میل به مهاجرت درمیان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشــکان و پرستاران و کارآفرینان و مدیران ارشد به ترتیب ۶۷ درصد، ۵۴ درصد و ۷۰ درصد است.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفت: بدترین رتبه فرار مغزها در ایران مربوط به سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بوده، به گون‌های که ایران در سال ۲۰۱۰ ،در میان ۱۷۳ کشوررتبه 46 را داشته که وارد وضعیت قرمز و هشدار شده بود.

بهــرام صلواتـی دیروز در نشست تخصصـی وضعیت شناسی تحصیل‌کردگان ایرانی در چرخه مهاجرت که به صورت آنلاین در محل موسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم برگزار شــد، با اشــاره به روند جابهجاییهای تحصیلی (Mobility Student) در جهان، افزود:جمعیت دانشجویان بین‌المللی در جهان در طول ۲۰ سال،۳برابر شده است.تعداد دانشجویان بین‌المللی ۶/۳ میلیون نفر است که۲/۵درصدجمعیت دانشجویی جهان را شامل می‌شود.

وی کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا، آلمان، کانادا، فرانســه، ژاپن، چین، ترکیه و هند را ازجمله کشورهای پذیرنده و ارســال دانشــجویان بین‌المللی دانست و ادامه داد: کشورهای آمریکا، استرالیا، بریتانیا، آلمان، روسیه، کانادا، فرانســه، امارات‌متحده عربی، ژاپــن و چین، ۱۰ کشور اصلی میزبان دانشجویان بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ هستند. صلواتی ادامه داد: کشورهای چین، هند، ویتنام، آلمان، فرانسه، آمریکا، کره جنوبی، نپال، قزاقستان و برزیل از کشورهای اصلی مبدأ دانشجویان درسال ۲۰۱۹ هستند وبه زودی کشورهای حاشیه خلیج فارس به این کشورها اضافه خواهند شد.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران رتبه دانشجوفرستی‌ایران در ســال ۲۰۰۰ را ۲۶ جهان اعلام کرد و ادامه داد: از سال ۲۰۰۰تاسال۲۰۰۴رتبه ایران شاخص دانشجوفرستی روند افزایشی داشـت، به گونه‌ای که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ رتبه ایران به ۲۹ رسید و از این سال رتبه ایران روند کاهشــی یافت، به گونه‌ای که در ســال ۲۰۱۲ ،به رتبه ۱۱ دست یافتیم. وی ادامه داد: »این روند از سـال ۲۰۱۳ مجددا روند افزایشــی در پیش گرفت و اکنون رتبه ایران در این شاخص به ۱۷ جهانی رسـیده است. صلواتی،سن خروج رتبه‌های برتر ۴گروه آزمون‌سراسری ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر را ۲۳ ســال عنوان کرد و افزود: این در حالی است که براساس محاسبات آمار یونسکو و بانک جهانی در سـال ۲۰۲۲، برای هرفرد در مدت ۲۳ سال حدود ۴۵ هزار دلارهزینه می‌شود. وی بی‌ثباتی اقتصادی و فضای کسب‌وکار، کاهش ارزش پول ملی و تورم، بیکاری و رشداقتصادی پایین، تحریم‌های بین‌المللــی، تضعیــف چشم‌انداز و جاذبه ســرزمینی، جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کشورها، پرداخت‌های دستمزد بالا نسبت به ریال را از عوامل مهاجرت عام نیروی انسانی و سرمایه ذکر کرد و ادامـه داد: میل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌ التحصیلان پزشکان و پرستاران و کارآفرینان و مدیران ارشد به ترتیب ۶۷ درصد، ۵۴ درصد و ۷۰ درصد است. به گفته وی ۵۰ درصد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ۲۴ درصد از پزشکان و پرستاران و ۴۸ درصد کارآفرینان و مدیران ارشد تصمیم به‌مهاجرت دارند.مدیر رصدخانه مهاجرت ایران همچنین به وضعیت ایران زیر شاخص فرار مغزها اشــاره کرد و با بیان اینکه رتبه ایران در زیر شــاخص فرار مغزها در شــاخص شکنندگی سرزمینی، فرازوفرودهایی داشته است، اظهار کــرد:  بدترین رتبه فــرار مغزها در ایران مربوط به ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۲ بوده، به گونه‌ای که ایران در ســال ۲۰۱۰ در میان ۱۷۳ کشــور رتبه 46 را داشته است که وارد وضعیت قرمز و هشــدار شده بود. وی اضافه کرد: رتبه ایران در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ وضعیت نســبتا پایداری داشته و ۲۱ رتبه ارتقا یافته است،ضمن آنکه محدودیتهای دولت‌ترامپ و شیوع کرونا و محدودیت‌های جابه‌جایی‌های بین‌المللی را دربازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ درنظر گرفت.