ابراهیم فیاض در جمع دانشجویان دانشگاه تهران:

مــردم الان به شدت آگاهانه دارند عمل می‌کنند. ۱۵۰ درصد درآمد ایرانی‌ها خرج مسکن می‌شود،یعنی ۵۰ درصد باید روی پولشان بگذارند،مسکن تامین کنند بانک‌هایی که آمدند با خرید اجناس تـورم را بالا بردند پول ایران را بی‌ارزش کردند.آن‌هایی که دلار ۴۲۰۰ را خرج کردند،زندگی مردم را ویران کردند،تورم‌وحشتناک درست کردند.

ابراهیم فیاض،استاد دانشگاه تهران درجمع‌دانشجویان این دانشگاه گفت: امروز زن‌ها آمده‌اند مطالبات‌جنسی خودشان را به عنوان یک زن از مرد بخواهنــد؛درواقع جنبش زنانه شروع شده، قبلا هم پیشبینی کرده بودم و گفته بودم. این غریزه جنس زنانه است و غریزه گرسنگی غریزه مردانه است و اتفاقا  این مطالبه زنانه بــرای خانواده محوری و ازدواج محوری اســت. الان شاهد هستیم که ســرمایه‌های اجتماعــی و خلاقیت اجتماعی که مبتنی‌بر مشــارکت اجتماعی است از بین رفته و تبدیل به شورش شده، همین شورش را دربحث علوم اجتماعی خلاقیت می‌گوییم ولی خلاقیت ویرانگر که دریک جاهایی درفرآیند پیشرفت خودش ناآگاهانه است یا آ گاهانه.من‌می‌گویم مردم الان به‌شدت‌آگاهانه دارند عمل می‌کنند. ۱۵۰ درصد درآمد ایرانی ها خرج مسکن می‌شود یعنی ۵۰ درصد باید روی پولشان بگذارند تا مسکن تامین کنند. بانک‌هایی که آمدند با خرید اجناس تورم  را بالا بردند، پول ایران را بی‌ارزش کردند. آن‌هایی که دلار ۴۲۰۰ را خرج کردند، زندگی  مردم را ویران کردند و تورم وحشتناک درست کردند؛ بعد می‌گویند چرا دانشجوها فحاشــی کردند، دیگر چزی برای گفتن نمانده بود که بگویند. اگر این قصه به همین شکل ادامه یابد، قطعا شاهد افزایش‌چشمگیری دربحث خودکشی خواهیم بود.الان همین‌دانشگاه بیاد سرتاسر هنر شود، همین درابوریحان که سال به سال بازنمی‌شود را باز کنیم و دانشجویان هنر استفاده کنیم و کنسرت و ارکســتر برگزار شود. من همین‌جا از شما میخواهم تلویزیون اینترنتی پراز موسیقی اصیل شود.

همین‌جا اعلام می‌کنم حرفایی که من تا الان زدم و کتاب‌هایی که نوشتم اگر کسی آن‌ها را گفته باشد من همه کتاب‌هایم را به آتش میکشم.اخیرا دریک‌مصاحبه دو جمله گفتم، جمله آخرم این بود،دانشگاه یک‌واحد آموزشی نیست درواقع یک واحد اجتماعی صداوسیما ضد رسانه است، تنفر اجتماعی و تنفر ارتباطی ایجاد می‌کند و مرم راه به سمت رسانه‌های خارجی پرت می‌کند. بارها گفته‌ام جامعه اگر هنرمند باشد ادبیاتی شود حتما دیندار خواهد شد. چرا ما فکر میکنیم که از مردم جلوتر هستیم