ادعای یک نماینده مجلس درباره گزارش شورای عالی امنیت ملی

احمد علیرضابیگی،نماینده تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ خبر گفته است که استیضاح وزیر کشور موضوعی ضروری است اما به دلیل رفتارهای مجلس که اســتیضاح به نتیجه نمی‌رسد و وزیری تغییر نمی‌کند، این مهم بر زمین مانده است. او برای استناد به‌ضرورت استیضاح وزیر کشور به ماجرای محاصره مسجد مکی زاهدان اشاره و تاکید کرده که حضور هیات رهبری در اسـتان سیستان‌ و بلوچستان خط بطالنی بر تمام گزارش‌هایی بود که شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در خصوص زاهدان ارائه کرده بود.

آبان ماه سال جاری بعد از وقوع حوادث ماه‌های اخیر در سیستان‌وبلوچسـتان محمدجواد حاج علی‌اکبری به همراه هیاتی بلندپایه که به نمایندگی از ســوی رهبر انقلاب به استان سیستان‌وبلوچستان سفر و با ائمه جمعه و ریش‌سفیدان این منطقه دیدار کردند.

علی‌اکبری ۲۵ آبان ماه درباره این ســفر گفته بود: آمده‌ایم اندوه و ناراحتی رهبر انقلاب را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که برای حل مشکلات داشته‌اند تدابیر تکمیلی را با بزرگان استان و گروه‌های مختلف در میان گذاشته از عزیزانی که در این حوادث شهید، جانباخته، جانباز و مجروح شده‌اند، دیدار خواهیم داشت و از آنها دلجویی خواهیم کرد.

علیرضابیگی با اشاره به این موضوع گفته است که به دلیل مشــکل‌دار بودن این گزارش رهبر انقلاب خود هیاتی به این منطقه ارسال کرد و بعد هم نماینده رهبری تمام دستگیرشدگان را بی‌گناه اعلام و همه را آزاد کردند و کشته‌شدگان را شهید و مجروحان را جانباز اعلام کرد. این نماینده مجلس گفته‌ است که معنی این کار خیلی روشن است، یعنی به دلیل ضعف مدیریتی آقایان ورود کردند. این نماینده مجلس در این باره توضیح داده که رهبر انقلاب، گزارش‌ها مراجع را قبول نکرد،خودشان شخصا به موضوع ورود کردند، حتی تغییر رئیس نیروی انتظامی هم، ریشه در این موضوع دارد و وزیر کشور باید به مجلس پاسخگو باشد. او با انتقاد از اینکه نه‌تنها مجلس در این‌ خصوص ورود نکرد بلکـه حتی به بدیهی‌ترین وظیفه خود که تهیه گزارش از رخدادها و حوادث استان سیستان و وبلوچستان نیز بوده،عمل نکرده است،گفت است که مجلس تابع اکثریت است و رای اکثریت، تعیین کننده است و نمی‌شود خروجی بیشتری از آن انتظار داشت.