سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، سرانه نگهداری و توانمندسازی هر کودک کار و خیابانی در مراکز بهزیستی را سالانه ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد. محمدرضا حیدرهایی، با بیان اینکه تاکنون ۷۰۰۰ کودک کار در کشور  شناسایی و از این مراکز خدمت دریافت کرده‌اند، ادامه می‌دهــد: 

براســاس برآوردها ۱۴ هزار کــودک کار و خیابانی در کشــور وجود دارد. وی در خصوص ۷۰۰۰ کودک کار و خیابانی که تاکنون شناســایی نشــده‌اند، می‌گویــد: پیشبینی می‌شود که بســیاری از این کودکان، کودک کار باشند، اما کودک خیابانی نباشند؛ ممکن است این کودکان در سرشماری کارگاه‌هایی که حق بیمه پرداخت می‌کنند نظر گرفته نشوند حق بیمه‌ای پرداخت‌ نکنند. اگر این کودکان ایرانی باشند در سرشماری کارگران لحاظ می‌شوند، امــا اگر از اتباع باشــند در سرشماری لحاظ نمی‌شوند تا حق بیمه پرداخت نکنند. اتباع غیرمجاز نمیتوانند به دلیل فقدان برگه هویتی در این زمینه شکایت کنند.

حیدرهایی با اشــاره به اینکه ۸۵ درصد کودکان کار و خیابانی شناسایی شده در کشور، اتباع خارجی هستند، می‌گوید: شهر تهران از مجموع کودکان کار و کودکان خیابانی شناسایی جذب شده ۶۳ درصد اتباع خارجی هستند.وی با بیان اینکه ۷۰ درصد این اتباع خارجی نیز غیرمجاز بوده و اوراق هویتی ندارند و سازمان نمی‌تواند در حوزه توانمندسازی و تحصیل به این کودکان خدمــات ارائه دهــد و صرفا از حمایت‌های غیرمادی سـازمان میتوانند برخوردار شوند، بر اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی و ضرورت آ گاه‌سازی مردم در مواجه با کودکان کار و خیابانی بیان میکند: مردم باید بدانند که هر کمک مالی پرداخت پول به کودکان کار و خیابانی در جهت آسیب زدن  این کودکان است و باید از پرداخت پول و کمک مالی به این کودکان جلوگیری کنند.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی می‌افزاید: با توجه به اینکه براساس قانون، کار کردن کودکان صفر تا ۶ سـال جرم است، هموطنان در صورت مشــاهده کــودکان صفر تا ۶ ســاله در حال تکدیگری، کار، کار خیابانی و... بــا مراکز اورژانس اجتماعــی ۱۲۳ تماس بگیرنــد تا همــکاران اورژانس براساس وظیفه مراجعه کودک را از شرایط مخاطره‌آمیز دور کنند.همچنین اگر کودکان کار بیشتر ۶ سال را نیز مشاهده کردند می‌توانند آن را گزارش کنند و همکاران وی را به مراکز روزانه حمایت از کودکان ارجاع می.دهند.

محمدرضا حیدرهایی در مورد ســاماندهی کودکان کار می‌گوید:در حال حاضر ۵۰۰ کودک بدسرپرســت و بی.سرپرســت کار و خیابانــی در ۲۰ مرکز نگهداری از کودکان بهزیستی، در سراسر کشور نگهداری می‌شوند.

حیدرهایی خاطرنشــان میکند: در هر استان از کشـور یک مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده تاسیس شده اســت، اما به دلیل افزایش تعداد کودکان کار در تهران ۲۱ مرکز از این تعــداد، در تهران راه‌اندازی و فعالیت می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود حضور بیشتر تعداد کودکان کار و خیابان تهران، ۲۱ مرکز آموزشــی حمایتی برای این کودکان میتواند پاســخگوی نیاز آنها باشــد؟ توضیح می‌دهد:با توجه بــه پهنه‌بندی که در استان تهران شده اســت، آنچه که از مراکز در خصوص شناسایی کودکان کار و خیابان می‌خواهیم به درستی انجام شــود، به نظر این تعداد مرکز حمایتی برای شــهر تهران کفایت می‌کند.

حیدرهایــی می‌افزاید: این ۲۱ مرکز حمایتی آموزشــی برای کــودکان کار و خیابان در شهر تهران است و به نظر تعدادمرکز مشروط براینکه تمامی دستورالعمل‌های حمایتی شناسایی کودکان، سرشماری مناطق و پهنه بندی مناطق را به درستی انجام دهند، کفایت می‌کند. به نظر برخی از مراکز، این وظایف را به درستی انجام نمی‌دهند و درجلساتی که از ابتدای سال با آن‌ها برگزار کردیم از آنها خواسته‌ایم که اگرتوان انجام این اقدامات را ندارند انصراف دهند.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیســتی تصریح می‌کند: کــودکان کار و خیابان در محل کار شناسایی می‌شوند و براساس محل کار به مراکز آموزشی و حمایتی آن منطقه ارجاع می‌شوند.