رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند: حادثه‌ای پیش آمد، دختر جوانی درگذشت که حادثه تلخی بود. دل ما هم سوخت

فرمانــده معظم کل قوا صبح روز گذشــته در مراسم مشــترک دانش‌آموختگی دانشــجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشــاره به حوادث اخیــر تاکید کردند: با صراحت می‌گویم این حوادث طراحی امریکا، رژیــم صهیونیستی و دنباله‌روهای آنهاســت. مشــکل اصلی آنها بــا ایران قوی و مســتقل و پیشرفت کشور اســت. ملت ایران در این حوادث قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم کاملا
باشد، شجاعانه وارد میدان خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب، ایشــان در ابتــدای ورود به میدان با حضور بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه به دلیران و قهرمانان دفاع از اســام و ایران درود فرستادند. فرمانده کل قوا ســپس از یگان‌هــای حاضر در میدان ســان دیدند. رهبر انقلاب اسلامی در این مراســم درباره حوادث اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در ایــن حادثه نیز همچون حــوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شــد و در آینده هــم به همین صورت خواهد بود. آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلالی
ایجاد کنند، آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مومن ایران است. ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمومنیــن علی(ع) ملتی مظلــوم و در عین حال قوی خواندنــد و افزودند: این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت. خب حادثه‌ی تلخی بود. دل ما هم سوخت. ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشد، بدون اینکه هیچ‌گونه امر مســلمی وجود داشــته باشد، این نبود که یک عده‌ای بیایند خیابان را ناامن کنند، ناامنی را برای مردم به وجود بیاورند، امنیت را به هم بزنند، قرآن را آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه را به آتش بکشــند، بانک را به آتش بکشــند، ماشین‌های مردم را آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه‌ای که حاال تاسف‌آور هم هست، این موجب نمی‌شــود که یک چنین حرکاتی انجام بگیرد این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشــاش برنامه‌ریزی‌شده بود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکیــد بر اینکه این اغتشــاش‌ها برنامه‌ریزی شــده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جــوان هم نبــود، بهانه دیگری به‌وجود می.آوردند تا امسال در اول مهر، در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: من به صراحت می‌گویم ایــن اغتشــاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی امریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق‌بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود فلان حادثه طراحی و کار دشمن بوده است، حساس هستند و سینه سپر میکنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا و صهیونیست‌ها و انواع تحلیل‌ها و لفاظی‌های مغالطه‌آمیز را نیز به کار میگیرند تا بگویند کار خارجی‌ها نیست.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در دنیا، اغتشــاش‌های زیادی به‌وجود می‌آید و در اروپا به خصوص فرانســه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به‌وجود می‌آید اما آیا تاکنون شده است که رئیس‌جمهور امریــکا، مجلس نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا ســابقه دارد کــه پیام بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا ســابقه دارد، رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری امریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولتهای منطقه و از جمله سعودی‌ها از اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکایی‌ها اعلام کنند که ما فلان سخت‌افزار یا نرم‌افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می‌دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟

آیت‌الله خامنــه‌ای افزودند: اما چنین حمایت‌هایــی در ایران بارهــا اتفاق افتاده اســت. پس چگونه اســت کــه برخی‌ها دست خارجی را نمی‌بینند و چگونه انسان هوشمند احســاس نکند که در پشت این حوادث دستهای دیگری در کار است. ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی‌ها بــرای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخالف ظاهر به علت به‌دست آوردن این بهانه برای حادثه‌آفرینی شــادمان هستند، گفتنــد: در کشور، مسئولان ســه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییــه قول داده اســت که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشـخص شــود، مقصــری وجود دارد یا نــه و اینکه مقصر کیست؟تحقیق یعنی همین. حال، چگونه می‌شود یک سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی سر زده باشــد، مورد تهمت قــرار گیرد. هیچ منطقی پشــت ســر این کار نیست و این، کار عاملی جز دســتگاه‌های جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با طرح این سؤال که انگیزه دولت‌های خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشــور چیست؟
افزودند: آنها احساس میکنند کشور در حال پیشرفت به ســوی قدرت همه‌جانبه است و این موضوع را نمیتوانند تحمل کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای با اشــاره به شــتاب گرفتن پیشرفت کشــور در همه بخش‌ها و تلاش‌ها برای گشوده شدن برخی گره‌های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش‌بنیان‌هــا و توانایی کشــور برای خنثی کردن تحریم‌ها تأکید کردند: آنها نمیخواهند این پیشرفتها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و ناامنی خیابان‌ها و درگیر شدن مســئولان به مسائل جدید در شــمال غرب و جنوب شــرق کشور، برنامهریزی کرده‌اند.

ایشان با تأکیــد بر اینکه دشــمن در محاســبات خــود درباره شــمال غرب و جنوب شــرق کشور دچار اشــتباه است، گفتند: من درمیان قوم بلوچ زندگی کرد‌ام آنها عمیقابه جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد اقوام ایرانی و عالاقمند به میهن، اسـلام و نظام هســتند بنابراین نقشــه آنها نخواهد گرفت.

رهبــر انقلاب اسلامی خاطرنشــان کردنــد: طراحی و اقدامات دشــمنان نشان‌دهنده باطن آنهاست. همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی می‌گوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشــاش، نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجانها تحریک شوند.

آیت‌الله خامنــه‌ای با تأکیــد بر اینکه امریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف اســت، افزودند: آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند: پشــت صحنه قضایای اخیر، این زورگویان قــرار دارند و دعوا بر ســر از دنیا رفتن یک دختر جــوان و یا بر ســر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی از کســانی که حجاب کامل ندارند جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت میکنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالامی است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه چند نکته را بیان کردند و افزودند: این کسانی که در خیابان‌ها یا فســاد و تخریب میکنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی‌‌هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامــه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را میتوان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه میکنند.آیت‌الله خامنـه‌ای با تأکید بر اینکه در مجموع همه کسانی که به خیابان آمده‌اند در مقابل ملــت ایران و جوانــان مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هستند، گفتند: البته برخی از این افرادی که به خیابان می‌آیند از بازمانده‌های عناصر ضربــه خورده از جمهــوری اسلامی همچــون منافقان،
تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و خانواده‌های ساواکی‌های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشــارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. نکته دیگری که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشــاره کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.

آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: در اول کار برخی خواص بدون تحقیــق و احتمالا ناشی از دلسـوزی، اطلاعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت ســازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهــم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه حرف‌های آنان با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابانها رقم زده اســت، باید کار خود را جبران و صریحا اعلام کنند با آنچه اتفاق جبــران و صریحا افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.

ایشــان افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایــی این قضایــا را به دیــوار برلین تشــبیه می‌کند باید بفهمید قضیه چیست و اگــر نفهمیدید حــالا بفهمید و صریحا موضع‌گیری کنید.
رهبــر انقلاب اسـلامی همچنین به موضع‌گیری‌های برخی چهره‌های ورزشی و هنری اشاره و خاطرنشان کردند: از نظر من این موضعگیری‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.

آیتالله خامنه‌ای تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشــی ما سالم اســت و در آن عناصــر مؤمن و با شــرف کم نیســتند و موضع‌گیری چند نفر ارزشی ندارد. ایشــان البتــه افزودند: تطبیــق اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از لحاظ عمومی، موضع‌گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنــری و ورزشی با این مواضع دشــمن شادکن آلوده نخواهد شد.

رهبــر انقلاب اسـلامی در پایــان این بحث یاد و خاطره همه شــهدای راه حق و شــهدای انتظامی و نیروهای مســلح و شهدای مدافع امنیت به ویژه شهدای اخیر را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشــان، ورود چند هزار جوان با نشاط و پر انگیزه دانشگاهی به مجموعه نیروهای مســلح در هر ســال را قدرت و بشــارتی بزرگ و حامل پیام نوســازی و استحکام برای کشــور خواندند و گفتند: حضــور جوانان ایرانی در بخش‌های گوناگون علمـی، اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حقیقتا امیدآفرین است.
آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تبلیغات گمراه‌کننــده بدخواهــان در نشان دادن تصویری ناامید، بی‌مســئولیت و گسسِته از ارزش‌ها جوانان ایرانی، خاطرنشــان  کردند: واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات اســت و حرکت نســل جوان مــا در همه عرصه‌ها یک حرکت درخشنده است. ایشــان در این زمینه بــه نقش‌آفرینی جوانان در دفاع از میهن و امنیت کشــور، کمــک بــه جبهــه مقاومــت و حرکت مقدس دفاع از حرم، خدمات اجتماعی، پیشــرفت‌های علمــی، تولیــد و ابتکار، حضور میلیونی در آیین‌های مذهبی مانند راهپیمایی عظیــم اربعیــن و راهپیمایی جامانــدگان، مقابله با بیمــاری همه‌گیر، نهضت کمکهای مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در حوادث طبیعی اشــاره کردند و افزودند: این جوانان خستگی‌ناپذیر و فعال در میانــه میدان هرگز ناامید و گسســته از ارزش‌ها نیســتند و البته پیشــتاز همه این عرصه‌ها و حرکت‌ها نیــز جوانان با ایمان بوده‌اند.

فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را از جمله ستون‌های استحکام ملی خواندند و باتأکید بر ضرورت تقویت این عامل استحکام‌بخش خاطرنشان کردند: تقویت نیروهای مسلح برای ایران ما که با دشمنان قلدر و زورگویی همچــون آمریکا مواجه اســت، اهمیت مضاعف دارد و مسئولان نظامی باید با بــه کارگیری راهکارهای نو و روزآمد، هوشمندسازی همه برنامه‌ها و ابزارها و تجهیزات، تقویت پژوهش‌های علمی وطراحی بازیهای پیچیده جنگ ترکیبــی در مقابل جنگ ترکیبی دشــمن، قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند.

ایشــان مسـئولیت اصلـی نیروهای مسلح را حراست از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی اعم از امنیت در مسائل شــخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندنــد و افزودند: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ عرصــه‌ای امکانپذیر نیست. آیت‌الله خامنــه‌ای این نکتــه را هم افزودنــد که ناامنی در کشــورهای بزرگ و از همــه بدتر در آمریکا وجــود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و رستوران‌های آن هستیم. رهبــر انقـلاب، نیروهای مســلح را تأمین‌کننـدگان امنیت کشــور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای مســلح، تضعیف امنیت کشــور است و کسی که به پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله میکند یا در ســخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه میزند به امنیت کشور حمله میکند. ایشــان در این زمینــه افزودند: پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین است و کســی به پلیس حمله میکنــد، مردم را در مقابل مجرمیــن، اراذل و اوبــاش، ســارقان و زورگیران بی‌دفاع میگذارد. حضــرت آیتالله خامنــه‌ای امنیت درون‌زا را امتیــازی بزرگ برای کشــور برشمردند و گفتند: امنیت ما کاملا و بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند کاملا متفاوت است. ایشــان، امنیت جمهوری اسلامی ایــران را منبعث از اتکا به قدرت پروردگار و پشــتیبانی حضــرت ولیعصر(عج) و اندیشــه و ایســتادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه متکی اســت در روز مبــادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد گذاشت چراکه نه میخواهد و نه میتواند از آن حراســت و حفاظت کند.