محسن میردامادی ریشه‌های اعتراضات ماههای اخیر را بررسی می‌کند

گروه سیاسی: غیرمنتظره نبود این قاطع ترین و نخستین تحلیل محسن میردامادی، فال اصلاح‌طلب از شرایط فعلی کشوراست.میردامادی که روزگاری دبیرکل جبهه مشارکت بود- تشکلی که حدود یک دهه از لغو مجــوز فعالیت آن می‌گذرد و حالا  بازمانده آن یعنی اتحــاد ملت نیز در وضعیت تعلیق است- در گفت‌وگو با جماران تاکید کرده که از ســال‌ها قبل در ارتباط به رسیدن به نقطه فعلی هشدارها داده شده.هشدارهایی از این جنس که نارضایتی در جامعه در حال افزایش و انباشــته شــدن است و در صورت عدم توجه به آن و چاره‌اندیشی ریشه‌ای برای آن حالت انفجاری پیدا خواهد کرد.

میردامادی همچنین می‌گوید موضوعی که در حکومت به آن توجه نمی‌شود این است که واقعه فوت غم‌انگیز مهســا امینی عامل پیدایش این اعتراضات نبود بلکه جرقه‌ای بود به انبوه نارضایتی‌ها انباشته شده که آماده اشتعال بود.البته نفس زن بودن وی یادآور فشارهای مضاعف بر زنان بــود هم تاثیرگذاری آن را بیشتر کرد.

وی جمعیــت اصلــی معترضین یا همدلان با آن‌ها را کسانی خوانده که در پیدایش نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی هیچ نقشی نداشته‌اند و می‌گوید که از جمعیت امروز کشور کسانی که زیر 60 سال سن دارند حـدود 90 درصد مردم در تصویب قانون اساسی اولیه نقشــی نداشــته‌اند و در زمان آن رای‌گیری یا متولد نشده بودند یا به سن رأی دادن 18 سال در آن زمان نرسیده بودند.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو به انتخابات گذشته اشاره تاکید می‌کند که نسل جوانی که خواسته‌هایش را در خیابان فریــاد می‌زند همان‌هایی هستند که راه پیگیری مطالباتشــان از طریق صندوق رأی مســدود شــده است.وی در ایــن بـاره گفتــه است: متأسفانه در سال‌های گذشته تفکری در بخش‌هایی شکل گرفت و به تدریج به نظر غالب آنها تبدیل شد و آن اینکه مشــارکت بالا در انتخابات مغایر با امنیت ملی است. آن‌ها بــه این پیامد توجه نداشــتند که وقتی راه‌های مدنی پیگیری خواست‌های مردم که مهمترین راه آن انتخابات آزاد وتاثیرگذار است روی مردم بسته می‌شود خواه ناخواه راه خیابان به آنها نشان داده می‌شود.

وی تاکید میکند که نسل جوانی که خواســته‌هایش را در خیابان فریاد می‌زدنــد همان‌هایــی هستند که راه پیگیری مطالباتشان از طریق صندوق رأی مسدود شده است. میردامادی در بخش دیگری از دو دلیل نادرست بودن رویکرد وگذشت زمان،متناسب نبودن‌ سیاست‌ها با نســل زمانه خویش به عنــوان الزامات اصلاح نـام می‌برد و تاکید می‌کند که هر دو مورد ناتوان و نیازمند بازبینی است.

این فعا سیاسی اصلاح‌طلب، سیاسـت حجاب اجباری را فاقد هر اثر مثبتی در امر حجاب و دارای اثر معکوس خوانده وگفته است به جای اصلاح آن سیاست اشتباه برایش گشت ارشاد گذاشتند، نتیجه ترکیب این دو در نقطه انفجار موضوع مهسا امینی بودسیاست اشتباهی که قابل اصلاح بود حالا هزینه‌های زیادی ایجاد کرده است.