فرمانده نیروی هوافضای سپاه از ساخت موشک هایپرسونیک خبر داد

گروه سیاسی:سردارحاجی‌زاده،فرمانده نیروی‌ هوافضای ســپاه روز گذشته اعلام کرد که ایران یک موشک هایپرســونیک پیشرفته ساخته که رقبایش تا سال‌ها نخواهند توانست آن را رهگیری کننــد. وی همچنین تاکید کرده که این موشک به زودی رونمایی می‌شود.

ایــن خبــر علاوه بـر اینکه می‌تواند موقعیت ایران را در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی در جهات مختلـف تغییــر دهــد با واکنش‌هایی نیز همراه بود. یکی از اصلی‌ترین این واکنش‌ها متعلق رییس مجلس بــود که ســاخت این موشک را ترکیب علم و ایمان خواند و در پیامی به حاجی‌زاده تبریک گفت.

علاوه بر این همزمانـی اعلام این خبر توسط این مقام مســئول در سپاه با اظهارات محمد حســینی، معاون پارلمانی رییسی تاکید کرده سلاح‌هایی داریم که هنوز کسی اطلاع ندارد و هر جا لازم باشد، پاسخ دشمنان را می‌دهیم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

بــا این حــال هنوز به طور روشن مشخص نیست که اعلام خبر دستیابی به موشک برمعادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران چه تاثیری خواهد داشت. مشخصات موشک هایپرسونیک کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار در مطلبی با عنوان تاثیرات راهبردی موشک هایپر سونیک برای ایران درباره این موشک توضیح داده و نوشته است که موشک‌ها از لحاظ سرعت به طور کلی به ۳ نوع مادون‌صوت، فراصوت و قاره‌پیما دسته‌بندی می‌شوند.

برای مثال موشک‌های کروزی نوع hy2 وC802 چینی و توماهاوک آمریکایی فراصوت هســتند اما موشــک کینژال روسی هایپرسونیک اســت.معمولا موشک‌های هایپرســونیک بین ۵ تا ۱۰ ماخ ســرعت دارند و هر ماخ ۱۲۲۵ کیلومتر بر ساعت است. این نوشته در ادامه تاکید می‌کند که ایران سال‌هاست فناوری موشک‌های هایپرسونیک دست یافته است زیرا با بررسی تصاویر لحظه اصابت موشــک حاج قاسم به وضوح متوجه سرخ شــدن نوک آن می‌شوید که بر اثر سرعت بالای ۵ ماخ و اصطکاک آن با هوا اینگونه شده است.

موشک‌هایی چون ســجیل نیز هنگام شــیرجه زدن، سرعتشــان به بالای ۵ ماخ می‌رسد اما احتمالا منظور سردار حاجی‌زاده،موشک جدیدی باشد که وارد سازمان رزم سپاه شده است موشک‌های هایپرسونیک سرعت‌ بســیار بــالا قابلیت مانور و تغییر مســیر دارنــد؛ به عبارت دیگر سامانه‌های پدافند ضد موشکی نمی‌توانند هدف و مسیر آن را پیشبینی کنند و آن را مورد اصابت قرار دهند.

بر اســاس گفته‌های رســانه‌های نزدیک به ســپاه و کانال‌های تلگرامی منتســب به سپاه کشورهای اندکی در دنیــا از موشــک هایپرســونیک برخوردارنـد و آن را در دکترین دفاعی خود به کار گرفته‌اند و دستیابی ایران موشک هایپرسونیک یعنی تلاش‌های رژیم‌هایی چـون امارات، سعودی، رژیم صهیونیستی و هزینه‌های آنان برای ایجاد چتر پدافندی برای مقابله موشک‌های ایران ناموفق بوده است.

بر این اساس همچنین عنوان شده است موشک‌های هایپرسونیک می‌تواننـد کالاهک اتمی را نیز حمل کنند و با امنیت بیشتری آن را به هدف مورد نظر برسانند. کانال قرارگاه سایبری عمار همچنین تاکیــد دارد کــه ایــران با ســاخت موشک‌های هایپرســونیک سعی دارد علاوه بر ایجاد بازدارندگــی در برابر دشــمنانش، برتری نظامی خود درمنطقه غرب آسیا و خلیج فارس تثبیت کند و همزمان آن را پشتیبان برنامه‌های توسعه طلبانه تکنولوژیکی، حمایت متحدانش در جغرافیاهای دوردســت قرار دهد و با توجه به دقت موشک‌های ایران به کارگیری موشــک‌های هایپرسونیک بالستیک و حتی کروز علیه ناوهای جنگی و ناوهای هواپیمابر بســیار تاثیرگذار کاربردی خواهد بود زیرا سامانه‌های آنان برای دفاع برابرچنین موشک‌هایی،محدودیت‌های جدی دارند.واکنش آمریکا به دستیابی ایران به موشک هایپرسونیک سخنگوی پنتاگون ساعاتی بعد اظهارات حاجی‌زاده با بیان اینکه پنتاگون به خوبی این گزارش آگاه است در این زمینه شک و تردید وجود دارد گفت که آمریکا مانند همیشه  افشای گزارش‌ها ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره چنین موضوعات حساسی خودداری کرده و به نظارت دقیق بر توســعه و تکثیر موشک‌ها پیشرفته فناوری مرتبط‌ایران ادامه می‌دهد. اتحادیــه اروپا هنوز به این مســاله واکنشی نشان نداده است.