چرا دولت وزیر معزول را دوباره به کار گرفت؟

سعید خوش‌بین_ یک چهره مرموز از سازمان مناطق آزاد رفت تا یک چهره دیگر جایش را بگیرد. چند هفته بیشـتر از برکناری سعید محمد از سازمان مناطق آزاد نمی‌گذرد که حجت عبدالملکی جای او راتصاحب کرده است. آخر هم کسی نفهمید آنکه رفت چرا رفت و آنکه آمد چرا آمد. این دو جوان پرحاشــیه چند شباهت و چنــد تفاوت دارنــد.

اول اینکــه هر دو جــزو نواصولگرایـان جوان هستند که جاه‌طلبیشــان در سیاست مشهود است.

دوم اینکه ســرعت ورودشان به این عرصه ســریع و حمایتی بوده و بــه قولی پله‌های سیاســت را 10 تا یکی طی کرده‌اند.

سوم اینکه هـر دو دشمنان زیادی در میان اصولگرایان دارند و در نهایت اینکه هر دو کارنامه غیرقابل دفاعــی دارند و هر جایی بوده‌اند یا دســتاوردی نداشــته‌اند یا دستاوردهایشان مخرب بوده است.

میان این دو تفاوت‌هایی هم وجود دارد؛ سعید محمد برای جامعه هندوانه‌ای سربســته اســت اما حجــت عبدالملکی را به خاطــر اظهارنظرهای شــاذش همه می‌شناسند.محمد برای بالا رفتن نردبان سیاست هنوز شــانس دارد اما عبدالملکی به قدری بی‌اقبال است که حتی درشهر خودش رأی نیاورده است.افق پرواز هر دو نیزخیلی متفاوت است؛محمد بلندپرواز است و سودای ریاست جمهوری دارد اما عبدالملکی که چند ماه پیش وزیر بوده، اکنون به ریاست ســازمان مناطق آزاد هم راضی شده است.

چه شد آن یکی رفت و این یکی آمد؟

اوایل مهر بــود که پایگاه خبری وزارت امـور اقتصادی و دارایی خبــر داد که پس از موافقت رئیس‌جمهور با درخواســت وزیر اقتصــاد مبنی بر تغییر دبیر شـورای عالی مناطــق، سیداحســــان خاندوزی طی حکمی نصرالله ابراهیمی رابه سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجــاری- صنعتی و ویــژه اقتصادی منصــوب کرده اســت. در خبر رســــمی به برکناری یا کناره‌گیری ســعید محمد از مناطق آزاد اشاره نشـده بود اما این معنی را میداد که آقای محمد دیگر مشـاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیست. انتشار این خبر موجی گمانه‌زنی‌ها را ایجاد کرد. برخی گفتند سعید محمد به زودی با مقامی بالاتر وارد دولت خواهد شدبرخی معتقد بودند مردجوان قربانی اختلاف نظرهای شدید با محمدباقر قالیباف شده است. هر چه بود سعید محمد از دولت کنار رفت و امروز که حجت عبدالملکی جایش را تصاحب کــرده، کســی نمی‌داند کجاســت و چه می‌کند. دو روز پیش رســانه‌ها خبر دادند که حجت‌الله عبدالملکی که در خرداد ماه امسال از کرسی وزارت کار کناره‌گیری کرده از احسان خاندوزی برای دبیری شورای عالی مناطق آزاد حکم گرفته است.

رسانه‌ها نوشتند با موافقت رئیس جمهور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی حجت‌الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرده اسـت. اما عبدالملکی کیست و چرا اینقدر حاشیه ساز است؟

سیاستمدار طنزپرداز

حجت‌عبدالملکی را افکار عمومی به‌خاطر‌ اظهارنظرهای واقعا خندهدارش می‌شناسند. مثل آنکه مدعی بود در کره جنوبی درهای پارکینگ‌هــا را کوچکتر می‌ســازند که ماشــین آمریکایی از آن رد نشود.انگار متوجه نبود که اگر قرار است به مردم بگویند درها کوچک بسازید، آسان‌تر بود که به متولیان صنعت و تجارت می‌گفتند ورود ماشــین آمریکایی را ممنوع کنیــد. عبدالملکــی هر جایی که ســخن گفته، باعث انبساط خاطر جمع شده، مثل آنجا که گفته بــود جوانان ایرانی می‌توانند لامبورگینی بســازند اما چــون نمی‌توانند پلاک کنند، انگیزه ساخت ندارند. حجت عبدالملکی در سیاســت و مدیریت، جای پای محمود احمدی‌نژاد گذاشته و به رسم او در ساده‌سـازی مسائل پیچیده متبحر است. او نیز همچنان تحریم‌ها کاغذپاره میداند اقتصاددانان را به سخره می‌گیرد،در مناظره‌ها و مصاحبه‌ها، حرف‌های شــاخدار میزنــد و ادعاهــای عجیب مطرح می‌کند، اکنون قرار اســت ریاست سازمانی را برعهده گیرد که زمانی علیه‌اش اظهارنظرهای زیادی مطرح کرده بود.

این جوانها چگونه وارد سیاست می‌شوند؟

در سال‌های گذشته، فضای سیاسی ایران شاهد ظهور چهره‌های جوانی بوده که به روش‌های کاملا سیاســی از نردبان ترقی در نظــام اداری ایران باال نرفته‌اند در نتیجه در هــر منصبی که قــرار گرفته‌اند، خسارت‌های زیادی به بار آورده‌اند.بخشی ازاین افراد باظاهرسازی و پشت القاب و عناوین رسمی یا آرمان‌های قابل احترام وارد نظام اداری می‌شوند بخشی دیگر تحت مناسبات نوچه پروری واردنظام اداری می‌شوند.این افراد ابتدا با ظاهرسازی و پشتیبانی از برنامه‌های رسمی و دم‌زدن مســتمر از آرمان‌های حکومت، سیستم ادراکی کشـور را در مورد توان و تخصص خود فریب می‌دهند اما در مدت زمانی اندک مشخص می‌شود چه لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کنند.

بدترین آفت رقابت میــان این گروه‌ها این بوده کــه نهاد دولت و نظام اداری به صورت دورهای به تصرف آنهپ‌هــا درآمده و جدا از مشــکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشــته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری  کسب مناصب بوده است. به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته شده و به جای آن جوانان خام‌اندیش در مناصب و جایگاه مهم اقتصادی و مدیریتی جــا گرفته‌اند. وقتی شرکای سیاسی در مناصب مدیریتی قرار میگیرند، شـرکت‌ها و بنگاه‌ها را به عنوان تیول خود می‌دانند و به این‌ترتیب شاهد این هستیم که مسئول سیاستگذاری تجاری‌خود واردکننده اصلی کشــور می‌شــود. سیاستگذار صنعتی شرکت قطعه‌سازی دارد. سیاستگذار سلامت خود فعال اقتصادی اصلی بخش سلامت است؛ صادرکننده مجوز ملــی دارو،واردکننده دارو؛سیاست‌گذار رفاه خود دارای مراکز مراقبتی و رفاهی؛ سیاســتگذار پتروشیمی خود صاحب پتروشیمی و سیاستگذار مسکن خود انبوه‌ساز می‌شــود. ام‌الفساد تمامی موارد فوق نیز اقتصاد با دخالت‌های ســنگین دولتی به همراه بخــش عمومی با شــبکه‌های گســترده نوچه‌پرور است.

ساختاری که ازنظرش بخش خصوصی،ناتوان و کم‌خرد است، اگر قرار است سر این سفره بنشیند باید در زمره نوچه‌ها قرار گیرد. به هـر حال آمد و رفت افرادی چون سعید محمد و حجت عبدالملکی در نظام اداری ایران ناشی ازساده‌لوحی اصحاب قدرت است‌یانشان‌می‌دهد عمدی درکار است.سیستمی که‌حجت عبدالملکی سعید محمد و صالح‌آبادی را وارد قدرت میکند،یا باهوش نیست یا عمدی در کار دارد.برخی معتقدند پست گرفتن عبدالملکی در مناطـق آزاد بیش از آنکه ماحصل تصمیم مقامات ارشد دولت باشد، ناشی از رفیق‌بــازی و هم‌کلاســی بازی رفقای دانشگاه امام صادق است. اما گفته میشود حجت عبدالملکی به دستور ابراهیم رئیسی به ریاست مناطق آزاد رسیده است. اگر اولی درست باشد؛ یعنی خاندوزی هم‌دانشــگاهی بــازی درآورده،گناهی نابخشودنی است و باید در برابر جامعه معترض پاسخگو باشد.اگر ابراهیم‌‌رئیسی دستوری داده و او پذیرفته، کار بدتر هــم می‌شـود، رئیســی چطور رئیس‌جمهوری اســت که چنین افرادی را دوبـاره وارد دولت می‌کنــد؟ مگر کارنامه عبدالملکی و خسارت‌های بی‌شمارش در وزارت کار روشن نیست؟