هفت پیشنهاد محمد قوچانی رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

۱. محاکمه خطاکاران پرونده مهسا امینی

۲. تشکیل پرونده برای تمامی فوت‌شدگان و وقایع از مهسا امینی تا شاهچراغ

3. بازگرداندن قدرت مطبوعات

۴. احیاء برجام

۵. گشایش رسانهای و رفع انحصار از صدا و سیما

۶. رسیدگی ویژه به چهار منطقه مهم و نیازمند توجه در کشور

۷. بازنگری در قانون اساسی برای تشکیل جمهوری اسلامی سوم

گروه سیاسی: مناظرۀ تلویزیونی شنبه هفتم آبان 1401 با حضور محمد قوچانی، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و مدیر مجله آگاهی‌نو و قاسم روانبخش، مدیر هفته‌نامه پرتو در حالی برگزار شــد که اگرچه هربا شأن رسانه‌ای در این برنامه معرفی شدند اما هر دو در قامت نمایندگان دوجریان اصلاح‌طلب و اصولگرا ظاهر شدند. محمد قوچانی تمام قد به دفاع از اصلاح‌طلبی پرداخت قاسم روانبخش عضو شاخص جبهه پایداری به‌عنوان نماینده جریان اصولگرایی ظاهر شد. اگرچه جمله قوچانی در باب اینکه آن زمان که رسانه‌ها را یک‌شــبه بســتید باید فکر امروز وضعیت ایران اینترنشنال را می‌کردید، فضای مجازی می‌چرخد اما آنچه در مناظره دیشب نیازمند و حائز توجه است هفت پیشنهادی است که محمد قوچانی برای عبور از وضعیت فعلی ارائه داد:

۱. محاکمه خطاکاران پرونده مهسا امینی

قوچانی در ابتدای این بحث گفت‌وگو را محور مشترک همه این هفت محور خواند خطاب به روانبخش گفت که نباید فراموش کنیم که مردم از حرف زدن ما خسته شــده‌اند. وی با تاکید بر اینکه بر اســاس اشــتراک موضوع گفت‌وگو بین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، بر اساس اولویت، آن‌ها را به سه دسته تقسیم و درباره نخستین تصمیم فوری گفــت: هیچ ایرادی نــدارد که با حفظ احترام و شــأن پلیس که می‌دانیم در مقابــل آمریــکا، مجاهدین خلق، داعش و... از امنیت و خطر تجزیه کشور دفاع می‌کند،در ماجرای خانم امینی‌ مثل مــورد زاهدان با خاطی برخورد کنیم. وی خطاب به روانبخش تاکید کرد که اساس فرض بر صحت گزارش پزشکی قانونی مبنی برعدم ضرب و شتم گذاشته‌ می‌شود، اما به هر حــال این خانم بعد از بازداشــت پلیس فوت کرده بنابراین باید رسیدگی قضایی توسـط قوه قضایی صورت گیرد. وی سه نهــاد انجمن صنفی روزنامه‌نــگاران، کانــون وکلا و سازمان نظام پزشکی را به عنوان نهاد صنفی که در کنار قوه قضاییه درمراحل رسیدگی باین پرونده حضور داشته باشند، پیشنهاد داد و گفت که این دادگاه باید از تلویزیون پخش شود.

قوچانی همچنین یادآوری کرد همان طور که دادگاه آقای کرباسچی و سریال اوشین می‌توانست همه مردم را مقابل تلویزیون ثابت نگه دارد، این دادگاه نیزهمین صفت را دارد و به نفع نظام خواهد بود.

۲. تشکیل پرونده برای تمامی فوت‌شدگان

قوچانی در دومین پیشنهاد خود گفت که باید تک تک مــوارد رخ داده از ماجرای خانم امینی تا شاهچراغ به تفکیک تشــکیل پرونده داده شــود و با خوانده‌های آن‌ها صحبت شــود تا مشخص شود که هر کدام بر اساس چه موضوعی رخ داده است.

۳. بازگرداندن قدرت مطبوعات

روانبخش درباره‌ مطبوعات بیان  تاکید کرد که ذهنیت شما درباره مطبوعات نادرست است و این مطبوعات امروز به این دلیل که در تعامل با نظام است، محافظه‌کار خوانده می‌شود و امروز باید با مطبوعات ارتباط درست برقرار و گفت‌وگو کرد اما شرط این مساله بازگرداندن قدرت مطبوعات اســت چراکه قدرت مطبوعات در شرایط فعلی از بین برده شده است.

4 احیاء برجام

قوچانی نخستین پیشنهاد و تصمیم لازم در دسته‌بندی میانی را احیاء برجام خواند گفت:اگر شما می‌توانستید روز اول از برجام خارج می‌شدید، برجام سندملی است و کشــور بین سال‌های 1392 تا 1397 مسیر درستی را طی میکرد اگرچه مشکلات زیادی نیز در کشور وجود داشت.

وی همچنین افزود: امروز به شیوه‌ای رفتار می‌شود که گویا شانگهای را آقای رییسی کشف کرده گویا برخی فراموش کردند که سال 1392 آقای روحانی ابتدا در اجلاس شــانگهای حاضر شد و بعد به نیویورک رفت.

۵. گشایش رسانه‌ای و رفع انحصار صداوسیما

گشــایش رسانه‌ای دومین پیشنهاد قوچانی در محور تصمیمات میانی بود که با تاکید بر آن هشدار داد که هر چقدر برنامه‌های صداوسیما زیاد شود باز هم از آن نتیجه گرفته نمی‌شود،می‌تواند تحت قانون جمهوری اسلامی ایران باشــد اما به صورت خصوصی فعالیت کند.

۶. رسیدگی ویژه به چهار منطقه مهم و نیازمند توجه در کشور

قوچانی در ادامه صحبت‌های خود بلوچستان‌خوزستان آذربایجان و کردستان را مناطق پر خطر  خواند و گفت که این مناطق نیازمند رســیدگی ویژهای است.

وی دراین باره گفت:کسی نمی‌خواهد این مناطق را به آقای مولوی عبدالحمید بسپارید، این موضوعات باید با رسیدگی ویژه خودتان مدیریت شود، فراموش نکنید آقای مولوی عبدالحمید در انتخابات از آقای رییسی حمایت کرد و در زمان پیروزی طالبان در افغانستان از آن‌ها اما باید به یاد داشــته باشیم که این مناطق نهاد و رسیدگی ویژهای می‌خواهد.

۷. بازنگری در قانون اساسی برای تشکیل جمهوری اسلامی سوم

محمد قوچانی بــه عنوان آخرین بحث بــا بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی حداقل ســه سند قانون اساسی شــامل قانون اساسی پیش‌نویس، قانون اساسی اول و قانون اساســی دوم دارد گفت: هر کدام از این اسناد نشان از دیدگاه‌های همان نسل اســت و بر مبنای اصل 177 که می‌گوید، جمهوریت و اسلامیت غیرقابل بازنگری است،می‌توانیم با حفظ این دو اصل جمهوری سوم اسلامی را تاسیس کنیم، جمهوری بر مبنای ارزشهای اسلامی آنچه در سال 1357 وجود داشته است. قوچانی همچنین انتقاد کرد که امروز کار به جایی رسیده که صحبت از سلطنت می‌شود این برای کشور ما ارتجاع است.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه نگویند تو ضد انقلابی، جمله‌ای را از رهبری نقل می‌کنم، هم زمانی که بحث نخست‌وزیری و ریاســت جمهوری مطرح شد، ایشان گفتند این امکان وجود دارد و هم در سال 1368 در کتاب مشروح مذاکرات بازنگری قانونی اساسی، سال 1368 و چاپ مجلس شورای اسلامی  از ایشــان نقل شده که: برادران گفتند که ما تا 30 سال آینده نگرانی از تصویب این قانون نداریم، مگر 30 سال مدت کمی است؟! کدام قانون اساسی است که 30 سال عمر کند؟