در ایران مشکلات با به وجود آمدن مشکلات جدید و بزرگتر کنار میرود اما حل نمی‌شود

نوید‌ حسینیون، عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران_ اتفاقات چند هفته گذشته نشان داده که نهادهای مسئول نه تنها آنالیز دقیقی از نوع کنشگران و معترضین ندارند بلکه وقایع راهم اشتباه درک می‌کنند و معترضین را جماعتی شکل یافته و دارای مسلک و مرام یکسان می‌بینند.

اینکه نظام سیاسی کشور هنوز نتوانسته اعتراض را به رســمیت بشناســد و به جای هر گونه پاسخگویی و تحلیل علتاعتراض سعی در مقابله با آن را دارد،دلیلش عدم درک شنیدن دلایل وجود آمده این‌اعتراض‌هاست اما مشکل را با راه‌حل‌های‌ بی‌حاصل گذشـته نمی‌توان رفع کرد درحالی که راه‌حل‌های گذشته‌نیز نقش مسکن داشته و درمان نبوده است.

انکار مساله یا تحریف و تحقیر مساله نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه به عمیق‌تر شدن گسل وضعیت موجود منجر شده،راه‌حلهای کاریکاتوری و ساده‌انگاری به بهانه اغتشاش و نشنیدن صدای معترض بزرگترین اشتباهی است که تاکنون اتفاق افتاده.می‌توان برای علت مشکلات لیست بلندبالاییاز دلایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تهیه کرد اما به نظر بزرگترین علت به‌وجود آمدن شــرایط موجود، نداشــتن ســاختاری
بی‌طرف و میانه برای حل معضلات جامعه است.

عامدانه و یا از رویغفلت از به‌وجود آمدن ساختارهای کارآمد و به روز جلوگیری شده وساختارهای گذشته نیز به دلایل مختلف دیگر توان حل مسائل جامعه را ندارد که ناکارآمدی را می‌توان به وضوح در انواع و اقسام  مختلف از اقتصادی تا اجتماعی و محیط زیستی و... دید. وضع موجود حاصل حذف نخبگان، عدم گفت‌وگو در جامعه، عدم مدارا و تحمل تفکرات مختلف، عدم تصمیم‌سازی و تصمیم.گیری درســت به‌واسطه حذف
نخبگان و اقتصاد دستوری، غیرشفاف و رانتزایی است که جامعه را سرخورده و ناامید کرده است. اما چه باید کرد؟! به نظر اولین راه تحلیل صریح و صادقانه اسـت، نمی‌توان با تبیین‌های غیرشــفاف و همراه با لکنت و تعارف و یا نادیده گرفتن مشــکل را حل کرد، در همه جوامع انواع و اقســام مشکلات وجود دارد اما چیزی که مهم است این است که راه‌حل مشکلات چگونه به دست می‌آید متاسفانه در ایران مشکلات با به‌وجود آمدن مشکل بزرگتر کنار رفته‌اند نه با حل آن! تا زمانی که‌سبک زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان محترم شمرده نشود،روش.های اشتباه حل مساله کنار گذاشته نشود، بی‌طرفی حکومت رعایت نشود، ســاختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ازنظرات همه سلایق و تفکرات استفاده نکنند، قوانین رانت‌زا چه در حوزه اجتماعی و
چه در حوزه اقتصادی کنار گذاشته نشود، توسعه نظام اداری و انسجام نظم سیاســی به وجود نیاید، گسل به‌وجود آمده، برطرف نخواهد شد.

اعتراضی که امروز در جامعه در جریان است، اعتراض برای زندگی است. بدون تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی شهروندان نمی‌توان انتظار داشت که التهاب جامعه کم شود