دولت با پیشبینی درآمد 340 هزار میلیارد تومان 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. نزدیک به 65 درصد بودجه دولت محقق نمی‌شود

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_جدی‌ترین تنش بیــن مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم بر سر مساله کسری بودجه روز گذشته در جلسه علنی رخ داد.

محمدباقر قالیباف که خویشتنداری‌اش در مقابل دولت رییســی و وزرای آن به نقطــه‌ای برای نقد او توسـط منتقدان دولت رییسی و مجلس یازدهم تبدیل شــده بود هم از کــوره دررفت و در مقابل بی‌اعتنایی مسعود میرکاظمی به الزام برای حضور در جلسـه علنی اعتراض تندی کرد و باادبیاتی بی‌سابقه ازسیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیـز انتقاد کرد. دستورکار مجلس قرائت و بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید نظارت بر اجرای اصل چهلوچهارم(44) قانــون اساســی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول درخصوص بند(الف) تبصره(18) قانون بودجه ســال 1400 و 1401 بود.

تبصــره‌ای که برای دو موضوع معیشــت و اشــتغال اعتباراتی را تعیین و دولت رامکلف به‌تامین آن‌ها کرده اســت. در خلال این بحث قالیباف نکته مهمی را بیان کرد:32 هزار میلیارد تومان برای بحث مربوط به تبصره 18 و اشــتغال پول پیشبینی کردیم، شــما می‌دانید و مجلس نیز می‌داند و گزارش تفریــغ بودجه نیز وجود دارد کــه صددرصد منابــع درآمد تحقق پیدا کرده اما 13 هزار میلیارد تومان درآمــد قطعی بخش اشــتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است.

میرکاظمی : از آسمان که نمیتوانیم بیاوریم

مســعود میرکاظمی، رییس ســازمان برنامه و بودجه که به‌رغم دعوت مجلس برای حضور دراین جلسه ابتدا به مجلس نیامده بود و بعد با تاکید قالیباف در جلسه حاضر شـد اما از دست بسته دولت در تامین اعتبارات به دلیل عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفــت. وی در این باره تاکید کرد ۲۰۰ هزار میلیـارد تومان عدم تحقـق بودجه داریم که به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی اســت.

رییس ســازمان برنامه و بودجــه حتی از نامه رییسی به رهبری بــرای موافقت با تخصیص۲۰ درصد ســهم صندوق توسعه ملی به تملک واشتغال خبرداد که رهبر انقلاب نیز برداشت ۱۰ درصد آن موافقت کردند. البته در انتهــای همه صحبت‌ها میرکاظمی منابع تبصره 18 که محل بحث روز گذشــته بود را غیرواقعــی خواند و با انتقاد از مجلس به خاطر این شیوه نگارش بودجه گفت: در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعـی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی‌یابد،عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده اســت. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما ایــن درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادیـد! این درآمـد تحقق پیدا نمی‌کند، نمیتوانیم از آسمان بیاوریم.

علاوه بر این اظهارات میرکاظمی در جلسه علنی دیروز، بیست‌وهفتم مهر ماه یعنی کمتر ازیک ماه پیش از‌این ســازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد که در 5 ماه ابتدایی سال مجموع منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رســیده و درآمدهــای عمومی هم حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که طبق قانون، منابع بودجه عمومی در ۵ ماهه ابتدایی سال باید حدود ۶۳۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ یعنی در 5 ماه دولت با بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان کســری مواجه شده است.

چه کسی مقصر کسری بودجه است

خبرگــزاری دولــت اما با سـرعت به انتقادات قالیباف و طرح بحث کسری بودجه واکنش نشان داد و نوشت که این واکنش بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های‌موجود و غیرکارشناسی بوده است.

گزارش ایرنا و کانــال تلگرامی روزنامه ایران بــا بیان اینکــه دســتکم نیمی از مســئولیت بودجه ۱۴۰۰ به عهـده دولت سیزدهم نیست به مرور اظهارات مسعود میرکاظمــی در صحن پرداخته و نوشته است که سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معــادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت)منابع،مصارف دیده شده بود که بایدمعادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می‌شد، زمانی کــه میرکاظمی سازمان را تحویل گرفته، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع مصارف موجود نیز با کســری مواجه بود. گــزارش در ادامه نوشته است که موضوع دوم امکان تحقق منابع برآورد شده توسط نمایندگان مجلس است ومختص دولت‌سیزدهم نبوده و در سـال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز نمایندگان ادوار مختلف مجلس، برآوردی فراتر از توان و ظرفیت‌هــای دولت‌ها از درآمدهای بودجه داشته‌اند.