خانواده مهسا امینی از ماموران دستگیری او شکایت کردند

صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده مهسا امینی گفت: والدین مهسا امینی از عاملان دســتگیری مهســا از زمان رســیدن او به پلیــس امنیت اخالقی و سپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، شــکایت کردند.

نیکبخت گفت: حرف‌هــای ما در مــورد جریان پرونده فعال همین است و جز این مطلب، چیز دیگری نخواهم گفت. صالح نیکبخت در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: من به همراه علی رضایی دیگر همکارم وکالت اولیای دم پرونده مهسا امینی را بر عهده گرفتیم.

روز دوشــنبه یکی از ما (آقای رضایی) در دادســرای جنایی حضــور یافت و توضیحاتــی را بــه آقای شهریاری ریاست دادســرای جنائی داد و پس از آن بازپــرس ویژه پرونده از وکیل پرونده و پدر و برادر و خاله مهسا امینی تحقیق کردند. ما در این جلســه از سرپرست دادسرای جنائی و بازپرس محترم پرونده تقاضا کردیم با توجه به وضعیت خاص پرونده، تحقیقات لازم و دقیق از نحوه بازداشــت تــا جریان انتقال مهســا به بیمارستان کســرا و ارائه فیلم و عکس همه لحظات بازداشــت و ماندن او در پلیس اخالقی در اختیــار ما قرار گیرد و حق دسترســی دائم به پرونده داشته باشیم.

آقای شـهریاری در این جلسه ضمن اعلام همدردی با خانواده مهسا، قول دادند که به دقت به پرونده رسیدگی شــود و هر آنچه که مورد درخواســت ما باشــد صورت گیرد. ایشان قول داد که علاوه بر پزشــکان پزشکی‌قانونی، هیات پزشــکی که خانواده مهسا امینی معرفی می‌کنند نیز در جریان تحقیقات و ایرادات احتمالی وکلا و خانواده قرار گیرند و به نظرات آنان نیز توجه شود.

نیکبخت ادامــه داد: ما مجددا هفته آینده برای حضور در دادســرا همراه پدر مهسا حضور خواهیم یافت ولی به دلیل اینکه پدر مهســا امینی برای رفت‌وآمد مشــکلاتی دارند از ما خواستند که به اطلاع بازپرس محتــرم پرونده و آقای شهریاری برسانیم که با توجه به معرفی وکلا، دیگر نیازی به حضور پدر و مادر ایشــان نباشــد. والدین مهسا امینی از عاملان دستگیری مهسا از زمان رسیدن او بــه پلیس امنیت اخالقی و ســپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، شــکایت کردند. حرف‌های ما در مورد جریان پرونده فعال همین اســت و جز این مطلب، چیز دیگری نخواهم گفت.

دعوت از خانواده مهسا امینی به مجلس
از سوی دیگر رئیس کمیسیون شــوراها از دســتور کار این کمیسیون مبنی بر دعوت از خانـواده مهسا امینی پیـش از تدوین نهایی گــزارش کمیته تحقیـق این کمیسیون درباره علت فوت دختر این خانواده خبر داده است.

محمدصالح جوکار روز گذشــته به پایگاه خبری جمهوریت گفته است که گزارش اولیه پزشکی قانونی موید این است که هیچ نشــانی از ضرب‌وشتم بر بدن مهسا امینی نبوده و پزشکی قانونی این موضوع را رســما به کمیســیون و کمیته تحقیــق اعلام کرده اســت. اما گــزارش مکتوب هنوز ارســال نشــده اســت. جوکار همچنین گفته است که کار تدوین گزارش بعد از ارسال گزارش پاتوبیولــوژی پزشــکی‌قانونی نهایی و برای قرائت در صحن مجلس ارســال می‌شود.

کمیته تحقیق از علت درگذشت مرگ مهسا امینی از روز انتشار خبر فوت وی در مجلس یازدهم تشــکیل شــد. این کمیته که ذیل کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم فعالیت میکند تا به امــروز تنها به بیان همین مساله اکتفا کرده که گزارش رسمی ارائه شده به کمیسیون ضرب‌وشتم و شکستگی جمجمه را تایید نمی‌کند.

از مهمتریــن نقدهای صورت گرفته به عملکرد این کمیتــه برقراری ارتباط صرف با یــک طرف موضوع اســت. جوکار اما روز گذشــته مدعی شده که بعد از اتمام هفته تعطیلات مجلس هفته جاری از خانواده امینی برای حضور در مجلس دعوت شــده است. وی علت این تعلــل را درگیری خانواده امینی با برگزاری مراسم‌های دخترشان عنوان کرده است.

خــارج از کمیتــه تحقیــق مجلس یازدهم درباره علت مرگ مهسا امینی، برخی نماینــدگان نیــز اظهارنظرهای مختلفی را به صورت پراکنده داشته‌اند. روز گذشــته نیز فاطمــه محمدبیگی، عضــو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است که «هفته گذشته در جلسه کمیســیون امور داخلی و شــوراهای مجلس، پرونده مرحومه مهســا امینی بررســی و طی آن سابقه ۱۷ بار مراجعه ایشــان به متخصص مغــز و اعصاب مشاهده و تایید شد.»

با این وجــود صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده مهســا امینــی نیز روز گذشته از شکایت والدین مهسا امینی از عاملان دســتگیری وی از زمــان رســیدن او به پلیــس امنیت اخلاقی و سپس جریان تحقیقات و صحبت کردن خبر داد.