باید اقدامات‌ جدی‌ به عمل آید تاشایسته‌ سالاری در مراکز تصمیم‌ گیری اجرایی شود.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس_ پرواضح اسـت با توجه به خواست اکثریت ملت رشید ایران اسلامی بسیار ضرورت دارد نسبت به اعمال سیاست‌ها و بینش‌های خود، موضع مراقبه، محاســبه، بازنگری، تصحیح و تغییر را در اولویت داشته باشد.

نتیجه ارزیابی عملکردها، سیاســتها و اعمال صاحبان منصبان از دید آحاد و اقشار ملت به ویــژه جوانان و بانوان چندان مثبت و رضایتبخش نیست و بی‌تردید تغییرات بنیادی در بینش‌ها و سیاست‌ها مورد انتظار هموطنان است. حاکمیت با چرخش سیاسی-اقتصادی هوشیارانه، توان ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان و شکل‌ گیری جامعه مطلوب همگان را دارد. هر گونه بازبینی و تغییر و تحول در سیاست‌ها، تنها زمانی مشــروعیت خواهند داشت که به حقایقی همچون استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که آرمان‌ها و تاکیدات اصلی انقلاب اسلامی ایران نیزتشکیل داده‌اند باید مضمون سیاست جدید را تشـکیل دهد.

حق نیست که ملتی با تاریخی کهن و صاحب‌فضیلت، شجاعت و استعدادهای انسانی-طبیعی فراوان و حامل هویت و فرهنگی عظیم و افتخارآمیز- ملتی در گذشته تاریخی خویش خدمات،ارمغان‌هایی به جامعه‌بشریت ارائه داده است-کماکان فنا شود بلکه باید در کنار ملل و امت‌های دیگر جامعه بشری مجدد قرار گرفته و فعالانه در کاروان تعالی و ترقی بشری و با هم شرکت جوید و شــأن ایران و ایرانی و اعتبار آن و در نهایت بهبود زندگی ایرانیان بازسازی و فراهم آید. بقای ملت مســتلزم بقا و استحکام ظرف تاریخی- جغرافیایی آن یعنی وطن، وحدت، تمامیترضایت عموم اقوام ایرانی و قاطبه شهروندان آن را می‌طلبد؛ لذا تبعیض بین اقوام غیور ایرانی و خودی و غیرخودی تقسیم کردن‌های شهروندان را پایان دهند. رژیم‌های سیاسی، هرمیزان هم که مستقل و متکی به خود باشند، اگر به ســرعت مستظهر یک نظام اقتصادی-اجتماعی ملی‌اعتمادسازی و مشارکت سرنوشت‌سـاز آحاد ملت، خوداتکا و پایدار نشوند، قادر نیسـتند مستقل باقی بمانند، پس مراتب بــا درک عمیق مسئولیت ملی به نحو شایسته باید در کانون توجه حاکمیت قرار گرفته و بر کشــور روســیه و غیرروسیه اعتماد نکنند.

هرگونه تغییر و تحول و تصحیح در بینش‌ها و روش‌ها هرگز نباید موجب تفرقه بیشتر دروحدت ملی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی و گسترش امتیازات گروهی، فردی و نفی اشتراک اقشار مفید(بانوان، جوانان و...)استقلال و تمامیت و هویت ملی شـود، چراکه ورود این خصال در جامعه، ارکان آن را متزلزل کرده به سرمایه اجتماعی لطمات فراوانی وارد کره است.هر گونه تغییر و تحول و بازســازی در سیاست‌ها و روشها هرگز نباید ارزش‌های آرمانی همچون حاکمیت ملی، آزادی،اســتقلال،عدالت و... را که ملت در روند مبارزات دیرینه خود قیمت‌های گزافی،اعم از انسانی و اقتصادی و مالی برای آن‌ها پرداخته حالا نیز مطالبه‌گر و فریادگر آن هستند، تحقیر و نفی کند.

هرگونه تغییر و تبدیل در سیاست‌ها و عملکردها هرگز نباید به عمد یا سهو به منافع و مصالح درازمدت ملی یا پایگاه‌های قدرت آنهمچون مجلس شورای اسلامی و راستین ملت نه گزینشــی یک گروه را تغضیف کند، یا تعهداتی سنگین برای آیندگان کشور باقی بگذارد و یا بخشی از ذخایر و منابع طبیعی، آبی و ملی کشــور را صرفا برای گذران امور جاری واگذار نماید.فرهنگ تولید و کار خلاق، تکریم و اعتبار و حمایت شــود و در همه زمینه‌ها بازار دلالی،واسطه‌گری،ویژهخواری، رانتخواری مذموم و بســاطش جمع شود. 

اقتصاد دولتی و شرکت‌های خصوصی به فوریت جای خود را به اقتصاد رقابتی ملی تحویل داده و عموم شــرکت‌های خصولتی به ملت و اهل کار واگذار شود. انتظار ملت ایران و امید و آرزوی مردم این بوده و هست که در هر اصالح و تغییر که صورت می‌گیرد، در عین پایبندی اصول و ارزش‌های فوق نسبت به اصلاح دو عاملی که تورم زیان‌بار و رکود اجتماعی و اقتصادی را باعث شده است،اقدامات جدی و عاجل به عمل آید تا از این طریق اعطای حقوق اساسی عموم هموطنان و شایسته‌ســالاری راستین در مدیریت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و فراهم آمدن اقتصاد مولد و قابل رقابت با اقتصاد سایر ملل و فراهم شدن توانایی وحدت درونی،ملت و دولت متفقادر برابر تهاجم و سلطه طلبی و جنگ روانی دنیا مقاومت و از همه خوبی‌ها و عرق ملی دارا باشند.