در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می‌زنند و مسئولان اصلی کشور باید با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند

اگر قدرت مردم را عمال نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال میکنند که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند.

اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهور پیشین می‌گوید نه قدرت و نــه صدای مردم را هیچ وقت نمی‌شـود نادیده گرفت. جهانگیری در یک پست اینستاگرامی نوشت:

به خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در ســال ۱۳۹۶ با حــدود ۲۴ میلیون رای روی کارآمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک‌رقمی بود ۹ درصد ولی به هر ســبب، اعتراضاتی به وجود آمده بود. دولت در خردادماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساســی و به رســمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود.

متاسفانه،دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد. بنابر نوشته جهانگیری، اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه موقع مسئولان به آنها را ممکن‌تر میساخت. در این شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد.معاون اول رئیس‌جمهور پیشین در ادامه پست خود نوشت: قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد،ازجمله اصل ۵۹ که راه همه‌پرسی را در برابر خواسته‌ها مردم باز گذاشته است. خوب است همه کسانی که در مورد اجرایی بودن و تبعات آن تردید دارند برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم میزنند و مسئولان اصلی کشــور باید با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملا نبینیم،صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند، که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند. او در پایان افزود: کشور امروز در شرایط دشواری است.مردم مهمترین سرمایه ایران هستندوانسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفتوگوی ملی باز کنیم.

در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هرچه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شــرایط، بار مســئولیت آنها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر.