بایدن می‌گوید‌《ما ایران را آزاد خواهیم کرد》

رئیسی به او یادآور شد که ایران 43 سال است که آزاد شده و گاو شیرده نخواهد شد.

گــروه سیاســی: در ســالروز یکــی از استراتژیکترین رخدادهــا در تاریــخ جمهوری اسلامی یعنی 13 آبان به عنوان سالروز تسخیر لانه جاسوسی،روسای جمهوری ایران و آمریکا یک تنش لفظی ثبت کردند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روزجمعه در گردهمایی در کالیفرنیا در اظهاراتــی مدعی شــد که واشــنگتن ایران را آزاد خواهد کرد و گفت: نگران نباشــید، ما ایــران را آزاد خواهیم کــرد. آن‌ها خودشــان به زودی خودشان را آزاد می‌کنند. رویترز در این باره نوشت که: بایدن در خصوص اینکه آمریکا به چه اقداماتی اضافی دست خواهد زد، توضیحات بیشــتری ارائه نکرد و همچنین شورای امنیت ملی کاخ سـفید به درخواست اظهارنظر در رابطه با ســخنان بایدن پاسخ نداد.

انتشار این گفته‌ها در رسانه‌های ایران در سالروز اشغال سفارت آمریکا توسط دانشــجویان خط امــام (ره) با واکنش چهره‌های سیاســی و نظامی همراه بود. ابراهیم رئیســی، رئیس دولت ســیزدهم گفت: چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که بنا به آزاد کردن ایران دارد، البته این حرف‌ها گفته می‌شد،اما شاید به دلیل حواسپرتی دارد این بار علنی گفته است. آقای رئیس‌جمهور، ایران ۴۳ سال قبل آزاد شد وبنا دارد که آزاد بماند. رئیسی همچنین خطاب به این اظهارات بایدن گفته است که:ایران گاو شیرده شما نخواهد شد.

رئیسی همچنین در ســخنرانی روز گذشته خود تاکید کرده که: به گروهی افراد فریب خــورده و خائن نگاه نکنید.امروز کشوری که به آن سیم‌خاردار هم نمی‌دادید در جمــع صاحبان صنایع پیچیده قرار دارد. به رهبر انقلاب گفتم اولین سخن دبیرکل سازمان ملل در سفر نیویورک با من این بود که من از شما عذر میخواهــم که نتوانســتم در قضیه کرونا تحریم را برای واکسن از شما بردارم، من به ایشان گفتم آقای دبیرکل امروز در ایران ۶ واکسن در حال تولید است. در صنعت فضایی، در حوزه سایبری جوانان ایران دست برتر دارند. مگر با حرف تحریم شما متوقف می‌شویم؟مگر ما معطل شما هستیم؟شما تلاش دارید حرکت این قطار پیشرفت را کند کنید. جوانان غیور ما اجازه نخواهند داد که امیال شما در این کشور اجرایی شود.

علاوه برواکنش رئیسی حسین امیرعبداللهیان،وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی نیز در این باره نوشت: کاخ سفید که به شــکل فزایندهای در اغتشاشات اخیر ایران، مروج خشونت و ترور شد، همزمان برای توافق هسته‌ای تلاش می‌کند. آقای بایدن، رفتار ریاکارانه و حمایت از داعش را متوقف کنید.