فرمانده انتظامی رشت: صدمه وارده شده به دختر جوان چندان جدی نیست

در ازدحام تجمع پیاده‌راه فرهنگی رشت،دختری حدودا ۲۰ ساله از ناحیه سر دچار آسیب می‌شـود که بلافاصله عوامل اورژانس او را بـرای مداوا به بیمارستان منتقل می‌کنند. پس از انجام معاینات پزشـکی و تهیه عکس رادیولوژی مشخص شــد خوشبختانه موضوع صدمه وارده بــه وی چندان جدی نبــوده اســت. ایــن را دیروز فرمانــده انتظامی رشــت در واکنش به انتشار تصاویری از تجمع روز پنجشنبه 19 آبـان، در رشــت گفته اســت. در ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دختری جوان از ناحیه سـر آسیب دیده بود.

در ویدئوهایی که از این اتفاق در فضای مجازی منتشر شده، دختری جوان روی زمین افتاده اسـت، و آسیب دیدگی دارد، اما در تصاویری که از این دختر جوان در خبرگزاری ایرنا، منتشر شده تاکید بر سالمت او است. دراین میان هــم دیروز فرمانده انتظامی رشت آسیب دیدن دختر جوان را تاییــد کرد، اما اعلام کــرد که او زنده است و آســیب جدی نیست. بر همین اســاس، خبرگــزاری دولت با انتشــار ویدئویــی در این زمینه بــه خوب بودن حال دختر تاکید کرد و البته نوشــت که دختر جوان 20 ساله که اهــل دیلمان اسـت باید برای ادامه رونــد درمان در اورژانس بستری بماند.

در گزارش خبرگزاری ایرنا، آمده است: فرمانده انتظامی رشت در رابطه با تصاویری که به طور گسترده از اوایل امشب با عنوان کشتن دختر جوان رشتی در فضای مجازی و رســانه‌های معاند منتشر شده با تشــریح وقایع امشب در میدان شــهرداری و خیابان علم‌الهدی رشت گفت: حوالی ساعت ۱۹ امشب عده‌ای با پخش آهنگ و تشــویق مردم بــرای رقــص و پایکوبــی در خیابان علم‌الهدی رشت باعث بر هم زدن نظم عمومی محل شدند.

ســرهنگ محمود حافظی افزود: پس از ورود عوامــل بســیج برای برقراری نظم خیابان علم‌الهدی، عده‌ای قصد آشــوب و درگیری بــا ماموران را داشــتند که سرانجام با هدایت عوامل بسیج و همکاری شهروندان جمعیت متفرق شدند. وی با اشاره به جوسازی رسانه‌های معاند و دروغپردازی مورد کشتن شهروندان به دســت ماموران خاطرنشــان کــرد: در ازدحام تجمع پیاده‌راه فرهنگی رشت، دختری حدودا ۲۰ ساله از ناحیه سر دچار آسیب می‌شود که بلافاصله عوامل اورژانس او را برای مداوا به بیمارستان منتقل می‌کنند.

وی عنوان کرد: پس از انجام معاینات پزشکی و تهیـه عکــس رادیولوژی مشخص شــد خوشبختانه موضوع صدمـه وارده بــه وی چندان جدی نبوده است. ایـن مقام انتظامی بــا تاکید بر لزوم رعایــت قوانین و عزم جــدی پلیس و دســتگاه قضایی در مقابلـه با مخلان نظــم و امنیـت گفت: نظر پزشک معالج و گفت‌وگوی این دخترجوان با کادر درمان و دوستان دانشگاهی‌اش در بیمارســتان حکایــت از خوب بودن وضع عمومی وی دارد. بر این اســاس، هم‌اکنون برابر نظر پزشــک معالج،این دختر جوان برای ادامه روند درمان دربخش اورژانس بستری است.