در چند روز اخیر نمایندگان مجلس اظهارات متناقضی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای برنامه توسعه داشتند

گروه سیاسی: یک هفته بعد از اصرار و پافشاری هیات رئیسه مجلس یازدهم بر عدم وصول بودجه ۱۴۰۲ تا پیش از رسیدن برنامه و در شــرایطی در نهایت لایحه بودجه اعلام وصول و برای بررسـی به کمیسیون تلفیق رفت، هنوز داستان غائله برنامه هفتم تمام نشده و در عین چشم‌انتظاری جدی مجلس برای رسیدن این لایحه در چند روز اخیر اخبار متفاوتی در این باره منتشر شده است. این اخبار به‌اندازه‌ای متناقض است که جای ســوال پیش می‌آید در مجلس و کمیسیون تلفیق چه خبر است که درباره یک موضوع واحد، اخباری تا این حد متضاد منتشر می‌شود.

بیست‌وپنجم دی ماه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شـورای اسلامی به ایسنا گفته که دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهاد و تقاضای خود برای تمدید برنامه ششــم توسعه را به مجلس تحویل داده است. از سوی دیگر همان روز غلامرضا شریعتی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این باره به‌ ایسنا عنوان کرده که برنامه ششم توسعه تمدید خواهد شد.

بیست‌وهشـتم دی مــاه علیرضا ســلیمی، عضو دیگر هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت که با تصمیم کمیســیون تلفیق برنامه هفتم، قانون برنامه ششم توسعه تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ تمدید شد. او همچنین توضیح داد که پیش از این قانون برنامه ششم تا پایان سال جاری تمدید شده بود. اظهارات میرسلیم در حالی بود که براساس روال‌ همیشگی مجلس، کمیسیون‌های تلفیق درباره دو موضوع بودجه و برنامه بعد از اعلام وصول آنها در مجلس تشکیل می‌شود اما این عضو هیات‌رئیسه تصمیم تمدید برنامه ششم را به مصوبه کمیسیون برنامه هفتم در مجلس نسبت داد.

عجیب‌تر از همه این اظهارات در هفته جاری اینکه روز گذشته محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ از اساس خبر تمدید برنامه ششم را کذب خوانده است. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق هنوز وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه نشـده و فقط کلیات لایحه را تصویب کرده است به ایسنا گفته که بر این اساس، تاکنون کمیسیون تلفیق مصوب‌های درباره برنامه ششم نداشته است؛ البته تا آخر سال برنامه ششم جاری است،برنامه هفتم هم تا آخر خرداد نهایی خواهد شــد؛ لذا برای این مدت، بندی تصویب می‌کنیم که تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم جاری باشد؛ موضوعی که در بند و تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است. پیش از این هم رسانه‌های مختلف گزارش داده بودند که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد،قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال ادامه پیدا کند. براساس این گزارش‌ها براساس بند ن تبصره یک لایحه، مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانیــن مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود. پایان سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای قانون برنامه ششم بود که سال گذشته این برنامه تمدید و امسال دوباره نیز موضوع تمدید آن مطرح شده است.

با توجه به اینکه موضوع تمدید برنامـه در قالب لایحه بودجــه ۱۴۰۲ گزارش شده، منطقی به نظر می‌رسد که تصمیم ایــن موضوع باید در کمیسیون تلفیق بودجه گرفته شود نه کمیسیون برنامه هفتم که از اساس هنوز به دست مجلس نرسیده اســت. به‌رغم تاکید علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه درباره تمدید برنامه آن هم در کمیسیون تلفیق برنامــه هفتم، میرتاج‌الدینی، عضو کمیسـیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ روز گذشته با رد موضوع تمدید تاکید کرده که از اساس روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ جلسه‌ای نداشته که بخواهد این بند پیشنهادی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای تمدید قانون برنامه ششم را تصویب کند.

با مرور این اظهارات به واقع ســوال اصلی مطرح شده این است که در مجلس یازدهم چه خبر است که درباره موضوع مهمی مثل برنامه هفتم یا تمدید برنامه ششم تا این اندازه اخبار متضاد شنیده می‌شود.