یک نماینده مجلس آمار دستگیرشدگان حوادث اخیر را اعلام کرد: ۱۳۰۰ نفر از زندانیان اوین به فشافویه فرستاده

معصومه رضایی، گروه اجتماعی_ احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلــی مجلس درباره زندانیانی که بعد از آتش‌سوزی زندان اوین به فشافویه منتقل شده‌اند، گفت: با توجه به اغتشاش زندان اوین و آنچــه در آنجــا اتفاق افتــاد، نزدیک  به 1300 نفر از زندانیان زنــدان اوین به زندان فشــافویه انتقــال یافته‌اند. ماجرای آتش‌سوزی زندان اوین و مرگ 8 تن از زندانیان آن در روزهای گذشته حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت و هنوز به طور شفاف هیچ یک از مسئولان زندان درباره جزییات این حادثه اظهارنظری نکرده‌اند. همین موضــوع باعث شــده تا گمانه‌زنی‌ها پیرامون این واقعه کم نباشــد؛ از مبهم بودن بندی که درگیری در آن آغاز شــده بگیــر و رفتن زندانیان روی مین و اعلام نشدن اسلامی افراد فوت شده در حادثه.

اما با گذشت 5 روز از حریق اوین تقریبا جز اینکه 8 نفر در اوین بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی جان داده‌اند و آن‌هایی که به کام مرگ رفته‌اند  همه سارق بوده‌اند،خبر تازهای از سوی مقامات قوه قضائیه در این زمینه منتشر نشده است. با این حال تحلیل‌هـا و اخباری که نمی‌توان به آنها تکیه کرد کم نیستند و البته در فضایی کــه صداقت رخ در نقاب می‌گیرد باید هم منتظر شــایعه‌ها و حاشیه‌ها بود. مثال در همان ساعات ابتدایی پس از آتش‌سوزی بسیاری ماجرا را به ناآرامی‌های اخیر در کشور مرتبط کردند یا عده‌ای گفتند حادثه در بند بازداشــتی‌های حوادث یک ماهه گذشته رخ داده، اما مسئولان میگویند دربند سرقتی‌ها و جرائم مالی رخ داده اســت. اما در روزهای گذشته علیرضا بیگی، نماینده مجلس عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته بود آتش‌سوزی و درگیری از بند209 زندان اوین که مربوط به زندانی‌های امنیتی و سیاسی بوده، رخ داده است.بر همین اســاس، او دیروز به سایت عصر ایران، گفته: با توجه به اغتشاش زندان اوین و آنچه در آنجا افتاد، نزدیک بــه 1300 نفر از زندانیان زندان اوین به زندان فشــافویه انتقال یافته‌اند.

این‌ها البته زندانیان جرائم عمومی‌اند و طبیعتا این موضوع ســبب اضافه شدن ظرفیت اضافه به زندان فشافویه شده است و این زندان نیز آمادگی لازم برای نگهداری از این تعداد زندانیان را ندارد. آنچه بیگی به آن اشاره کرده نشان میدهد که حادثه رخ داده در اوین ارتباطی با بند ســرقت و جرائــم مالی نــدارد و ایــن برخالف اظهاراتی اســت که مقامات قضایی در روزهای گذشته بر آن تاکید کرده بودند. بیگی همچنین بـه آزادی تعدادی از زندانیان اشاره کرده و گفته است: سه هزار نفــر از افرادی که در اتفاقات اخیر در استان تهران دستگیر شده‌اند به زندان فشافویه انتقال یافته بودند و از این تعداد به جز 835 نفر بقیه با قــرار وثیقه آزاد شده‌اند. آمــاری کــه علیرضا بیگی بـه آنها اشــاره کرده بیانگر آن است که فقط ســه هزار نفر از بازداشتی‌های حوادث اخیر در استان تهران به فشافویه منتقل شـده‌اند و احتمالا بخشی به همین انــدازه هم در زنــدان اوین بازداشـت شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالا دستگیرشدگان استان تهران در ناآرامی‌های یک ماهه گذشته بیش از 3000 نفر بوده، اما این نشانگر آن است که اگر به طور متوسط در هر استان 500 نفر بازداشت شده باشند دستکم در کل کشور بیش از 20 هزار نفر در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شده‌اند. 

بیگی همچنین به تعداد بازداشتی‌های زن اشاره کرده و گفته است:360 نفر از دستگیرشــدگان زنــان بودند و تعداد آن‌هایی که در حال حاضر در زندان بودند قابل توجه نبودچراکه بخش عمده آنها با وثیقه آزادشده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در اظهارات بیگی وجوددارد ماندن 850 نفر از بازداشت‌شدگان حــوادث اخیـر در زندان فشــافویه است که مربوط به زندانیان جرائم سنگین و خشن است وحالا 850 نفر که جرائم عمومی و احتمالا سیاسـی دارند قاطی زندانیان با جرائم سنگین و خشن شده‌اند که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها اســت. در این میان علیرضا بیگی به موضوع امکانات زندان فشافویه و مشکلاتی که بازداشتیهای اخیر با آن روبه‌رو هستند اشاره کرده و گفته است: به‌رغم همه تلاش‌هایی که سازمان زندان‌ها برای رعایت استاندارد در نگهداری زندانیــان انجام میدهد، اما این ظرفیت ســبب شده آنگونه که بایدوشاید نتوانند از عهده این کار برآیند و کاستی‌هایی در بحث بهداشت، تغذیه و دسترسی به تلفن برای زندانیان وجود دارد و چون زندانیان تحت تاثیر فشــار روانی قــرار می‌گیرند این مشکلات خودش را چند برابر نشان میدهد.فشار روانی ناشی از بلاتکلیفی در بین این زندانیان باعث شده آنها از وضعیت موجود ناراضی باشند.به هرحال برای برخی از ایــن افراد قرار وثیقه صادر شده است و خانواده‌ها منتظر پیامک دستگاه قضایی‌اند و شاید یک هفته و 10 روز بود که منتظر این پیامک بودند، اما با توجه به اتفاقی که در زندان اوین افتاده این زندانیــان در یک بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و همین باعث مشکلاتی شده است. او همچنین گفتــه:آن چیزی که در زندان دیده می‌شود و دسترسی‌هایی که مــورد انتظار برای زندانی اســت از شــرایط اســتانداردی برخوردار نیست و علیرغم تلاش‌هایی که در زندان می‌شود که به درستی از عهده این کار بریایند، ولی شرایط پیش آمده این اجازه را نمی‌دهد. شرایط زندانی‌ها شــرایط نامتعارفی اســت، چراکه برخی از آنها در شـرایط بلاتکلیفی برای صدور قرار یا ارسال پیامک به خانواده‌هایشان برای ودیعه قرار وثیقه هستند.

اما ماجرای دستگیری دانش‌آموزان در اعتراضهای اخیر و سکوت مقامات قضایی و آموزشی کشور برای ارائه آمار دانش‌آموزان بازداشتی موضوعی بودکه در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداختند. از یکسو وزیر آموزش‌وپرورش میگفت تعداد دانش‌آموزان بازداشت شده کم است از سوی دیگر برخی مسئولان امنیتی کشــور میانگین سنی 80 درصد بازداشتی‌ها را 15 سال عنوان می‌کردند. حالا اما بیگی گفته: حدود 200 نفر از دانش‌آموزان در بین دستگیرشدگان بوده‌اند که اولین فرصت آزاد شده‌اند.ما الان زندانی دانش‌آموز در زندان فشافویه و زندانهای دیگر نداریم. 20دانشجو نیز بین دستگیرشدگان بوده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها دانشــجویان دانشگاه‌های آزاد بوده‌اند که تعداد قابل توجهی از آنها آزاد شدهاند و قطعا برای این دانشجویان سابقه سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود.

در این میان این سوال مطرح است؛ چرا دانش‌آموزان و دانشجویان در زندان فشافویه که مخصوص زندانیان با جرائم سنگین و خشن است زندانی شده‌اند.