آیا کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی تداوم پیدا می‌کند؟

مهتا معرفت، مترجم_ از دیرباز طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری که می‌توان آن رابه نسل بعد منتقل کرد، شناخته می‌شود. کالاییبرای ذخیره ارزش و یک نشانه برای ثروت. بعد از اینکه در مارس 2022 طلا ســقف تاریخی دو هزار دلاری را شکست، از آن زمان روندی نزولی را سـپری کرده است. در اکثر سال 2022 ،قیمت طلا از ســوی افزایش نرخ بهره و سیاستهای انقباضی بانک‌های مرکزی سراسر دنیا تحت فشار بوده است.

تحلیلگران معتقدند بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا به خصوص فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا درنظر دارند روند افزایش نرخ بهره را تا 3 ماه نخست سال 2023 ادامه دهند، تا شاید بتوانند روند صعودی تورم را مهار کنند. آمارهای ارائه شده از سوی شــورای جهانی طلا نشان می‌دهد که طلا سال 2022 را با قیمت 1181 دلاری به ازای هر اونس آغاز کــرده و تا قبل از جنگ روســیه و اوکراین به سطح 1936دلاری هم رسیده است. بعد از این جنگ طلا به سطح 1884 دلاری سقوط کرده، ولی به سرعت بهبود یافته وروندی صعودی گرفته اســت. در نخستین هفته ماه مارس، اونس جهانی به سطح 2050 دلاری رسید و به سقف تاریخی 2075 دلاری آ گوســت 2020 نزدیک شد. با وجود این پس از آغاز سیاست‌های پولی انقباضی از سوی فدرالرپ رزرو به منظور مقابله با تورم روند نزولی طلا آغاز شد.

قیمت طلا جهانی در حدود ۸ ماه گذشته از ماه مارس سقوط ۲۰ درصدی داشته است که موجب شد تا سرمایه‌گذاران به نگهــداری دلار روی بیاورند. چراکه افزایش تهاجمی نرخ بهره آمریــکا با هدف کاهش تورم، ارزش دلار را تا ســطوح بی‌سابقه‌ای در دو دهه گذشته تقویت کرد. در این شرایط، تنها امید خریداران طلا آن اســت که رکــود اقتصادی ارزش ایــن فلز گران‌بها را افزایش دهد و منجی آنها در ســال ۲۰۲۳ شود. اما انتظار برای ورود اقتصاد آمریکا به رکود طولانی شده است. آمارها هنوز حکایت از وضع نسبتا مناسب فعالیت‌های اقتصادی در بزرگترین اقتصاد دنیا دارند. برای مثال، آمار تولید صنعتی ایالات متحده که دیروز منتشــر شــد بهتر از انتظارات بود و نشان از قوی ماندن اقتصاد داشت. با طولانی شدن انتظار‌برای ورود به فاز رکود، انتظار برای چرخش مسیر طلای جهانی هم معامله‌گران جهانی را کمی خسته کرده است. با این حال، به عقیده اقتصاددانان رکود حتمی است. بلومبرگ دیروز اعلام کرد که طبــق مدل‌های اقتصاددانانش احتمال رکود در ۱۲ ماه آینده ۱۰۰ درصد یا قطعی اســت. این در حالی است که در به‌روزرسانی قبلی مدل، این رقم تنها ۶۵ درصد بــود. به گفته آنها حتی احتمال وقوع رکود پیش از این موعد هم بالاست و به طور کلی احتمال رکود اقتصادی در تمام بازه‌های زمانی موردبررسی افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول هم هفته گذشته پیشبینی خود از رشــد اقتصادی جهان را از پیشبینی قبلی 9/2درصد به 7/2درصد کاهش داد و هشــدار داد که سال ۲۰۲۳ برای بسیاری از اقتصادها با رکود همــراه خواهد بود. به باور اقتصاددانان این صندوق بدترین‌ها هنوز در راه هســتند. تحلیلگــران بانک کانادایی Markets Capital BMO نیز در جدیدترین گزارش خود گفتند که انتظار دارند قیمت طلا تا چند ماه آینده نســبتا ثابت بماند و تا 3 ماهه دوم ســال ۲۰۲۳ دوبــاره به بالای ۱۷۰۰ دلار در هر اونس برسـد. با این حال، عده‌ای هم هستند که خوشبین نیستند این زودی‌ها صرف نگرانی از رکود اقتصادی بتواند مسیر طلای جهانی را معکوس کند. برای مثال، استراتژیست‌های کالایی Securities TD به رهبــری بارت ملک میگویند: به طال به عنوان یک پناهگاه امن نگاه نکنید. تا زمانی که فدرال رزرو در جنگ خود با تورم پیشرفت نداشته باشد، بعید است قیمت طال با چشمانداز رو به وخامت رشد اقتصادی، افزایش یابد. اکنون دولت بایدن جدیدترین آمار خود را در مورد تولید ناخالص داخلی 3 ماهه سوم و به روزترین اعداد مربوط به بدهی ملی منتشر خواهدکرد. اقتصاددانان و ســرمایهگذاران به دنبال این هســتند که ببیننــد انقباض اقتصادی بین فصول دوم و ســوم چقدر بوده است که میتواند در مشخص‌تر شدن آینده بازارها کمک‌کننده باشــد. قیمت طلای جهانی دیروز با افت 1/1 درصدی به ۱۶۳۴ دالر بر اونس رسید. اونس اکنون در نزدیکی کف.های ماه سپتامبر است که کمترین قیمت طال در حدود 5/2 ساله گذشته محسوب می‌شدند.