باید با واقع‌بینی به دلایل اعتراض مردم گوش داد مردمی که نسبت به مسائل معیشتی معترض هستند نسبت به مسائل مدیریتی انتقاد دارند و از عملکرد گشت ارشاد ناراضی هستند

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی_دولت سیزدهم لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده که متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را دنبال کند. بر اساس گفته‌های منتشر شــده این دیدگاه در این لایحه پیشنهادی وجود دارد که باید پرداختی‌ها بر اساس یک تناسب باشد و با توجه به شرایط سخت معیشتی نیز یک افزایش عمومی حقوق‌ها در نظر گرفته شود.البته قید شده که این افزایش عمومی بر مبنای یک تناسب است یعنی حقوق‌های پایین‌تر،افزایش بیشتر و حقوقهای بالاتر، افزایش کمتری را خواهند داشــت. نفس این مساله که دولت وضعیت معیشــتی را درک می‌کند و به این نقطه رسیده است که باید در ارتباط با حمایت‌های معیشتی گام بردارد،نقطه خوب و قابل قبولی است اما به صورت کلی در ارتباط با موضوع افزایش حقوق‌ها در این وضعیت تورم و از اساس حوزه معیشت مردم در این روزهای حساس نکاتی قابل توجه است:


1 مساله معیشت یک مشکل یک ریشه‌ای نیست که با یک راه حل قابل درمان باشد. شاید تصور شود که این اقدامات باید به عنوان مسکن‌های محتوم اجرا شود تا از بار فشار معیشتی بکاهد اما تصمیماتی در حــوزه توزیع نقدینگی در جامعه در شــرایط ســخت تورمی- اعم از افزایش حقوقها یا توزیع یارانه نقدی- پیش از ایــن بارها امتحان شــده و آزمــوده را آزمودن خطاست. یارانه مُســکنی است که داده می‌شود،  ولی مدتی دیگر به علت اینکه بودجه‌های دولت شدیدا دچار تورم می‌شود، دولت در پرداخت یارانه ناتوان می‌شود و از پس آن برنمی‌آید. مساله اصلی این است که در ارتباط با تورم باید هم اقدامــات کوتاه‌مدت و هم اقدامات ریشه‌ای بلندمدت انجام داد تا بتواند تاثیری بر زندگی و معیشــت مردم داشته باشــد. واقعیت امر این است که با توجه به برخی تصمیمات داخلی و بسیاری از مسائل خارجی، تورم شدید در راه است و کمبودهای بسیاری در کشور وجود دارد و اگر کمی کمبود کالا در بازار مشاهده شود، قیمت کالا با سرعت و به میزان زیاد بالا می‌رود. ما مجبوریم در داخل کشــور سیاست‌های کنترلی همراه با سیاســت‌های دیگر را به کار ببریم. در غیر این صورت توزیع یارانه نقــدی و افزایش مرتب و مکرر حقــوق و دریافتی قشــرهای مختلف نمی‌تواند تاثیــری در کاهش میزان فقر و تنگی معیشت مردم به صورت واقعی داشته باشد.

2 وضعیت فعلی کشور نشان از این مساله دارد که مردم نارضایتی‌هایی در حوزه‌هــای مختلف دارند. تردیدی نیست که در این مقطع زمانی نیز همانند تمام موارد دیگر اعتراض ساده مردم مورد سوءاستفاده ضد انقلاب قرار گرفته و در بین مردمی که می‌خواستند اعتراض کنند، اغتشاش نیز شکل گرفت. اما مساله این است که باید با واقع‌بینی به دلایل اعتراض مردم گوش داد؛ مردمی که نسبت مسائل معیشتی معترض هستند، نســبت به مسائل مدیریتی انتقاد دارند، از عملکرد گشت ارشاد ناراضی هستند و به صورت کلی از فسـاد در برخی از بخش‌های مدیریتی ناامید شده‌اند، سیاست داخلی و خارجی ما هیچ گونه سازگاری یا یکدیگر ندارد، اگر بخواهیم در جهان، کشوری انقلابی باشیم این هویت شناخته شویم باید در داخل کشور ساماندهی انقلابی داشته باشیم و از این حالت درهم و آشفته دربیاییم. طبیعی است که نمیتوان مکرر برای مردم نسخه مقاومت پیچید و بعد شاهد انتشار اخباری در ارتباط بــا فسادهای کلان در بخش‌های مختلف وابسته به نهادهای دولتی و بودجه عمومی بود.

3 سیاست اقتصادی دولت به رغم گذشت یک ســال از عمر این دولت هنوز روشــن نیست و ضروری است که آقای رییسی و دولت‌شان در این باره تصمیم قاطع و یکبــاره بگیرند. اگر قصد آزادســازی قیمت‌ها را دارند، نمیتوان آزادسازی قیمتها را توام با کنترل بر قیمتها اعمال کرد. آزادسازی قیمت‌ها به معنای این است که در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها توسط بازار تعیین می‌شود. مشکلات ما ریشــه‌ای است و نمیتوان با انجام کارهای مقطعی موفق شد.