فرمانده‌ی‌ نیروی انتظامی دستور ویژه برای شناسایی متخلفان ضرب‌وشتم فردی در خیابان را صادر کرد

معصومه رضایی، گروه اجتماعی_ گروه اطلاع رســانی فراجا در پیانتشــار کلیپی مبنی بر ضرب‌وشــتم احدی از شـهروندان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق زمان و مکان و شناسایی متخلفان در صحنه صادر شده است. اما ویدئو صــدا و عکس‌هایی که دربیش از یک ماه گذشته در فضای مجازی منتشر می‌شوند گاهی کابوس‌وار چند روز‌دست از سر کاربران شبکه‌های اجتماعی برنمی‌دارند و مانند دیوارهای خراب متروپل آبادان هرلحظه روی سر آن‌ها که مخاطب این رسانه‌ها شده‌اند ویران می‌شوند.

در این میان بعضی تصاویر با چهره خشن خود کابوس را دو چندان می‌کنند و اضطراب را بیش از گذشته به جان کاربران شبکه‌های اجتماعی. می‌اندازند. مثلا، ویدئــوی چنــد نیــروی پلیس‌نما که مــردی را دوره کرده‌اند و کتک میزنند مرد بی‌دفاع در تاریکی شب وسط 5 ،6 مامور پلیس افتاده و از هر طرف مشت و لگد است که نصیب پیکرش می‌شود. البته داســتان مرد تنهــا مانده در میان ماموران پلیس به همین جا ختم نمی‌شود و در ادامه یکی از ماموران با موتور از روی او رد می‌شود. اینجای فیلم همان تیر خلاصی است که به مغز کاربری که منتظر است ماجرا به چند مشت و لگد ختم شود، چکانده می‌شود. تصاویر از زاویــه دید بالا به پایین گرفته شده و به همین دلیل چهره مرد و ماموران پلیس معلوم نیست. البته ناگفته نماند که یکی از ماموران نیروی انتظامی در این میان سعی میکند مانع ضرب‌وشتم این شهروند مصدوم و افتاده روی زمین شود که گویا در انجام این کار ناموفق است و ماموران دیگر به مدت چندین دقیقه این جوان
را ضرب‌وشتم می‌کنند. از سرنوشت این فرد نیز اطلاعی در دست نیست. همین چند روز پیش هم ویدئویی از ورود چنــد مامــور یــگان ویژه به کوچه‌ای بن‌بست منتشر شد که تلاش می‌کردند به خانه‌ای در انتهای کوچه وارد شــوند، اما موفق نمی‌شوند و در نهایت موتورسیکلتی را که در کوچه متوقف شده، تخریب می‌کنند.البته مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اعلام کردند که بعد از بررسی فیلم‌ها به این نتیجه رســیده‌اند که این افراد، پلیس نیستند و با پوشــیدن لباس نیروهای ضدشورش، دســت به این اقدامات خرابکارانه زده‌اند. دربــاره ویدئوی کوچه بن‌بست چهره افــراد ملبس بــه یونیفرم یگان امداد کاملا مشخص است. حال که اعلام شده این افراد با پوشیدن لباس پلیس مرتکب اقدامات مجرمانه شده و به گفته سازمان قضایی نیروهای مســلح صحنه‌سازی کرده‌اند،انتظــار می‌رود ســریعا دســتگیر و محاکمه شوند.

اما وقتی تن بی‌دفاع مردی زیرچرخ های موتورسیکلت یک مامور از درد به خــود می‌پیچد و معلوم نیست چند استخوان در زیر آن حجم آهن در حال خرد شدن هســتند، چگونــه می‌تــوان ویدئوی منتشر شــده از مامورانی که بــا لگد به جان موتورسیکلتی بی‌جان افتاده‌اند را باور نکرد و آنها را پلی‌سنما خواند.

مثال‌هــای دیگری نیز وجود دارد، مثال مامور پلیسی که سیلی محکمی به صورت زنی می‌نــوازد؛ که البته در
ایــن مورد خبرگزاری مهــر به نقل از منبعی در پلیس، نوشت که دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شده
اســت. باعث تسکین خاطر افکار عمومی خواهد بود، چنانچه نتیجه آن بررسی نیز اعلام شود.

درمورد ویدئوی منتشر شده از ضرب‌وشتم مردی جوان به وســیله نیروهــای پلیس هــم دیــروز مرکز اطلاع رسـانی فراجا در پی انتشـار کلیپی مبنی‌بر ضرب‌وشـتم احدی از شــهروندان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است.در ادامه این اطلاعیه آمده اســت: پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف راتایید نمی‌کند و مطمئنا با عوامل متخلف ضوابط برخورد قانونی خواهد شد. درجریان اعتراضات بعد از مرگ تلخ مهسا امینی، ویدئوهایی از این دست، بارها منتشر شده بود و پلیس نیز در برخی مــوارد آنها را تکذیب و مواردی را هم دستور پیگیری صادر کرد که نتایج تحقیقات و بررسی‌ها چندان اطلاع‌ رسانی نشده است. در ادامــه اطلاعیه نیروی انتظامی
آمده اســت: پلیس بــه هیچ عنوان رفتار خشــن و غیرمتعارف را تایید نمی‌کند و مطمئنا با عوامل متخلف
برابر ضوابط برخــورد قانونی خواهد شد. آنچه ازاین اطلاعیه برمی‌آید تایید ویدئوی منتشر شده از سوی پلیس است و در واقع نیروی انتظامی تایید کرده که ماموران با مرد جوان برخورد خشن داشتند.