ما مردمان ایران پیام‌آور صلح و راستی هستیم و می‌دانیم کجا ایستاده‌ایم و آینده چه می‌شود

روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد_ تقدیم به دکتر حسین سیف‌زاده
ما مردمانیم، وطنمان ایران اســت و کشورمان را چون
جان دوست داریم. ما تاریخ و جغرافیای قدسی داریم و بااساطیر خود زندگی میکنیم.ما مردمانیم و آیین‌های
ملی و منظمی داریم که همنوا با طبیعت و دارای فلسفه شادی است و آتشی که همیشــه نمی‌میرد، در دلمان زنده اســت. ما مردمانیم، یکدیگر را دوست داریم و از سیستان تا تبریز از شمال تا جنوب همدیگر را حمایت می‌کنیم و سرنوشت کشورمان برایمان اهمیت دارد. ما مردمانیم و آنها که از کشــورمان بــه هر دلیلی رفته‌اند، چون جان و دل دوستشــان داریم. آن‌ها ادامه ما و ما ادامه آنها هستیم. آنها که رفته‌اند ایران کوچکی با خود به همراه برده‌اند وروز و شب‌شان در آرزوی توسعه و آبادانی ایران است. ما مردمانیم و خرد داریم و می‌دانیم بر سر کشورمان چه می‌آید. ما سنت و تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب کشــورمان را می‌ستاییم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. ما مردمی نجیب و سر به زیر و صبور هستیم و جامعه.ای جوان و سرزنده داریم. برای ما مردمان، زندگی شرافتمندانه اهمیت دارد و همه تلاش خود را برای اخلاقی بودن انجام می‌دهیم. ما به حافظ و ســعدی و فردوســی افتخار می‌کنیــم و همه ادبیات فارســی ما بر مدارا و مردم‌آزاری نکردن اســتوار اســت.

ما مردمانیــم و هیــچ بحرانــی در تاریخ نتوانســته اســت ققنوس ما مردمان ایران را تســلیم کند و هر بیابان‌گرد،بی‌ادب، بدوی در برابر فرهنگ ایران سر تسلیم فرود آورده و خود جزئی از ایران شده است و همه تلاش خود را برای ایرانی بودن انجام داده است.
ما مردمانیم و صبرمان زیاد است وهمزیستی مسالمت‌ آمیز را از لسان‌الغیب حافظ آموخته‌ایم که با دوستان خود مروت و با دشمنان خود مدارا می‌کنیم.

ما مردمانیم و اجتماع فرهیخته و اهل ادب و دانشی داریم که در جهان همانند ندارد. دل‌هایمان برای ایران می‌تپد و جان و مال و همه وجودمان فدای کشورمان، ایران است. ما مردمانیم و در کمال آرامش و صبر، هر ایرانی که بخواهد نمک بر زخم مردمان بپاشد به مدارا، همزیستی مسالمت‌آمیز و ادب دعوت می‌کنیم.

ما مردمان ایرانیم و یکدیگر را دوست داریم و اهل خانواده، مذهب و سنت هستیم و عاشق علم و خرد انسانی. ما مردمانیم و می‌دانیم فرهنگ ما از محدوده
جغرافیایی فعلی فراتر میرود و در هنر، تاریخ، ادبیات،
حکمت و علم با همســایگان خود شــریک هستیم. ما مردمان آرزوهای کوچک خود را برای آینده کشور کنار گذاشته‌ایم و تن و جانمان زخمی و غم دیده است. بخش بزرگی از ما مردمان از وطنمان مهاجرت کردند،اما همه خاطرات و یاد آنها با ماست و همه ایران در چمدان کوچک آنها قرار گرفته است.مامردمان رویاهای مشترک و آرزوهای شبیه به هم داریم.

ما ایرانی هستیم و تاریخمان قصه‌های تکراری زیاد دارد و داستان‌های جاودانگی ما بر زبانها جاری است. ما مردمان صبور، محتاط و عاقل هستیم و می‌سنجیم و عمل میکنیم. یکدستی و شباهت ما به یکدیگر زیاد است.روند کشورمان به علت دانش و آ گاهی سویه‌ای نیک دارد و هرچند بحران‌ها و رخدادها مانعی کوتاه و کوچک ایجاد کند، اما ما مردمان پیروز تاریخ بوده‌ایم و هستیم. اجتماع ما مردمــان نیاز به مراقبــت دارد. بحران‌های سیاسی و اقتصــادی معاصر هیچ یک ما مردمان را تســلیم نکرده اســت. همه رویدادهایی که در فرهنگ لغت سیاسی یافت می‌شود در ایران معاصر روی داده و کشور همانند گذشته با پیروزی ما مردمان ادامه حیات داده است.دو بار اشغال سراسری و تعرض همسایگان و تنگناهای بین‌المللی ما مردمان را تسلیم نکرد و کشــورمان با خرد و دانایی تداوم یافت.

مــا مردمانیم و همیشــه پیروز تاریخ خواهیم بود، همانگونه که اسم کشورمان از عهد اردشیر و نامه تنسر تادو قانون اساسی معاصر،ایران مانده است.ما مردمان ایران با هم هستیم و یکدیگر را دوست داریم و چون جان مراقب و نگهبان کشورمان هستیم. ما مردمان ایران پیامآور صلح و راستی هستیم و می‌دانیم کجا ایستاده‌ایم و آینده چه می‌شود.