وکیل اصغر فرهادی خبر داد او از نشریه نیویورکر شکایت کرده است

جنجالی که نشریه نیویورکر درباره اصغر فرهـادی به پا کرد بدون واکنش باقی نمانـد و این کارگردان تصمیم گرفتــه از این نشریه شکایت کند. هفته پیش بود که نیویورکر گزارشی رادرباره چگونگی شکل‌گیری‌ فیلم‌های فرهــادی منتشــر کرد، آن هم با این پیشفرض کــه فرهادی ایده بیشــتر آثارش را از دیگران می‌گیرد و در نهایت بدون آوردن نامی از آن‌ها، فیلم را به نام خود تمام می‌کند. خبرنگار این نشریه به سراغ افرادی رفته کـه همگی این پیش‌فرض را تایید کرده و بر آن صحه می‌گذارند. حتی یک نفر از افرادی که با آنها بر سر این موضوع گفتوگو شده در این باره نظر مخالف ندارد و نویسنده گزارش نه تنها پاســخ‌های فرهادی به این اتهامــات را نیاورده بلکه به راحتی از همه آنها گذشته است. گویی که اتهام‌زنندگان به فرهــادی، واقعیت و اتهامی ثابت شده را به زبان می‌آورند و این کارگردان هم هیــچ دفاعی در برابر اینها ندارد. جالب اینجاست که نیویورکر ادعا می‌کند بیش از ۱۲ ساعت با فرهادی گفت‌وگو کرده است اما چیزی از صحبت‌های فرهادی دراین گزارش آمده حتی به اندازه نیمی از صحبت‌های اتهام‌زنندگان نیســت. 

این گزارش در حالی دراین مقطع زمانی منتشر می‌شود که فرهادی در حال کامل کردن پیش‌تولید فیلم بعدی‌ خود در آمریکاست اظهارت او درباره حوادث اخیر هم مورد توجه رســانه‌های مختلف قرار گرفته است. 

بازیگرانی که در این گزارش از آن‌ها اتهاماتی نقل شده همان‌هایی هستند که برای حضور درآثار این فیلمساز و کنار او بودن، تلاش زیادی کرده و بخش زیادی از شهرت خود را مدیون اصغر فرهادی هستند. حالا جاناتان گاردنر وکیل اصغرفرهادی به گزارش منتشر شده از سوی نشریه نیویورکر به قلم راشل آویو درباره چند اتهام جدید مطرح شده علیه این کارگردان درباره سرقت ادبی و استفاده بدون ذکر منبع از ایده دیگران در ساخت فیلم‌هایش واکنش نشان داد.

در این مطلب که وکیل فرهادی در اختیار نشریه والچر گذاشته، آمده است: نویسنده مقاله،تقریبا تمام نظرات و اســنادی که آقای فرهادی در مورد ادعاهای مطرح شده در اختیار وی گذاشته بود را نادیده گرفته و حذف کرده اســت. آقــای فرهادی 25 ســال اســت که با هنرمندان دیگر همکاری داشته ونگارنده گزارش تعداد انگشت‌شماری از افراد کشف کرده که از آنها به اندازه کافی تشــکر نشده است.

گاردنــر روایت آزاده مسیح‌زاده از وقایع را رد میکنــد و به اسـتدلال فرهادی مبنی بر اینکه او به شاگردانش از جمله مسیح‌زاده در وهله اول برای ساخت مســتند ایده می‌دهد، اشاره کرد. مســیح‌زاده مدعی است که فیلم قهرمــان در سال ۲۰۲۱ برگرفته از مسـتندی است که او بـرای کارگاه فیلمسازی این سینماگر ساخته بود. 

وکیل فرهادی ازاین مناقشه به عنوان مساله‌ای رایج که هر روز در هالیوود معمول است،یاد میکند.در گزارش ۳۱ اکتبــر نشــریه نیویورکــر، چندین فیلم‌ساز مدعی شــدند که اصغر فرهــادی، کارگردان مطرح فیلم‌هایی چون جدایی وقهرمان ایده‌های دانشجویان کارگاه‌های فیلم‌سازی خود را دزدیده اســت. این اظهارت تکمیلی در حالی ارائه شده که دعوای سرقت ادبی مطرح شده توســط آزاده مسیح‌زاده، دانشـجوی ســابق فرهادی در دادگاه تجدیدنظر ایران در انتظار صدور حکم نهایی اســت. مانی حقیقی، فیلمساز ایرانی که هم به عنوان نویسنده وهم بازیگر با فرهادی همکاری کرده بود هم مدعی شده که فیلم گذشته فرهادی بر اساس اپیزودی از زندگی او ساخته شده است.

سخنگوی نشــریه نیویورکــر در پاســخ بــه اظهارات وکیل اصغر فرهادی با بیانیه‌ای در دفاع از گزارش خود به وب‌ســایت والچر گفته است: راشل آویو نویسنده گزارش گزارشی منصفانه،واقعی براساس منابع متعددی نوشــته است که توسط بررسی‌کنندگان، واقعیت آن تأیید شد. 

او به طور گسترده با آقای فرهادی صحبت کرده بیش از 12 ســاعت مصاحبه و مقاله دیدگاه او را، به طور مفصل بررسی ونظرات قابل توجه اورا منعکس می‌کند. نیویورکر پای این گزارش ایستاده است.