کمیسیون آموزش مجلس به موضوع دانش‌آموزان بازداشتی ورود می‌کند

معصومه رضایی، گروه اجتماعی_ دانش‌آمــوزی در زنــدان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که دردمرکز روانشناسی هســتند و دوستان
کارشــناس کارشــان را انجام می‌دهند تا بعــد از اصلاح به محیط مدرســه برگردند. این را یوســف نــوری، وزیر
آموزش‌وپرورش در پاسخ به اینکه آیا در حوادث اخیر دانش‌آموزی در بازداشت داریم گفته اســت.

نوری در پاسخی که داده دو موضوع را تایید کرده بازداشت
دانش‌آمــوزان کــه بالاترین رده ســنی آنها بیشــتر از 17 سال نیست و دیگری اصلاح آنها. اما امســال مــاه مهر بــرای بعضی دانش‌آموزان بوی مدرسه، کلاس و درس نمی‌دهد، آنها معلوم نیست برای چه مدت قرار است در بازداشت بمانند تا اصلاح شــوند و بعد با کوله باری از
اختلالات روانی، هنوز به جوانی نرسیده راهی مدرسه شوند. دانش‌آموزانی ترسو که احتمالا دیگر به خــود حتی حق اظهارنظر در جمعی دوستانه را هم نمی‌دهند گوشه‌گیر میشوند. اما در هفته‌های گذشته دهه هشتادی‌ها که حالا بســیاری از آنها دانش‌آموز یا دانشــجو هســتند سوژه
تحلیل‌هــای کارشناســی و سیاســی بوده‌اند، نســلی که به نسل سوم انقلاب معروف است و در جامعه‌شناسی و روانشناسی‌های جهانی به آنها نسل زد میگویند. ویژگی اصلی این نسل ارتباط با فضای مجازی تکنولوژی‌های نوین و بازی‌های کامپیوتری است و دیگر مانند نسل دهه 60 و کمی هم 70 ایران دنبال پیدا کردن آرمان‌هایش در رویاها نیست و پایش بیشتر روی زمین بند است. با این حال سیستم کهنه و فرسوده آموزش‌وپرورش کشــور با این نســل همچنان مانند دهه شصتی‌ها و هفتادی‌ها برخورد کــرده و حتی کتابهای دهه هشــتادی‌ها متفاوت از دهه شصتی‌ها نیست.

بنابراین سیستم آموزشی کشور نتوانسته خودرا همگام این نسل کرده و براساس نیازهای آنها تغییر کند، اما این سیستم جای تغییر خود براساس آنچه وزیر آموزش‌وپرورش به شرق گفته با بازداشت دانش‌آموزان در پی اصلاح آن‌هاست و البته آن‌ها را ضداجتماع معرفی کرده است. نوری گفته:در این شــرایط و مرحله ممکن است این دانش‌آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شــوند کــه میخواهیــم آنهــا را اصلاح کنیم. در این میان وزیــر آموزش‌وپرورش به تعداد دانش‌آموزان بازداشتی اشاره
نکرده و گفته است: تعدادشان زیاد نیست و اینقدری نیستند. نمیتوانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم. امــا در شــرایطی کــه وزیــر آموزش‌وپرورش تعداد دانش‌آموزان
بازداشت شــده را کم اعلام کرده، هفته پیــش جانشــین فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت: میانگین سنی بسیاری
از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر ۱۵ سال است. ســردار فــدوی گفته: غفلت از حوزه‌های تربیتی، معرفتی، تبیینی
و تبلیغی باعث شــد تا این عده در قربانگاه فضای مجازی و رسانه‌ای، به عنوان لقمه‌های چربی برای دشمن تبدیل شوند. برخی از این نوجوان‌ها و جوان‌های دستگیر شده در اعترافات خود از کلیدواژه‌های مشترکی چون شبیه‌ســازی اغتشاشــات خیابانی به بازیهای رایانه‌ای و همچنین اعتیاد و وابستگی شدید به فضای مجازی سخن می‌گویند، زمینه و بستری که شبکه‌ها و رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای
دشمن به خوبی از آن بــرای اغفال و گمراه‌سازی، بهره گرفت.

در این میان هم فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان، هفته پیش گفته بود: 700 نفر در استان همدان در پی اعتراضات اخیر دستگیر شدند که ۸۰ درصد افراد دستگیر شدهدزیر ۲۵ ســال بودنــد. او به حداقل سن بازداشتی‌ها اشاره‌ای نکرده با این حال دور از انتظار نیســت که حداقل
نیمی از آن 80 درصد زیر 25 سال، دانش‌آموز هستند، زیرا مجیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دانش‌آموزان اشاره کرده و گفته است: یک زمانی آموزش‌وپرورش ما به طور کلی رها شده بود، اما در شرایط کنونی انتظار داریم مسائل انقالب اسلامی بــرای جوانان و نوجوانان بــه ویژه در مدارس ما به خوبی شرح داده شود تا این رخنه ایجاد شده ترمیم و اصلاح شود. دشمن به دنبال سوءاستفاده از
مشکلات جوانان است. بر همین اساس میتوان احتمال داد که حداقل 300 دانش‌آموز فقط در استان همدان بازداشت شده باشند.در این میان و در شرایطی که بارها بعضی مسئولان به میانگین سنی بازداشت‌شدگان اشاره کرده‌اند و
تلویحا آنها را دانش‌آموز معرفی کرده‌اند علیرضـا منــادی، رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس، گفته که
اصال دانش‌آموز بازداشــتی نداریم. او گفته: درباره اینکه معلمی بازداشــت شده باشــد هم خبر ندارم، چون چنین
چیزی نیست، اگر بازداشتی باشد به ما مراجعه میکنند.

امــا گرچه تا همین چنــد روز پیش نمایندگان مجلس در مقابل بازداشــت دانش‌آمــوزان ســکوت کــرده و آن را
تکذیب میکردند. دیــروز یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع دانش‌آموزان بازداشتی در جریان ناآرامی‌های اخیر خبر داد. حبیب‌الله ده‌مرده در واکنش به صحبت‌های وزیر آموزش‌وپرورش درباره بازداشت برخی از دانش‌آموزان در جریان ناآرامی‌های اخیر به ایسنا گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صورت وجود مطلبی درباره دانشجویان و دانشآموزان به آن ورود خواهد کرد. وی ادامه داد: بایــد حســاب اغتشاشگران و کسانی که سوءاستفاده می‌کنند را از دانشجو و دانش‌آموز جدا کرد. ما تلاش می‌کنیم که در صورت وجود موردی بررسی‌های لازم را انجام دهیم. ایــن عضو کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس شورای اســامی گفت که کمیسیون آموزش و تحقیقات به موضوع دانش‌آموزان و دانشجویان بازداشتی ورود خواهد کرد.