حزب کارگزاران سازندگی ایران راهکارهایی برای عبور از بحران پیشنهاد کرد

مسئولین حق اعتراض را به رسمیت بشناسند

حزب کارگزاران سازندگی ایران درخصوص وقایع و اعتراضات اخیر کشور بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به حادثه دلخراش درگذشت مهسا امينى تاکید شده است که مرگ او موجــى از غم و خشــم را در ميان ايرانيان برانگيخت.

به اعتقاد کارگزاران سازندگی ایران این غم و انــدوه بيش و پيش از آنكــه محصول اعمال سياست‌هاى غیراصولی و اجراى نادرست قوانين باشد، معلول انسداد سياسى، بى‌اعتبار شدن نهادهاى مرجع و نااميدى از شيوههاى مسالمت‌آميز تاثيرگذارى بــر نحوه حكمرانى حاكمان است.

ایــن حــزب اصلاح‌طلــب همچنیــن در ادامه بیانیــه خود با یادآوری اینکه بى‌ترديد در هنگامه آشوب و بى‌ثباتى، جريانها و قدرتهاى خارجى با اهداف مختلف به دميدن در آتش اعتراضات و جهت‌دهى مطلوب خود مى‌پردازند آورده است: اين موضوع، ضرورت عقلانيــت و دعوت به آرامــش را به وظيفه‌ای اصلى برای جريانهاى خردگرا، ميهندوست و دلسوز بدل مى‌كند.

حزب كارگزاران سازندگى ايران ضمن ابراز تاسف و نگرانى از اتفاقات سه هفته گذشته با تسلیت به خانواده مرحومه مهسا امينى و ابراز همدردی با دیگر آسيب‌ديدگان حوادث اخير، همه را به آرامش و عقالنيت دعوت کرده است. این حزب سیاسی همچنین یادآور شــد که مســئولین کشــوری باید حق اعتراض را به رسمیت بشناســند. کارگزاران سازندگی ایران همچنین تصریح کرد:
حــق اعتراض بــه قوانين و مقــررات، سياســت‌ها و عملكرد مســئولين و نهادهاى رسمى كشور از حقوق مصرح در قانون اساسى و آرمانهاى ملى ايرانيان است كه بايد از سوى مسئولين نیز به رسميت شناخته شود. حكومت مكلف به ايجاد فضاى امن و مناسب براى بيان اعتراضات مسالمت‌آميز، تامين امنيت معترضان و ايجاد سازوكارهاى به‌ رهگيرى از اعتراضات در جهت بهبود و اصالح امور است.

بنابر بیانیه حزب کارگزاران سازندگی ایران خشونت از هر سمتى‌ كه اعمال شود، بى‌ترديد مذموم و محكوم است و الزم است به طور مطلق از آن پرهيز شود. لزوم اين خويشتندارى در خصوص نهادها و دستگاه‌هايى كه ابزار اعمال خشونت بيشترى در دست دارند، بيشتر احساس مى‌شود. پليس به عنوان نهاد حافظ امنيت و بر اساس وظايف حرفهاى خود بايد هم‌دلانه و مسئولانه به كنترل اوضاع بپردازد و در اين مســير هيچگونه خشــونتى پذيرفتنى نيست. معترضان نيز بايد بدانند كه آسيب زدن به اموال عمومى و برخورد خشــن با نيروهاى انتظامى و حافظ امنيت نتيجه‌اى در بر ندارد و تنها به خشونت بيشتر منتج مى‌شود.

این بیانیه تاکید دارد: نهاد دانشگاه به عنوان يكى از ستون‌هاى اساسى جامعه مدنى در قرن اخير همواره در صف نخست مطالبه‌گرى جامعه از حكومت بــوده و در كنار احزاب سياســى، نهادهاى صنفى و مدنى و مطبوعات مســتقل وظيفه گذار مسالمت‌آميز از بحران‌ها را بر دوش داشته است. بر حكومت فرض است كه از اعتراضات دانشجويی بيشترين بهره را در جهت اصلاح امور برده و اجازه هتك حرمت و شكستن حريم دانشــگاه را به هيچ نهاد و دســتگاهى ندهد. اتفاقات رخ داده در دانشگاه‌هاى كشور خصوصا در دانشــگاه صنعتى شــريف با هيچ توجيهی پذيرفتنى نيست و الزم است در جهت دلجويى و آزادى دانشــجويان بازداشت شده، اقدامــات فورى و مطلوب صــورت گيرد. از دیگر سو روز گذشته خبرگزاری ایرنا اعلام کرد تا آخر هفته همه دانشجویان بازداشت شده، آزاد خواهند شد.

حزب کارگزاران سازندگی ایران همچنین به دو کمیته داخلی خــود ماموریتهای جدیدی داد. در همين ارتباط كميته سياسی حزب مكلف گردیده تا مكانيسمى در خصوص چگونگىدشنيدن صدا و پيام معترضان، دســته‌بندى و هدفمند كردن اعتراضات و نحوه به كارگيرى آن در سياست‌هاى جارى و اساسى كشور تهيه و به مسئوالن ارائه کند. همچنين كميتــه اجتماعى حزب ماموريت یافته تا با دعوت از كارشناســان عالی‌رتبه دانشگاهى در حوزهــاى مختلف سياسى، فرهنگى و اجتماعى به بررســى و ريشــه‌يابى اعتراضات اخيــر پرداخته و نتايج آن را با هدف بهبود روندها و سياســت‌هاى كلان در جهت استفاده حاكمان و مردم منتشر کند.

حزب كارگزاران سازندگى ايــران در پايان ضمن دعوت همــگان به آرامــش و پرهيز از خشونت و تاكيد بر ضرورت دستيابى به مفاهمه از طريق گفت‌وگو يادآور می‌شود كه بازگشت به اعتدال در سياســت‌ورزى و حكمرانــى به عنــوان ميــراث مانــدگار مرحــوم آيت‌الله هاشمى‌رفســنجانى مى‌تواند راهــكارى براى
عبور از بحرانها و گسســتهاى ميان دولت و ملت باشد.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هود - ٨٨)