یک هفته است که تهران استاندار ندارد و زمزمه‌هایی از حضور دبیر معزول شورای عالی مناطق آزاد برای ریاست استانداری تهران به گوش میرسد

معصومه رضایی، گروه اجتماعی_تهران یک هفته است که اســتاندار نــدارد. از روز یازدهم آبان که محســن منصوری، استاندار سابق تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور انتصاب شد، استان تهران بدون استاندار اداره می شود. البته معلوم نیسـت چرا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهور پیش از آنکه جایگزینی به عنوان سرپرست استانداری معرفی کند،منصوری از استانداری تهران به نهادریاست‌جمهوری منتقل کرد.با این حال به نظرمی‌رسد جابه‌جایی‌ها و عزل‌ونصب هایی که درچند هفته گذشته انجام شده،شاید بی‌دلیل نبوده، حکمت آن در روزها یا هفته‌های آینده معلوم شود.

البتــه اســتانداری تهــران یکــی از آن ادارات دولتی است کــه گویـی در دولت سـیزدهم برای رسـیدن به صندلی ریاست آن جنگ است، زیرا در دولت سیزدهم، استانداری تهران تقریبا یکی از آخرین اسـتانداری‌هایی بود که پس از حدس‌وگمان‌ها و کش‌وقوس‌های‌فراوان برای آن اســتاندار معرفی شد. یک سال پس از آنکه محســن منصوری، از شــهر ورامین، متولد 1363 و با سابقه تقریبا صفر در زمینه مدیریت کلان جامعه به استانداری تهران رسید این اداره دولتی باز بی‌صاحب ماند. حالا منصوری با سابقه یک‌سال استانداری‌ تهران، بدون میراث برای این استان پهناور آن راترک کرد و به نهاد ریاست‌جمهوری رفت گویی فقط آمده بود در این اداره دولتی کسب تجربه کند. حالا اما،اینکه محسن منصوری که بود و چه کرد با توجه با سابقه اندک و فعالیت کوتاه.مدت او در این زمینه قابل بحث نیست، اما چه کسی قرار است در روزها یا هفته‌های آینده بر صندلی استانداری تهران آن هم روزهای ملتهب تهران تکیه زند.نام‌ها کم نیستند، بااین حال به نظر می‌رسد نام سعید محمد، دبیر معزول شورای عالی مناطق آزاد جاری بیش از سایرین به عنوان استاندار آینده تهران مطرح می‌شود.

محمدکه ابتدای روی کارآمدن دولت سیزدهم خواب‌ها طلایی برای وزیر شدن دیده،نام او برای چند وزارتخانه مطرح بود، اما عطای وزارت را به لقایش بخشید و مهر پارسال به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد انتخاب شد.با این حال یک سال پس از انتصاب در این سمت، مهر همین امسال مجبور شد چمدانش را ببندد و با مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خداحافظی کند و جای خود را به‌حجت‌الله عبدالملکی،وزیر معزول کار و رفاه اجتماعی بدهد اگرچه نتوانست در وزارت کار فعالیت خود را به 6 ماه برساند، اما ابراهیم رئیسی همچنان به او ایمان دارد و او را به عنوان دبیرشـورای عالی مناطق آزاد تجاری انتصاب کرد. رئیسی با این انتصاب نشان داد که کارآمدی مهم نیست ومعیارهای دیگری برای او در اولویــت انتصاب‌ها نقش اساسـی را ایفا می کنند. حالا اما درمیان آدم‌هایی که به تازگی در کابینه رئیسی عزل شده‌اند سعید محمد مانده است وبه نظر می‌رسد یکی از دلایل آن عزل آمدن محمد به استانداری تهران است و در این میان هم زمزمه‌هایی از آمدن او به این اداره دولتی وجود دارد. محمد کیست؟

او ســمت‌های مشــاورفرمانده کل سپاه پاســداران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را درکارنامه خود دارد. محمــد پیشتر مدیرعامل گــروه ایرانیان اطلس (وابسته به بنیاد عمـران و تعاون سـپاه) بود. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ ،مدیرعاملی سپاسـد را نیـز برعهده داشت. سعید محمد در رشته‌مهندســی عمران تحصیــل کرده و در سال ۱۳۸۸ با درجه‌دکترای مهندسی دراین رشته با گرایش راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس‌دانش‌آموخته شــده اسـت. وی از سـال ۱۳۷۵ عضو سازمان نظام مهندسی اســتان تهران، از سال ۱۳۸۸ ،عضو انجمن تونل ایران و از سال ۱۳۸۹ تاکنون عضوهیات علمی دانشگاه امـام حسین است.

فعالیت محمد در سپاه پاسـداران تنها بــه بخش‌های مدیریتــی و اجرایی، در شرکت‌های زیرمجموعه‌قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و دوره کوتاهی نیز دربنیاد تعاون سپاه، خلاصه می‌شود.او ازسال ۱۳۸۶تا۱۳۹۳ مدیرعامل گروه سپاسـد (وابســته به قرارگاه خاتم) بود و از سال ۱۳۹۷تا اسفند۱۳۹۹ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود و دارای‌درجه نظامی سرتیپ‌دوم پاسداراست.

وی در تاریخ ۱۷ اســفند ۱۳۹۹ ،برای حضور درانتخابات ۱۴۰۰ از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا استعفا کرد حسین سامی،فرمانده سپاه پاسداران پس از قبول این استعفا، او را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. سعید محمد دلیل استعفای خود را در متن استعفانامه‌اش جلوگیری از ایجاد شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی بیان کرد. امــا برخی از رســانه‌های اصولگرا از برکناری او خبر دادند. 

حمیدرضا ترقی،عضوشورای‌مرکزی حزب موتلفه‌اسلامی گفت که کنار رفتن او به خاطر انتخابات نبوده، بلکه او تخلفاتی داشــته است. اما سعید محمد سـخن ترقی را کذب خواند و پس از آن البته حمیدرضا ترقی گفت: اگر دغدغه نگرانی درذهن آقای سعیدمحمدو طرفداران ایشان پدید آمده است پوزش میطلبم. حالا اما، یک هفته پس از خالی ماندن صندلی استاندار تهران هنوز هیچ‌گزینه‌ای قطعی نیست وهمه چیز به لابی‌ها پشت پرده بستگی دارد.