رهبر انقلاب حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را ظاهر قضیه دانستند و تاکید کردند:

این‌ها بچه‌های خودمان هستند

در آینده برکات شما دهه هشتادی‌ها و متولدان دهه 90 را همه خواهند دید

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار پرشور صدها تن دانش آموزان ۱۳ آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آســیب‌پذیری و امــکان مغلوب شدن آن خواندند.

ایشان 13 آبان را روزی تاریخی و تجربه‌آموز خواندندو گفتند: آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات هم‌دلانه و وحدتبخش آن، خشمگین و اعصابشان خُرد میشود چراکه این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکاست و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به کشــتار تعدادی از دانش‌آموزان در مقابل دانشــگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشجویان به ســفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ گفتند:در آن هجوم اسناد فراوانی از خیانت‌ها دخالت‌هــا و غارت منابع ایران به دست دولت آمریکا در رژیم ستمشاهی و نیز توطئه‌های مختلف آنها علیه انقلاب اسلامی به دست آمد که با وجود تأکید بر گنجانده شدن مضامین آنها در کتاب‌های درسی، متأسفانه این کار انجام نشده است.

رهبر انقلاب اصرار آمریکایی‌ها برآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا به‌واسطه هجوم به لانه جاسوسی را دروغی بزرگ برشــمردند و افزودند: ایــن چالش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و هنگامی آغاز شد که آمریکا به کمک انگلیس، حکومت ملی مصدق را با کودتایی ننگین سرنگون کرد. ایشــان دکتر مصدق را فردی خوشبین و دارای اعتمــاد بــه آمریــکا خواندند و گفتند: او نه حجت‌الاسلام بود نه ادعای اسلام‌خواهی داشت فقط جرمش این بود که می‌گفت نفت ایران باید دست ملت ایران باشــد نه انگلیســی‌ها، اما آمریکایی‌ها به خاطر منافعشان حتی این فرد را هم تحمل نکردنــد و بر خالف انتظــار مصدق برای کمک آمریکا از پشــت به او خنجر زدند و با خرج کردن پول و کمک برخی خائنین و اراذل و اوباش سرنگونش کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای سخنان این روزهای سیاســتمداران آمریکایی درباره طرفداری از ملت ایران رااوج بی‌شرمی و ریاکاری خواندند و با طرح یک پرســش خطاب به آن‌ها گفتند: آیا کاری علیه ملت ایران هست که شــما در این ۴ دهـه توانایی انجام آن را داشته‌اید اما انجام نداده باشـید؟ اگر هم کاری مثل جنگ مستقیم نظامی انجام نداده‌اید، یا نمی‌توانستید و یا از جوانان ایرانی ترسیده‌اید.

آیت‌الله خامنه‌ای به شــهادت رساندن سردار و قهرمان ملی ایرانیــان و قهرمان منطقــه حاج‌قاسم سلیمانی و افتخار کردن به این جنایــت را از دیگر توطئه‌ها و پلیدی‌های آمریکا برشمردند و خطاب به آنها گفتند: شما از قاتلان دانشمندان هسته‌ای مایعنی صهیونیست‌‌ها اعلاحمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها، ملت ایران رااز استفاده از دارایی‌های خود برای کاهش مشکالت محروم کرده‌اید. در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محــض می‌گویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هســتیم؟ البته به کوری چشــم شما ملت ایران بســیاری از این دشمنی‌ها را خنثی کرده است. البته برخی حوادث را ما هرگز فراموش نکرده و نمی‌کنیم و درباره شهادت سلیمانی پای حرفی که زده‌ایم، ایستادهایم و در وقت خودش به آن عمل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی، آمریکای امروز را همان آمریکای دیروز و آمریکای ۲۸ مرداد و آمریکای حامی صدام دانستند و گفتند: البته شــیوه اعمال دشــمنی آنها با گذشته دارای تفاوت‌هایی است و پیچیده‌تر شده است ولی ما به جوانان و دستاندرکاران خود اعتماد داریم و می‌دانیم که می‌توانند بر این شیوه‌های پیچیده فائق آیند و باید کاملا هوشیار بود.

ایشــان یکی دیگــر از تفاوت‌های آمریکای دیــروز و آمریــکای امروز را اتفاق نظر بســیاری از تحلیلگران سیاســی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند: نشانه‌های این افول آشکار را می‌توان در مشکلات بی‌سابقه داخلی آمریکا در زمینه‌های‌اقتصادی و اجتماعــی و اخلاقی تا اختلافات و دو دسـتگی‌های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد.


آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به نقش آشــکار آمریکا در اغتشاشــات چند هفته اخیر در کشور افزودند: اطلاعیه مشــترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات ســپاه درباره اغتشــاش‌ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشــان می‌دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را ظاهر قضیه دانستند و خاطرنشــان کردند: این‌ها بچه‌های خودمان هستند و ما با این‌ها بحثی نداریــم چون بــه دلیل برخی هیجان‌ها و احساسات و برخـی بی‌دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند اما مهم صحنه‌گردانان اصلی هســتند که با نقشه و برنامه وارد شدند.

رهبر انقلاب اسلامی، مسئولین بخش‌های مختلف به ویژه مســئولین سیاســی و اقتصادی و آحاد مردم به خصــوص جوانان را بــه توجه ویژه و هوشــیاری در قبــال صحنه‌گردانان اصلی و طراحی‌هــا و برنامه‌های آن‌ها فراخواندند و گفتند: البته دستگاه‌های اطلاعاتی به این موضوع توجه دارند و هوشیار هستند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند کاری کنند عقیده ملت ایران همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا شود و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعا بر دهان آن‌ها زد و از این پس هم خواهد زد.

آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردنــد: کســانی هــم بودنــد که با طراحی و نقشــه وارد میدان شدند و با دســتگاه‌های خارجی مرتبط بودند و مرتکب جنایت شــدند این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود. ایشان قضیه شاهچراغ و کشتار مردم و کــودکان را جنایتــی بزرگ خواندنــد و گفتنــد: پســربچه‌های دانش‌آمــوزی کــه در ایــن حادثه به شهادت رســیدند چه گناهی کرده بودند؟ پسر بچه‌ای که در این جنایت، پدر و مادر و برادر خود را از دســت داد و دچار چنین غم بزرگی شد،چه گناهی کرده است؟ آن طلبه جوان و متدیــن و حزب‌اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: افرادی که این جنایت‌ها را انجام می‌دهند چه کسانی هستند و از کجا دســتور میگیرند؟ البتــه اینها قطعا بچه‌ها و جوان‌های ما نیســتند، باید عاملان این جنایتها شناسایی شوند و هر کســی کــه ثابت شــود در این جنایتها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد.

آیت‌الله خامنه‌ای با اشــاره به ســکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات خاطرنشان کردند: چرا این مدعیان حادثه شــیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خالف واقع و دروغ را هــزاران بار در ســکوهای خود در اینترنت تکرار میکنند اما نام آرشــام را ممنوع می‌کنند؟ آیا این طرفدار حقوق بشــر مدعیــان واقعا هستند؟

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه نوجوانــان و جوانــان را خطاب قرار دادند و گفتند: نوجوان و جوان امروز بر خلاف نوجــوان و جوان قدیم یک عنصر بالغ، عاقل، خردمند و صاحب فکر و تحلیل است و ایــن به برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده است زیرا قبل از انقلاب جوانان آنقدر سرگرم مسائل بیهوده و شهوترانی بودند که امکان توجه به مسائل اصلی کشور وجود نداشت.

ایشــان تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعــال نوجــوان و جوان امــروزی و صاحــب تحلیل و فکر بودن او را دشــمن هم متوجه اســت و برای مقابله بــا آن از طریق تولید و تکرار حجم عظیــم محتوای دروغ در شبکه‌های مجازی اقدام میکند. رهبر انقلاب اسلامی با اشــاره بــه انبوه محتواهای دروغ، تهمت و ســخنان انحرافی که برای ذهن فعال جوانان تهیه می‌شــود، گفتند: تأکید مکرر و چندین باره بــر جهاد تبیین به همین علت است و قبل اینکه دشمن‌محتوای دروغ و انحرافی تولید کند باید محتواهای حقیقی و صحیح در داخل تولید شود.

آیت‌الله خامنــه‌ای افزودنــد: به مسئولین رســانه‌ها و امور ارتباطات می‌گویم کــه در زمینه تولید محتوا و جهاد تبیین و برنامه‌ریزی برای آن احساس مسئولیت کنید و درک کنید که چرا دشمن روی برخی کلمات و اسامی حساس است و جلوی آنها را میگیرد.

رهبر انقلاب، جوانان را به احساس مسئولیت در مقابل بمباران پرحجم و پرتکرار ذهن جــوان ایرانی بامطالب دروغ، فراخواندند و گفتند: در مقابل این برنامه دشمن احساس مسئولیت کنید و برای تشخیص حقیقت و حرف درست از دروغ تلاش کنید. ایشــان افزودنــد: افــرادی را هم که معاند نیســتند اما بــر اثر غفلت یا بدفهمی و شنیدن مطالب نادرست در رسانه‌ها با دشمن هم‌صدایی میکنند، بدون دعوا کردن و با نوشتن و پیام دادن و استدلال، مراقبت و ارشاد کنید.

ایشــان اتفاقات چند هفته اخیر را جنگــی ترکیبــی و نه صرفا اغتشاشــات خیابانی دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی،بعضی از قدرت‌های موذی و خبیث اروپایی برخی از گروهک‌ها با همه امکانات بــه میــدان آمدند و بــا اســتفاده از دســتگاه‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای و ظرفیت فضای مجازی و بهره‌گیری از تجربیات گذشــته در ایران و بعضی از کشورهای دیگر تلاش کردند به ملت ضربه بزنند.

آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته ملت به معنی واقعــی در دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد. ایشــان در واکنش به شعار مرگ بر آمریکای دانش‌آموزان خاطر نشان کردند: بعضی‌ها میگویند این شعار را نگویید زیرا باعث برانگیختن دشمنی آمریکایی‌هــا میشــود، در حالیکه آمریکایی‌ها دشمنی با ملت ایران را در روز ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و در حالی آغاز کردند که آن زمــان هیچکس در ایران مرگ بر آمریکا نمی‌گفت، البته پس از آن ضربــه، دانشــجویان در ۱۶ آذر همان سال در دانشگاه تهران مرگ بر آمریکا گفتند و این شعار، یادگار ۱۶ آذر است. خطوط اساسی دوم و سوم از نظم جدید جهانی که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از غرب به آســیا و گسترش منطق و جبهه مقاومت بود. ایشان مبتکــر گســترش فکر و جبهــه مقاومت در مقابــل زورگویی قدرت‌های سـلطه‌گر را جمهوری اسلامی ایران خواندند و گفتند: اولین کسی که گفت نه شرقی، نه غربی امام بزرگــوار ما بود و ایــن روحیه و حــرف محکم امروز به قـدری رواج یافته که در منطقه ما خیلی‌ها با اعتقاد و عمل به منطق مقاومت از آن نتیجه می‌گیرنــد، همچــون نتیجــه و بهره اخیری که لبنانی‌ها به برکت حزب‌الله در قضیه خطوط گازی گرفتند. آیت‌الله خامنه‌ای با طرح این سؤال که در دنیای جدید ایــران چه کاره و در چه جایگاهی اســت؟ جوانان را به فکر کردن درباره این سوال و آماده‌سازی خود برای دنیای جدید فراخواندنــد و گفتند: ایــران عزیز به علــت برخــورداری از خصوصیات برجسته‌ای همچون نیروی انسانی با هــوش و با اســتعداد، منابع طبیعی متنوع و فــراوان،موقعیت جغرافیایی حســاس و ممتــاز و از همه مهم‌تر منطق والای حکومتی و تمدنی می‌تواند جایگاه برجسته‌ای در نظم جدید داشته باشد.

ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ مقابل چشــم همگان است، گفتند: در آینده برکات شما دهه هشتادی‌ها و متولدان دهه ۹۰ را نیز همه خواهند دید. آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشــان در جمع پرشــور صدها دانش‌آموز در نکته مهمی گفتند: همه مســئولان و آحاد مــردم باید مراقب باشــیم پیامی که با هر حرکت و هر کار و ســخن خود به خارج از کشور می‌فرستیم، چیست. ملت و جوانان و مسئولان کشور باید قدرت مقاومت و عزم راســخ خود را برای ایستادگی در مقابل زورگویان بــه همه دنیا به خصــوص دشــمنان منتقل کنند. دولتمردان هم در ایــن زمینه وظایف ســنگینی دارند و باید کوتاهی‌های گذشته تکرار نشود و دستگاه‌های مختلــف از جملــه وزارتخانه‌هــای آموزش و پرورش، علوم، بهداشــت، ارشــاد، وزارتخانه‌هــای اقتصادی و معاونت علمی ریاســت جمهوری به وظایــف خود با جدیــت عمل کنند. اطمینان داشــته باشــیم اگر هر کسی در هر جا که مشغول کار یا مسئولیت اســت، وظایفش را بشناسد و به آن عمل کند، تمام مشکلات حل می‌شود و کشــور و ملت به آرزوی نهایی خود خواهند رسید.