نامه رئیس سازمان نظام رایانه‌ای به رئیس قوه قضائیه

دســتگیری و غیرفعــال شــدن حســاب توئیتر و اینستاگرام جادی میرمیرانی، چهره شاخص جامعه متن باز و برنامه‌نویس، یکی از اتفاق‌هایی بود که در روزهای گذشته واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. جادی با ۱۳۳ هزار دنبال‌کننده در توئیتر و به واسطه فعالیت‌هایش در حوزه آموزش و پادکستی به نام رادیو گیک از مروجان علم و فناوری اطالعات ایـران است.

دستگیری او پس از چند بازداشت اخیر چهره‌های فناوری مانند عادل طالبی، میثم رجبی، محسن طهماسبی، حسین درواری و آریان اقبال اتفــاق افتــاد. امیرعمــاد میرمیرانی که در فضای آنالین به نام جادی میرمیرانی شناخته میشــود، برنامه‌نویس و کارشناس حوزه آی‌تی با بیش از 20 سال سابقه است که در زمینه آی‌تی ســابقه تدریس حرفهای دارد. او اخیرا بازداشت شده است. خبربازداشت جادی میرمیرانی را خانواده او تایید کرده‌اند.

یکی از اعضای خانواده جــادی میرمیرانی در اینستاگرام نوشت که او بازداشت شد. میرمیرانی در پادکست خود با عنوان رادیو گیک که در پلتفرم‌هــای مختلفــی منتشــر میکرد به مســائل مختلف مربوط به تکنولوژی و فناوری درسراسر دنیا می‌پرداخت.

در حال حاضر مقامات رسمی هیچ واکنشی به دستگیری آقای میرمیرانی نشان نداده‌اند و علت دستگیری او نیز مشخص نیست.قاصدک حسینی همسر آرین اقبال گفته است:آرین جز اعتراض به طرح صیانت و ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت درباره چیز دیگری صحبت نکرده و همواره نیز ذیل قوانین کشــور فعالیت کرده اســت، راهی کــه بارها مورد حمایت و تشــویق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. آریــن تنها به عنوان یــک فعال حــوزه آزادی اینترنت، فعالیت اعتراضی آن هم از مجاری قانونی و مدنی کرده اســت و من به عنوان همســرش قاطعانه تاکید میکنم
بین آرین و همه گروه‌های سیاســی -چه داخلی و چه خارجی- مرز قاطع و روشن و پررنگ وجود دارد که خود بارها آن را بیان کرده است. تنها دغدغه آرین امکان دسترســی آزاد همه مردم به اینترنت بوده است. آن هم نه فقط در کشــور خودش یعنی ایران بلکه در کل جهان. او تنها با طرح صیانت و ایجاد اختلال و محدودیت در دسترســی مردمش به اینترنت مخالف بود، نه هیچ چیز دیگر. امیدوارم آرین اقبال، نه به عنوان مردی که همسرم است و دوســتش دارم و دلتنگش هستم، بلکه به عنوان انسانی شریف که دغدغهای نداشت جز دسترسی همه
مردم در تمام این کره خاکی به امــکان ارتباط با هم و استفاده از میراث مشــترک بشر یعنی علم بدون مرز در بستر اینترنت، هرچه زودتر آزاد شود.

در این میان هم روز پنجشنبه 14 مهر رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشــور با ارسال نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار حل مشکل ایجاد شده برای برخی از اعضای خانواده نصر طی روزهای اخیر شد. به گزارش روابط عمومی ســازمان نصر، سیدحسن هاشــمی در ایــن نامــه نوشــت: همــکاران مدنظر، جــزو جوانــان نخبه این مرزوبوم هســتند کــه کارنامه درخشــانی در حــوزه فعالیت‌هــای دانش‌بنیــان دارند و این مهم میطلبد نگاه دستگاه قضائی بــه آنها، همــراه با عطوفت و رافت بیشتری باشد و با درک شـرایط، حمایت حداکثری از آنها صورت بگیرد. مهندس هاشــمی همچنین در توئیتی نوشت: از رئیس قوه قضائیه درخواست کردم حامی اعضای خانواده نصر کشور باشندو امکان حمایت قانونی و حقوقی، برای حل مشکل اعضای بازداشت شده صنف را فراهم کنند. شــایان ذکر اســت ســازمان نصر، در این خصوص پیگیری‌هایی را از ســایر نهادهای مرتبط نیز انجام داده است