چرا سیدابراهیم رئیسی نتوانست شعارهای خود را محقق کند

مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان_ قریب به یک سوم عمر دولت ســیدابراهیم رئیسی سپری شد و با گذشت بیش از 15 ماه از فعالیت دولت آقای رئیسی متاسفانه باید گفت دولت مستقر به دلایل مختلف از تحقق حداقلی از وعده‌های بی‌شمار خود ناکام مانده است. در عرصه اقتصادی کاهش نرخ تورم ازجمله مهمترین شعارهای دولت آقای رئیسی بود و بر مبنای وعده‌های متعدد او قرار بود در این دولت در سال اول ابتدا نرخ تورم به نصف سپس طی سالهای بعدی یک رقمی شــود؛ اکنون که بیــش از 15 ماه از عمر این دولت می‌گذرد متاسفانه شاهد افزایش نرخ تورم هستیم. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ به مرز ۵.۵۲ درصد رسید یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵.۵۲ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.

حاصل این معادله افزایش فقر و کاهش مداوم قدرت خرید مردم ایــران خصوصا طبقات محروم و متوسط کشور بوده است. بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشــور ما در ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب 16 برابر تورم در عربستان 7 برابر عراق و رکورددار نرخ تورم در آسیا بوده این همه در شرایطی است که فروش نفت در دولت آقای رئیسی بنا به آمار منتشر شده سه برابر بوده و متوسط قیمت هر بشکه نفت نزدیک به دو برابر شده است اما اثر این افزایش چند برابری فروش نفت بر سر سفره‌های مردم هرگز دیده نشده است. ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال از وعده‌های پرتکرار دیگر دولت درخصوص وضعیت بازار مسکن بوده اســت. تامین سالانه یک میلیون مسکن مناسب و ارزان قیمت برای حل و رفع معضل فقدان سکونت‌گاه بخشی از شهروندان کشــور با توجه به گرانی روزافزون ساخت و اجاره مسکن و سهم فزاینده هزینه مسکن سبد هزینه‌های شهروندان از جمله سیاست‌ها وبرنامه‌های اصلی دولت بوده است. اما حاصل تاکیدات و تلاش‌های دولت در یک ساله اخیر به هیچ وجه رضایتبخش نبوده است. اگر شروع رسمی و عملی ساخت مسکن در طرح موسوم به نهضت ملی مسکن دولت را در تخصیص زمین مورد نیاز، تصویب اعتبارات مالی، کلنگزنی عملیات عمرانی و آغاز عملیات عمرانی و ساختمانی بدانیم متاسفانه نسبت تحقق شعارهای دولت در این زمینه بسیار اسفناک است. پیوند نزدن اقتصاد به دیپلماسی و سیاست خارجی، یکی از مدعیان دیگر جناب آقــای رئیس جمهور و همکاران او در دوره تبلیغات ریاســت جمهوری و پس از آن بود که بارها و بارها مطرح شده است. به گونهای که سهم مدیریت کشــور در اقتصاد را نزدیک 90 درصد و ســهم وضعیت خارجی کشــور و تحریم‌ها را کمتر از 10 درصد عنوان کرده‌اند. اما اکنون با وضعیت اسفناک اقتصادی کشور باید پرسید، سهم مدیریت کشور در وضعیت اقتصادی آن چقدر اســت؟!

تکیه بر استقلال کشور و شعارهای تند با انتصاب مدیرانی انقلابی ترجیعبند شعارهای آقای رئیسی در دوران انتخابات بود. این شعار با جذب کشور به سمت بلوک شــرق و گره زدن منافع کشور با منافع روســیه به محاق رفته است. در ادامه با رفتارهایی مواجهیم که شائبه همراهی و پشتیبانی ایران از روسیه در جنگ اوکراین را تقویت می‌کند و میتواند کشور را بر لبه پرتگاهی قرار دهد که امنیت کلیت کشور را در معرض چالش جدی قرار دهد.

اصلی‌ترین شعارهای دولت حفظ کرامت انسانی‌ بوده به گونه‌ای که هنگامی که خبرنگار در کوران رقابت‌های انتخاباتی از آقای رئیسی درخصوص دیدگاهش درباره گشت ارشاد می‌پرسد، او به صراحت قول گشت ارشاد مســئولان را می‌دهد اما این روزها نتایج جایگزینی گشت ارشاد فاجعه‌آفرین را با گشت ارشاد مسئولان عینا شاهدیم. آقای رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود مکرر از برنامه خود برای ایجاد یک میلیون شــغل در سال سخن میگفت و امروز شــاهدیم با تعطیلی اینستاگرام و واتس‌آپ توسط وزارت ارتباطات نزدیک به یک میلیون شغل در چند روز به محاق تعطیلی فرو می‌رودبیش از 10 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر جدی قرار می‌گیرد. در یک جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت به‌رغم گذشت بیش از 15 ماه از دولت رئیسی، عمده وعده‌ها، شعارها و برنامه‌های
اعلامی‌اش با شکست کامل یا میزان تحقق ناچیز مواجه بوده است.

افزایش نرخ تورم، شکست سیاست‌های اصلاحی اقتصادی، شکست سیاست پیوند نزدن اقتصاد با سیاست خارجی، عدم موفقیت در تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن به عنوان 5‌سیاست اصلی دولت با چالش جدی مواجه شده‌اند. مهمترین دلیل ناکامی دولت در تحقق شعارهای خود، بی‌برنامه بودن دولت مستقر در پاسخگویی به مطالبات مردم می‌دانم که با وجود حمایت و تک صدایی بودن
همه ارکان قدرت با روی کار آمدن مدیرانی ضعیف عمال در تحقق حداقلی از وعدههای خود ناکام مانده است.