پس از ماجرای یک فایل آلوده برخی مدیران صدا و سیما جابه‌جا شدند

جامعــه: دیــروز در کــه خبـری تایید نشد، اعلام شــد که علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی سازمان صداوســیما از ســمت خود برکنار شد. ساعاتی پس از انتشار این خبر هم گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزین او منتشر شــد و در نهایت خبر از جانشینی سـپهر خلجی، مدرس دانشگاه و دانش‌آموختــه علــوم ارتباطات به عنوان معاون سیاســی سازمان صداوسیما آمد. اما در این ســال‌ها این ســازمان بارها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است و حالا با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته در این سازمان و در پخش اخبــار رخ داد، این تغییر دور از انتظار نبود. پخش تصاویری در بخش خبری 20:30 وهمچنین اختلال دربخش خبری ساعت 21 ازشبکه یک سیما کــه در ابتــدا گفته شــد در پی هک صداوسیما رخ داده و بعد هم خبر از یک فایل آلوده به میان آمد و ماجرای هک رد شد ازجمله اتفاقاتی هستند که حالا باعث شده تــااحتمال تغییرات گسترده دراین سازمان بیش از هرزمان دیگری مطرح شود. البتــه ماجرای هــک و اتفاقات خرابکارانه برای اولین بار نیست که در سازمان صداوسیما رخ میدهد و در کمتر از 9 ماه گذشته برای دومین بار است که این ســازمان با موضوع اتفاقات خرابکارانه روبــه‌رو بوده است.

ماجرایی که آن زمان گسترده‌تر ازحالا بود،زیرا باعث شد تا آرشیو برنامه‌های تلویزیون که بر روی سایت تلوبیون، سایت آنلاین پخش برنامه‌های صداوسیما، قرار دارد به صورت کامل از دسترس خارج شود. اما ماجرا این بــار متفاوت بود و اقدام خرابکارانه در صداوسیما فقط به پخش تصاویری کوتاه و محدود که نشان از هک بخش خبری 21 میداد محدود شد. در این میــان گمانه‌زنی‌ها درباره اینکــه اتفاق رخ داده هک است یا یک اقدامی خرابکارانه از درون بدنه سازمان صداوسیما کم نبود. با این حال در همان اظهارات اولیه بعضی کارشناسـان ادعا کردند که به دلیل اینکه برنامه‌های صداوسیما در بستر اینترنــت پخش نمیشــوند احتملا هک وجــود ندارد و ممکن اســت ماجرا عملیاتی خرابکارانه از ســوی بدنه صداوسیما باشد. حالا گفته میشود که خدابخشی کــه تــا همین چنــد روز پیــش در حــال عزل‌ونصب‌هایی در سازمان صداوســیما بود به یک بــاره تغییر کرده و بــه جای او احتماال سپهر خلجی بــه صندلی معاون سیاسی سـازمان صداوسیما تکیه میزند. اما در پی این حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر در مسئولان رده بالای صداوســیما دیروز خبرگزاری ایسنا از سردرگمی در میان مسئولان صداوسیما نوشت. در بخشی از گزارش این خبرگزاری آمده است: در پی اتفاقات اخیر در صداوســیما و نقدهایی که بعضا به برخی رویکردها وارد شده بود، حالا زمزمه‌هایی مبنی بر تغییــر در بدنه مدیریتی آن به گوش میرســد.

یک سال قبل درست در چنین روزهایی، ۲۲ مهر، پیمان جبلی پس از انتصاب به عنوان رئیس سازمان صداوسیما، علیرضا خدابخشی را به سمت معاون سیاسی سازمان صداوسیما منصوب کرد.انتخاب معاون سیاسی جدید که از نخســتین تغییرات اعلام شده پــس از آمدن جبلی به صداوســیما بود، صرفا یک تغییر ساده محسوب نمیشد، چراکه خدابخشی ۴۵ ساله قرار بود نماینده و مجری طرح تحولی باشد که بخشی اعظمی از آن باید در حوزه خبر و برنامههای سیاسی اتفاق می‌افتاد. اما علیرضا خدابخشی علاوه بر کار در سازمان صداوسیما، در رســانه‌های مکتوب هم فعالیت داشت و عمده فعالیتهایش نیز در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بود. او زمانی بــه عنوان خبرنگار مجلس در روزنامــه ابرار فعالیــت میکرد و در ادامه، معاونت سردبیری روزنامه همشــهری را بر عهده گرفت و حالا در شــرایطی گمانهزنیهایی مبنی بر رفتــن وی از معاونت ســیما مطرح  شــده که حتی برخی از رسانه‌ها نام جایگزیــن خدابخشــی را هم اعلام کردند. هرچند فــردی که نامش به عنوان گزینه احتمالی ذکر شده بود، در تماســی از جانب خبرنگار ایسنا، خبر انتصابش را نادرست خواند. هرچند خــود خدابخشی امروز، سه‌شــنبه ۱۹ مهرماه، در جریان نشست افق رسانه این موضوع را رد کرده است.

قطع همکاری معنادار پنج مجری با صداوسیما

امادر روزهای گذشته تغییر مجری برنامه فوتبال یک حاشیه‌های فراوانی را به همراه داشت بسیاری این تغییر را به دلیل اظهارات مجتبی پوربخش، مجری ســابق این برنامه درباره ناآرامی‌های اخیــر مرتبط دانسته‌اند. با این حال تنها مجتبی پوربخش نبــوده کــه در روزهای گذشــته با صداوسیما خداحافظی کرده و گفته میشود که به غیر از او چهار مجری دیگر هم با این سازمان قطع همکاری کرده‌اند. باربد بابایی، پیمان شیخی، مجید غضنفری و محمد حسنی از مجریان تلویزیون همکاری خود را با صداوسیما قطع کردند. بر همیــن اساس و براســاس گزارش اسکان نیوز، پیمان شیخی با انتشــار پیامــی نوشــت: مردم حقشــان آرامش اســت و ســزاوار احترام و شــاد زیستناند. این روزها روحم یاری نمیکند که به اجرا ادامه دهم. بنابرایــن، از رادیو و تلویزیون خداحافظی میکنم.

باربد بابایی هم در پستی جدید، قطع همکاری خود با صداوسیما  را تاییــد کرد و نوشــت، تا زمانی که حال مردم ایران خوش نباشــد، هیچ برنامه‌ای را اجرا نخواهد کرد.بر همین اساس، محمد حسنی با انتشــار پیامی اعلام کرد که ۲۰ روزی از خداحافظــی‌اش بــا صداوســیما می‌گذرد. او در ادامه نوشــت: برای تمام تذکرها، برای تمام حرف‌هایی که درگلو قورت دادیم، برای تمام ایده‌هایی که گفتید خودت اسپانسر بیار و بودجه را به رانت خودتون دادید، برای آرامش خودم، برای شما مردمم.

در ادامه هــم مجید میرغضنفری هــم ازقطع همکاری باصداوســیما خبر داد و گفت که، ســال‌ها در این ســازمان فعالیت کردهام تا صدای مطالبه‌گری و دادخواهی باشم، اما حالا احساس میکنم که دیگر برای ماندن در قاب رسانه بهانه‌ای ندارم.