باید مطالبات مشروع و قانونی مردم را به رسمیت شناخته و به آن تن داد

کمال‌الدین پیرموُذن، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی_ حاکمیت قانون و اعطای حقوقی شهروندی عموم اقوام غیرایرانی و آحاد ملت، خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواسته به حق آحاد ملت جز بر مــدار قانون عمل ننمایند. امروز صنــوف و آحاد جامعه و جوانان هموطن با کم‌توجهی به حقوق شــهروندی خویش به بیان مطالبات خویشتن مواجهه شده‌اند و با ایجاد خلل و شکاف در اعتماد و امید و آرمان مردم و ره به جایی نبردن، تلاش‌های مهره‌های مورد وثوق و محبوب ملت در احقاق حق خود و ملــت جز فریاد، راهی نیافته‌انــد.

بدون تردید بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم و جوانان هموطن به تدریج می‌تواند دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را در سطوح داخلی و خارجی تحت‌الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که همه مخالفان جمهوری اسلامی ازجمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی میخواهد به پیش ببرد. با کمال ناباوری در عصری که اصل قانونگرایی مــورد قبول همه افراد و گروه‌ها و حتی خود قانون‌شکنان حرفهای قرار گرفته است، برخورد ناصواب وزارت کشور در اعطای مجوز به معترضان صنوف و آحاد جامعه و مســائل مطروحه و حوادث صنوف و آحاد جامعــه و اتفاقات و حوادث اخیر، سبب وهن نظام در افکار بین‌المللی نیز گشته است. متاسفانه به دلیل عدم توجه به برخی مطالبات به حق مردم و ناکافی بودن بســترهایی مناسب برای نقد منطقی، اعتراضات کوچک صنفی و اجتماعی، زمینه‌ساز بحران‌های دامنه‌دار میشود که در مواردی، طمع بیگانگان را آشکارانه نسلت به دخالت در امور داخلی کشور و جامعه را هم در پی داشــته است. با کمال تاسف بی‌توجهی و عدم همکاری
قانونی، دستاندکاران جامعه با آحاد مطالبه‌جو و معترض جامعه، اعترضات خسران‌آور فراوانی را کلید زد و به منافعدملک و ملت و جوانان هم‌وطن، لطمه‌های فراوانی وارد شد. یکدســت کردن حکومت به هر قیمتــی معنا ندارد. ایجاد یــأس و حالت ناامیدی مطلق در مــردم به ویژه در نخبگاندو جوانان پرشــور ایران زمین با ســلب حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران اسلامی و با محدود کردن دایره مشارکت شهروندان در انتخابات‌ها و اداره کشور به سرمایه ارزشنمد اجتماعی کیان و نظام آســیب زیان‌باری به عمل آورده و در کنار آن تقبل متعدد گرانی، بیکاری و تورم موجود در جامعه‌رو آثار آن در کشــور، نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته است.

حذف شایستگان وارسته مورد قبول اکثریت مردم، از عرصه انتخابات مراکز تعلیم گروه قدرت، موجبات دلسردی مردمی را فرآهم آورده، که به خوبی با این افراد و سوابق آنها در جوامع‌ها، آشنایی داشته و آنان را خدمتگزار صدیق برای خود و ســخنگو شجاع برای مطالبات مشروع و قانون شهروندان می‌دانســتند. مردم ایران به طور عام و جوانان به طور خاص، وقتی متوجه شدند بزرگان جوامع آنها نمی‌توانند به استیفای حقوق اساسی خود مبادرت ورزند و فریادگر مطالبات آن در مجلس و مراکز تصمیم‌گیری باشند، بدان جهت امیدشان را به رعایت حقوق شهروندان عادی کشور توسط صاحبمنصبان حکومتی از دست داده و دست به اعتراض گســترده زدند. امروز زنان و دختران ایرانی بیش از پیش، آشــنا به حقوق و دارای تحصیلات عالی و آگاهی و تجربه و طالب مشارکت وسیع اجتماعی هستند، لیکن نه‌تنها همواره درعموم دولت‌ها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند بلکه حقوق مسلم حداقل آنان نیز به هیچ صورت در کانون توجهات صاحب‌منصبان قرار نمی‌گیرد و حتی گاهی مورد آزار از ناحیه دســت‌اندرکار دون‌پایه ناآگاه و نامهربان قراردمیگیرند.

فزون‌طلبی و دنیازدگی رانتخوران، رشوه‌گیران و رشوه‌پردازان و سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت قدرت و کسانی که با چهرهها‌ی ظاهرالصلاح با پنهان شدن در پشت عناوین انقلابی و یا عضویت در گروه سیاسی و نیز استفاده از موقعیت‌های اداری و حکومتی به جای رعایت شأن وامانت به منافع مالی اقتصادی خود و آقازاده‌های مغرور و فامیل‌هایشــان پرداختهاند علاوه بر اینکه بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد کرده‌اند مدیران خدوم و نیز ســرمایه‌گذاران سالم همچنیــن مدیــران بانک‌هــا را در تنگنای بی‌اعتمادی و حرمت‌شکنی‌های ناشی ازرفتار تبعیض‌آمیز نجومی خود قرار داده و حساسیت‌های نفرتزا را در بین فقیر و غنی و دارا و ندار و حق‌طلبان جامعه پدید آورده‌اند. در کنار آن عدم تعامل سازنده عزت‌خواه جدی با دنیا و به فرجام رســیدن برجام و رفع تحریم ظالمانه آمریکا و در نهایت فساد معیشتی اکثریت مردم ناشی از عدم افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن، نارضایتی‌های نگران‌کنندهای را در بین آحاد جامعه فراهم آورده است. جای تردید نیست دستیابی به آرامش در جامعه،
مواجهه دلسوزانه، مسئوالنه و عقالنی دانشجویان و دانشگاه با حوادث اخیر و به تأســی از آنان، رفتار جوانان و دانش‌آموزان به‌رغم برخوردهای نامهربانانه با دانشجویان و جوانان و دختران هموطن و در نهایت وحدت، افزایش عرق ملی و وفاق ملی و پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور و نیز افزایش قدرت چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی کشــور جز از طریق برخورد بدون تبعیض با مفاســد اقتصادی بــه ویژه از طریق پایبندی صادقانه حتمی عموم حاکمان کشــور به قانون اساسی و تالش مستمر همگان برای اجرای تمام و کمال آن و پرهیز جریان خاص از تندروهای تخریبــی به عنوان میثاق ملی و محور اتحاد و همبســتگی و فصل‌الخطاب همه اختالف‌نظرها، سلیقه‌ها، گلایه‌ها و اعتراضات در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اداره کشـور میسر نیســت. ملت صاحب تمدن و دلاور ایران در طول تاریخ پر فرازونشــیب خود اثبات کرده است که حرکات پلید و تهاجم هیچ بیگانه‌ای را برنمی‌تابد و اجازه توفیق دسیســه و سلطه قدرت‌های خارجی و نظامی را به احدی به‌رغم همه دشـواری‌ها و سختی‌ها نمیدهد. برای دستیابی به ثبات، اقتدار و امنیت بیشتر در جامعه قدرتمند ایران‌زمین، ضرورت اعطای در اولویت حقوق عموم شهروندان و تن دادن به مطالبات مشروع و قانونی آنان و شاهد بودن عموم ایرانیان اعطای این حقوق مسبم هموطنان کاملا مشهودداست.

ملت شریف ایران بر اصول مستحکم انقلاب اسلامی یعنی
پ استقلال، آزادی و جمهوری اسلای همواره پای می‌فشارد و با تمام توان از آن پاسداری کرده و ارتقای کیفیت زندگی عموم ایرانیان، خواست ملی است.