جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای تحلیلی اعلام آمادگی کرد تا نظرات و برنامه‌های اجرایی خود را برای برون‌رفت از وضعیت موجود به سران کشور ارائه کند

جبهۀ اصلاحــات ایران روز گذشته با انتشار یک بیانیه تحلیلی به اتفاقات و اعتراضات 50 روزگذشته پرداخت و تاکید کرد: ما اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی اساسی همۀ شهروندان ایران و مطالبه‌گر اصلاحات در حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریح اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرف‌ها. خشن شدن فضای کشور می‌تواند زمینه‌ساز بر هم خوردن امنیت مردم و تهدید تمامیت کشور باشد.

در این بیانیه با اشــاره به اینکه 50 روز از جان باختن مهسا امینی دربازداشت گشت‌ارشاد و موج اعتراضی‌که برانگیخت می‌گذرد،ما نیز همچون سایر هم‌وطنانمان سوگوار بانو مهسا امینی و دیگر جانباختگان هفته‌های گذشته در شهرها و استان‌های مختلف کشور از جمله کردستان، سیستان و بلوچســتان و تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم آمده است: اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و جوانان دهۀ هشتادی و با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شد اما تحلیل آنچه در50 روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی،چهره‌ها و گروه‌ها و اقشـار مختلف رخ داد، نشان می‌دهد که اعتراضات، فرانســلی، فراجنســیتی، فرامنطقــه‌ای، فراطبقاتی و فراقومی برای زندگی است.

این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سال‌ها سیاســت انکار، سیاســت به رسمیت نشناختن، مسائل انباشتۀ حل ناشده، تحقیر شهروندان متکثر و... است.

بنابر بیانیه جبهه اصلاحات میزان نارضایتی‌های‌انباشته و اعتراضات، قابل فروکاهش به آنچه در هفته‌های گذشته در خیابان دیده شده، نیســت. این اعتراضات علاوه بر خیابــان، در نظرســنجی‌های معتبر، در عدم مشارکت اکثریت جامعه در انتخابات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در فضای مجازی و در مواضع نمایندگان بانفوذ اقشار و اصناف مختلف آشکار و قابل رهگیری است.

این جبهه معتقد است: تحلیل ژرفنگرانۀ وضعیــت و بحران کنونی نمی‌تواند نقش زمینه‌سازها و ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بی‌توجه باشد؛ رسمیت نشناختن سلائق و سبک‌های مختلف زندگی شهروندان تهــی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگـی کنند، تبعیض‌های انباشـته علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی صفر دو برابر شدن فقر در ۵ ســال، تحریم‌هــای اقتصادی شدید و افزایش محاصره،انزوای ایران،تورم حدودا ۴۰ درصدی چند ساله، وجود فساد افسار گسیخته و نهادینه شده، کاهش شدید ظرفیت حل مسأله‌ی نهادهای حکمرانی، کاهش شــدید امید به اثربخشی نهادهای انتخابــی، محدودیت شــدید دیجیتال و نقض گسـتردۀ حقوق و آزادی‌های سایبری ایرانیان،مکیده شدن شیرۀ طبیعت ایران و انباشت بحران‌های محیط زیستی، فقدان ظرفیت اجماع‌سـازی برای حل مسائل،کاربست انواع تمهیدات بــرای انواع طرد گروههای بزرگــی از جمعیت ایران(به جای ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگی‌ساز)، تشــدید نابرابری آموزشــی، وجود نابرابری در برخــورداری از سلامت و عدم پذیرش تشکل‌یابی و آزادی رسانه از جمله عوامل و زمینه‌هایی است که برای تحلیلی همه جانبه از وضعیت تأسف‌بار و اعتراضات کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.


در ادامــه این بیانیه آمده اســت: به‌رغم گذشت 50 روز، متأسفانه هنوز در نهادهای حکمرانی نشــانه‌های تحلیل واقع‌بینانه آسیب‌شناسانه اعتراضات و ناآرامی‌ های گســترده اجتماعــی کنونی، ریشــه‌یابی و زمینه شناسی شکل‌گیری و رویکرد حل مسأله‌ای موثر نسبت به آن دیده نمی‌شود.


در بخــش دیگــر بیانیــه اعضای هیات‌رئیسـه جبهه اصلاحــات آمده است: تحلیل واقع‌بینانه، ریشه‌یابانه و غیرفروکاهندۀ آنچه در 50 روز گذشته شــاهد بودیم، پیش‌شــرط برون‌رفت پایدار از وضعیــت نگران‌کنندۀ کنونی و حل مسألۀ ریشــه‌ای آن است. این روزها در تریبون‌های رسمی، بسیار از ضرورت گفت‌وگو و جدا کردن حساب منتقد و معترض از اغتشاشگر سخن می‌رود ولی متاســفانه شــاید به دلیل فقدان همان تحلیل واقعبینانه، هنوز عملا لوازم و زمینههای ضروری برای این تفکیک و ارائه تعریفی روشــن از منتقــد و معترض، تمهید نشده لذا گفت‌وگو و مذاکرۀ کارسـازی عملاشـکل نمی‌گیرد. وقتی حقوق و آزادی‌های  اساسی بخــش بزرگی از شهروندان ایران نقض می‌شود و آنان از حق تشــکل‌یابی و داشتن نماینده و رسانه رســمی محرومند، چگونه می‌توان بــه شـکل‌گیری گفت‌وگوی واقعــی و برطرف کردن بحــران امید داشــت؟ جلوه دیگــری از آثار فقدان تحلیــل راهبــردی صحیح آن اســت کــه بعضــا از چهره‌ها و رســانه‌های مدافع نظم موجود شنیده می‌شود که امتیازدهی حاکمیت به جامعه و پذیرش اصلاحات نهادی، ساختاری ورویکردی در جهت بســط عدالت، آزادی، دموکراســی و توسعه به تشدید اعتراضــات و برانــدازی می‌انجامد!

کسانی که چنین نگاهی دارند،توجه نمی‌کنند که‌درست برعکس تصورشان بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان کنونی دقیقا به دلیل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاســخگویی در برابــر مطالبات جامعــه و پرهیز از تصلب،بحران‌ها را پشت سر گذاشته وپرقدرتتر از پیش به حیات خود ادامه می‌دهند.

جبهۀ اصالحات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درونزا و تأمین مطالبــات مــردم را که خــود حاصل مردمی‌ترین انقالب تاریخ معاصر جهان است، بهترین و در عین حال کم هزینه‌تریــن راه برای گذر از بحران و درافتادن کشــور در ورطه‌هــای ایران‌سوز می‌دانــد و بر این اســاس خواســتار آن اســت که به سرعت در سطح نگرش‌ها، تحلیل‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تغییراتی شجاعانه و راهگشا رخ دهد تا در اولین گام عملا معترض و منتقد و حقوقش به رسمیت شناخته شده و زمینه گفتوگوی موثر ملی و شــنیدن مطالبات گروه‌های معترض بــه وجــود آید. تصمیمــات عملی حکمرانان در این زمینه میتواند به نحو موثری بحــران رامهار کند وافق‌های پیشروی شهروندان ناامید،ناراضی را بگشــاید. این اقدام اولیه حتی با تکیه بر رویکردی مردم‌ســالارانه از قانون اساسی فعلی و اجرای بــدون تنازل آن از جملــه فصل ســوم در حقوق ملت و اصل پنجاه‌ونهــم مربوط به همهپرســی امکان‌پذیر اسـت.

هر چند برای ایجاد اصلاحات اساسی منظور رفع کامل مشکلات مربوط به روندهای ناصحیح موجود در کشور به نظرمی‌رسد مرتفع کردن ابهامات،ایرادات و تناقضات قانون اساسی موجود،درفضابی آرام طی روندی قانونی و براساس عقل جمعی و اراده ملی تمامی ایرانیان یکی از اقدامات موثر باشد.

جبهــه اصلاحات در ادامــه بیانیه خود آورده است: ما اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی‌های اساسی همــۀ شــهروندان ایــران و مطالبهگپ‌گر اصلاحات در حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریح اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرف‌ها. خشن شدن فضای کشور می‌تواند زمینه‌ساز بر هم خوردن امنیــت مردم و تهدید تمامیت کشور باشــد. جبهۀ اصلاحات ایران ضمن حمایت از پیام اخیر سیدمحمد خاتمی باور دارد، خشــونت‌پرهیزی و اجتنــاب از شکل‌گیری و تقویت چرخۀ خشونت، هم از منظر اخلاقی و هم از منظر اثر بخشی و پیام‌اندیشی بــرای تمامی طرف‌هـای بحران اخیر لازم و ضروری اسـت. حاکمیت باید حق اعتراض و بیان خواسـته‌های مسالمت آمیز گروه‌های مطالبهگر مردم را درعمل به رسمیت بشناسد و با نهایت رواداری باآنان مواجه شود ما به خصوص دقت درحفظ جان‌ها و رعایت حرمت دماء شهروندان ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواســتاریم. به هیچ‌وجه و با هیــچ دلیلی، جان باختن انسان‌ها، حتی یک نفر، در معرکه مواجهه معترضان و حکومت قابل پذیرش قبول نیست، خاصه آنکه شــاهد جــان باختــن تعدادی ازهم‌وطنانمــان در وقایعـی مانند جمعه‌های زاهدان و خاش باشیم. ما همچنین معتقدیم اجتناب از خشونت برای جریان‌های مطالبه.گر عدالت، آزادی، دموکراسی، توسـعه و زندگی الزامی حتمی است.معترضان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی ضروری است که برای رسیدن به‌اهدافشان از ابزارهای ناروا استفاده نکنند.

ما بر این باوریم که درخواست اعمال تحریم و فشار بیشتر خارجی بر کشور و کمک به تحقق آن، اقدامی ضد ملی اســت که در صورت به نتیجه رسیدن از قضا عملا جامعۀ ایران را بیشــتر ضعیف کرده، هزاران مرگ وتشدید فقر،انزوا به همراه می‌آورد و حتی طبق‌گزارش اخیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سطح گسترده‌ ناقض حقوق بشر ایرانیان است.  این جبهۀ در پایان بیانیه خود ضمن عرض تسلیت‌ مجدد به هموطنان به ویژه داغ‌دیدگان هفته‌های اخیر اعلام می‌کند که برای برون‌رفت از بحران به سهم خود پیشنهاداتی عملی و اجرایی دارد که چنانچـه اراده و تمایلی برای شــنیدن و به کار بستن مشاهده شود، آمادگی ارائه و بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر درخصوص آن را خواهد داشت.