اساتید دانشگاه تهران در «نشست خانه گفتوگوی دانشگاه تهران» از وضعیت کشور ابراز نگرانی و از نگاه خود باید و نبایدهای برخورد با معترضان را تشریح کردند

گروه سیاسی: گزارش یک جلسه بی‌سابقه در روزهایی که نام دانشــگاه‌های کشور با اعتراض گره خورده اســت. چند روز پس از اخبار تلخ دانشگاه صنعتی شریف، حالا چهره‌های مختلف سیاســی و مســئولان دیــروز و امــروز در قالب نشســت خانه گفتوگوی دانشــگاه تهران گرد هم آمدند و گویا قرار اســت این نشست‌ها به صورت ماهانه برگزار شــود. هدف اصلی آن ارتقا مرجعیت دانشگاه خوانده می‌شود اما از همان ابتدای جلسه صحبت از وقایع اخیر و از دانشجویان بازداشتی به میان می‌آید.

روابط عمومی دانشگاه تهران درباره خانــه گفت‌وگوی دانشگاه تهران خبر داده که این خانه به عنوان یک نهاد جدید می‌خواهد مرکزی برای نقد و تحلیل مسائل حوزههــای مختلف اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی در دانشــگاه تهران با حضور اساتید رشــته‌ها و تخصص‌های مختلف از رویکردهای فکری و سیاســی متفاوت باشد. این نهاد حالا رسما ۹۰ استاد دانشــگاه تهران شکل گرفت و با برگزاری اولین جلســه آن- که دهم مهر ماه برگزار شد اما اخبار و ویدئوهای کوتاه از آن با تاخیر منتشر شده- که با ارائه دیدگاه‌های ۲۰ نفر از دانشگاهیان دانشگاه تهران همراه بود، می‌توان گفت نهادی جدید در دانشگاه تهران برای گفتوگو و نقد راهاندازی شد.

بر اساس عکسها و گزارشات منتشر شده در این نشست، غلامعلی حدادعادل، محمدحســن ابوترابی‌فرد، علی مطهری، محمدجــواد ظریــف، علــی طیب‌نیــا، محمدصادق کوشکی، الهه کولایی،صادق زیباکلام، الهه جنیدی، ابراهیم متقی و تقی آزادارمکی و ســه رئیس پیشــین دانشگاه تهران یعنی غلامعلی افروز، رضا فرجی‌دانا و محمود نیلی‌احمدآبادی نیز از چهره‌های حاضر در نشست بودند.

نعل و میخ رئیس دانشگاه تهران

سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهــران از اولین چهره‌هایی بوده که صحبت در این نشست را آغاز و بخش اول سخنان خود را به تعریف برنامه‌ها، عملکرد ساختارهای مدنظر برای مدیریت دانشگاه تهــران اختصــاص داد. وی در بخش دوم با اشــاره به ناآرامی‌هــا و تجمع‌های اخیر در دانشــگاه تهران، برخی شعارهای طرح شده در روزهای اخیر را نامتعارف و تند خوانده و تاکید کرده که برخی اصلا حاضر نیســتند در فضاهای قانونی و بــا مدارا به اعلام نقد و بیان اعتــراض خود بپردازند و گاهی فضــا را تند و هیجانی می‌کنند، البته تلاشمان این است که با ابزارهای انضباطی داخل دانشگاه به برخورد با این دانشجویان بپردازیم.

رئیــس دانشگاه تهران دربــاره برخی دانشجویان دستگیر شده در جریانات اخیر گفته است که مراجع دستگیر کننده در پی  پی‌گیری‌ها میگویند از برخی دانشجویان دستگیر شده اطلاعاتی دارند که فعلا قابل طرح نیست. می‌گویند اگر این اطلاعات را بازگو کنیم، خودتان دنبــال آزادی برخی از آنها را نمی‌گیرید.

پای حجاب به نشست باز شد

اگرچه دســتورکار نشســت، موضوع ارتقا مرجعیت دانشگاه اســت و از ابتدای این نشست برخی حاضران به موضوعات اعتراضــات اخیــر اشــاره دارنــد و حتی غلامعلی حدادعادل پیشنهاد میدهد که موضوع نشست بعدی حجاب باشد اما سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در همین نشست سر بحث را باز می کند و با بیان اینکه حجاب اجباری یک مغالطه است می گوید که آنقدر نقاط کور راجع به ایران وجــود دارد که وقتــی چند متغیر واقعی راجع به ایران اعم از میزان مشارکت زنان، تعداد دانشجویان و میزان رشد علمی را برمی‌شماری، تعجب میکنند.

غلامعلی حدادعادل نیز در این نشست با اشاره به حوادث اخیر و تاسف‌بار خواندن آنها گفت: جامعه ما به ســر عت به سمت دو قطبی شدن پیش مـی‌رود. یک عده حزب‌الهی محض، یک عده هم ۱۰۰ درصد مخالف آنها.

نشست دانشگاه در میانه اعتراضات

اگرچه موضوع اصلی این نشست مساله ارتقا مرجعیت دانشگاه است اما اخبار و فیلم‌های کوتاه منتشر شده از اظهارات افراد در این نشست حاکی از بازتاب مسائل و اعتراضات روزهای اخیر در صحبت چهره‌های مختلف سیاسی است.

به طور مثال محمدجواد ظریف در این نشست گفته است که در کنار حضور مردم، بزرگترین عامل بازدارنده برای جمهوری اسلامی بوده و در آینده هــم خواهد بود. اینکه ما از یک طرف زیر بار زور نمی‌رویم و اینکه مردمی داریم کــه در برابر حرف نادرست مقاومت میکنند، بزرگترین عامل بازدارنده بوده اســت.

وی همچنین تاکیــد کرده تصور اینکه میتــوان مردم را نادیده گرفت یا با خشــونت حــذف کرد، اشتباه است. علی طیب‌نیا نیز در این نشســت نگاه متفاوتی به ریشــههای اعتراضــات اخیر داشــته و میگوید که ریشــه اعتراضات، اقتصادی است و از قبل انتظار بروز چنین مسائلی میرفت. وی در این باره تاکید کرده که اگر این روش ادامه پیدا کند، مرتب باید شاهد اتفاقات و حوادث مشابهی هر بار با شدت بیشتر باشیم.

امیدوارم حوادث اخیر جرقه‌ای باشد برای اینکه در حوزه مسائل مختلف فکر کنیم. لعیا جنیدی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این نشست از رئیس دانشگاه تهران خواست تا با استفاده از تمام اختیاراتش مانع از بازداشت حتی یک شب دانشجو شود. وی در ایــن باره گفت: درج بازداشت در سابقه آنها جز اینکه منجر به جامعه‌ستیزی شود، دستاورد دیگری نخواهد داشت. بدتر از ناامیدی، بی‌تعلقی اســت؛ یک شهروند باید یک تعلقی به جامعه داشــته باشد تا در ستیز با جامعه قرار نگیرد.

علی مطهری، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نیز با اشاره به ناآرامیهای اخیر، گفت باید از خشونت با افــرادی که فقط شــعار میدهند، پرهیز شــود و اصرار نداشته باشیم که این داستان زودتر تمام شود. مطهری البته با بیان اینکه عده‌ای از افرادی که شعار آزادی میدهند، دنبال برداشتن حجاب هستند تاکید کرده اســت که ما باید به پوشش اسلامی در دانشــگاهها و ادارات تاکید داشته باشیم و نباید کوتاه بیاییم.