گفت‌وگو تنها راه برون رفت از بن‌بست‌های اجتماعی است

سیدحسن خمینی_ مایل بودم درباره«اتفاقات تلخ این روزها» پیش از این سخن بگویم، ولی به سبب آشفتگی فضای عمومی جامعه این امر را به زمانی مناسب‌تر واگذاشته بودم.اما امروز که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(حفظه‌الله)از همگان خواســتند تا درباره اتفاقــات اخیر اظهارنظــر کنند، به نظــرم آمد تا چند جمله‌ای در این باره بنویسم:

1. تردید نباید داشت که بین اعتراض که حق قانونی هرشهروند است، با اغتشاش که ریشه در دسیسه‌های دشمنان مردم دارد، تفاوت وجود دارد.اعتراض، نشــان زنده بودن جامعهای اســت که برخی از آسیب‌ها را برنمی‌تابد، ولــی آشوب و هنجارشکنی -آن هم وقتی توسط رسانه‌هایی عاری از دلسوزی برای ملت ایران بر آتش آن دمیده میشود- ثمره‌ای جز حاکمیت افراطی‌گری و یا هرج‌ومرج ندارد. فراموش نکنیم رســانه‌هایی که امــروزه میدان‌دار ایجاد‌شقاق در میان ما شده‌اند یا تاریخی سراسر دشمنی با ما دارند یا از جایی ارتزاق می‌کنند که همواره ایران و ایرانی را ضعیف و زبون خواسته است. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه همراه و هم‌دوش یکدیگر زندگی کنیم. همه ما با هر سلیقه و نگاهی، یک ملتیم، با سالیق متفاوت و با هدفی واحد. ســربلندی کشورمان، بــا زندگی مسالمتآمیز با هم و ایستادگی در مقابل آنان که ذلت ما را میخواهند محقق می‌شود. باید با هم گفت‌وگو کنیم. جناح‌هــا با مردم و حاکمیــت با آنانی کــه دیگرگونه می‌اندیشــند. صدالبته تردید نکنیم که ســتیز با دین و جنگ با آنچه در منظر مردم ارزش دینی شــناخته میشود، همانند جنگ با آزادی و رفاه به یک اندازه ابتر و ناممکن است.

2. گفت‌وگــو تنهـا راه برونرفت از بن‌بســت‌های اجتماعی است. روشن است که ما با اعتراض‌هایی یک دســت مواجه نیستیم و هر از چندگاه، گروهی کوچک یا بزرگ با سلیقه‌ای متفاوت ممکن است نســبت به سیاستی و یا رفتاری معترض باشد.در این جامعه، چه معترضین و چه بدنه‌ی حاکمیت گریزى از این ندارند که به گفت‌وگو با تمام شرایطش، که معقولترین راه اصلاح است،تن در بدهند. اگر از یکسو، شعارهای تند و خشمگینانه ثمری نمی‌دهد، اما مجموعه نظام هم باید گفت‌وگو با بخش‌های مختلــف ملت را آغاز کند و شنیدن درد ایشان و در صورت لزوم معذرت خواهی از آنان را -که مدت مدیدى است کمرنگ و فراموش شــده-ییاموزد. طبیعی اســت که نتیجه این گفت‌وگو نه ادامه انعطاف‌ناپذیری در برخی روش‌هــا و ارزشها و نه مطابق با خواسته‌های تند ساختارشکنانه خواهد بود. از همین گفت‌وگوهاست که میزان مجاز انعطاف و تعریف ساختارشکنی به دست می‌آید.

3. امروز دردهای مختلفی بر جان مردم ســنگینی می‌کند که مهمترین آنها بحث معیشــت و مشــکلات اقتصادی اســت. حل هرمشکلی در حوزه‌های دیگرمحتاج اصلاح در امور اقتصادی است. دولتمردان باید بدانند که اگر نتوانند مشکلات اقتصادی را برطرف کنند همواره زمینه آشــوب‌ها و سوءاستفاده اجانب را فراهم آورده‌اند.

4. بخش زیادی از اعتراض و دلخوری‌های مردم ناشی از بســته بودن راه‌های قانونی اعتراض و در صورت تغییر قانونی برخی قوانین و سیاست‌هاست. شک نباید داشت که باز کردن مسیر حضور همه سلیقه‌ها در ارکان حکومت، راه دشــمنان را ســد میکند. برای اینکه ظرفیت حضور آمریکا و رژیم غاصب اشغالگر و ایادی آنها را کم کنیم، باید ظرفیت نظام را در مشارکت همه سالیق در تقنین و اجرا فراهم کنیم.

5. شخص رهبر انقلاب اسلامی که علاوه بر جایگاه حقوقی از ویژگی‌های ممتاز اخلاقی برخوردارند و از سرآمدان روزگار خود هستند، برای همه‌کسانی که با معظم‌له از دور یا نزدیک آشنایی دارند دارای احترام ویژهای هستند و بــرای بخش‌های بزرگی از مردم از چنان احترامی برخوردارند که توهین به ایشان مانع بزرگ هر نوع تفاهم و گفت‌وگو است.ضمن اینکه برای همه آشنایان به سیاســت محرز است که صحت و سلامت ایشان پیوندی عمیق با آرامش کشور و صالح امور دارد.

6. جمهوری اسلامی ثمره خون‌های پاکی اســت که برای خدا و با پیروی از امام عظیم‌الشــان و با امید سعادت مردم بر زمین ریخته شد. حفظ آن و صدالبته اصلاح آن و چشــم نبســتن بر اشــکالات آن و در عین حال دفاع از حقیقت ناب آن، وظیفه تمام کسانی است که خود را وامدار این اتفاق بی‌بدیل می‌دانند.

لازم میدانم در پایان برای جانباختگان حوادث اخیر طلب رحمت، برای آسیب دیدگان آرزوی سالمت و بهروزی، برای حافظان امنیت توفیق و برای همه مردم روزهای بهتر و شادتر از خدای متعال مســالت نمایم و از آنچه در شــب گذشته در دانشگاه صنعتی شریف واقع شد، ابراز تاسف کرده و مسئولان مربوطه را به رعایت هرچه بیشتر حرمت دانشگاه توصیه کنم.