کمبود داروهای مخصوص کودکان جان نوزادان را تهدید می‌کند.

گــروه جامعه: سرم‌هایی که قیمت آن‌ها ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان است در بازار آزاد، فضای مجازی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شــود و مردم هم که گرفتار هستند، مجبور می‌شوند برای یک سرم ۱۰۰ هزار تومـان پرداخت کنند تا جان فرزند و خانواده خود را نجات دهند.

این را نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است آن هم در روزهایی که حاشیه‌های وزارت بهداشت در زمینه تامین دارو تمامی ندارد. در ایــن میان وزارت بهداشــت به عنوان اصلی‌ترین مرجع سلامت کشور مهم‌ترین کارایی خود به عنوان حامی بهداشت، درمان و سلامت کشور را از دست داده است.مسئولان وزارت بهداشت بارها از واردات دارو و حل معضل کمبود اقلام دارویی گفته‌اند اما مردم در داروخانه برای تهیه دارو با شرایط دیگری روبه‌رو هستند.

در این روزها دارو یا نیست یا اگر باشد با چندین برابر قیمت ماه‌های گذشته در بازار آزاد باید آن را تهیه کرد. اما ماجرای کمبود دارویی مانند سرم که نایب‌رئیس انجمن داروسازان قیمت آن را 100 هزار تومان عنوان کرده دلایــل متعددی دارد و آنطور که مسئولان وزارت بهداشت در هفته‌های گذشته دلیل کمبود آن را تجویز فراوان پزشکان گفته‌اند، نیست. در کمبود دارو علت‌ها فراوان است ازتحریم واردات مواد اولیه تا توقف تولید در کشور را شامل می‌شود. البته نباید حذف ارز 4200 تومانی دارو که دردولت سیزدهم رخ داد نادیده‌گرفت. زیرا درحال حاضر با حذف این ارز تولیدکنندگان‌ داخلی توان خرید مواد اولیه را ندارند. در این میان بســیاری از داروها در کشــور تولید می‌شود اما مواد اولیه آن‌ها از خارج از کشور وارد می‌شود.

بــر همین اســاس علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمــن داروســازان ایــران در رابطه با کمبودها در حوزه آنتی‌بیوتیک‌های شربتی که مخصوص کودکان‌است به ایلنا گفت:برخی از تولیدکنندگان در تأمین شیشه این شربت‌ها دچار مشکل شــده‌اند. من هنوز دلیلی برای این موضــوع پیدا نکرده‌ام. برخی می‌گویند که دلیل این موضوع افزایش قیمت شیشه‌ها بوده و برخی هم گفته‌انــد که دلیل کاهش تولید، قطعی برق بــوده که تولید آن‌ها پایین آمده است.با این حال به دلیل اینکه عمده داروهای مورد استفاده کودکان به صورت شربت است دربازار با کمبود مواجه شده است.اما درداروهایی که به صورت شیاف برای کودکان وجــود دارد و مانند شربت نیاز به شیشـه ندارند، هم دچار کمبود شده‌ایم. او همچنیــن گفت: وقتی قیمت دارو دستوری باشد، تولیدکننده، دارو را تولید نمی‌کنـد و وضعیت کنونی به وجود می‌آیــد، البته وقتـی میگوییم تولیدکننده عمده آن‌ها دولتی هســتند به‌گونه‌ای که ۶۰ درصــد داروی تولیدداخل درکشور توسط شرکت‌های دولتی که عموما زیر نظر هلدینگ‌هایی مانند شســتا کــه متعلق بــه تأمین اجتماعی اســت یا شـفا که متعلق به بانک‌های دولتی است،تولیدمی‌شود بنابراین درقضیا‌قیمت‌گذاری دارو، دولت نمی‌تواند با دولت موافقت کند و در نتیجه دارو را تولید نکرده ومجبور می‌شوند،دارو از کشورهایی مانند هند با قیمت بسیار بیشتر وارد کنند.

فاطمی در ادامــه با بیان اینکه دود تصمیمات غلط و اختلافات به چشم مردم می‌رود،گفت:دسترسی به دارو بیش از هر چیزی برای مردم در اولویت اســت و دوم اینکه قیمت دارو نیز باید درست باشــد. اگر دسترسی را فدای قیمت کنیم، هنر نیســت به این دلیل که الان ســرمه‌ایی که قیمت آنها ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان است در بازار آزاد فضای مجازی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و مردم هم که گرفتار هستند،مجبور می‌شوند برای یک ســرم ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنند تا جان فرزند و خانواده خود را نجات دهند.

وی همچنیــن تأکیــد کرد:مورد دیگری که وجود دارد این است که باید ذخیره استراتژیک دارو مانند بیشتر کشـورهای جهان وجود داشته باشد. هر کالای ضروری باید ذخیره استراتژیک داشته باشد، ممکن است یک حادثه غیرمترقبه در کشــور رخ دهــد یا یک بیماری شــیوع پیدا کند، اقالمی که حیاتی هستند مانند سرم یا آنتی‌بیوتیک باید انبارهای شرکت پخش به صورت غیرقابل برداشــت ذخیره شوند تا برای زمانه‌ایی مانند الان که انبارهاخالی شده به آن نیازاست،مورد استفاده قرار گیرند. فاطمی ادامه داد:موضوع ذخیره استراتژیک معنی راه‌اندازی انبارهای بزرگ نیست بلکه کافی است که از شــرکت‌های پخش دارو بخواهیم که بخشی از موجودی خود را از داروهای ضروری بر اساس لیســت سازمان جهانی بهداشت برای سه ماه تا چهار ماه نگه دارند و پس از این تاریخ آن‌ها را تجدید کنند.

وی همچنین با اشاره به دستوراتی کــه بــرای اشباع بازار دارویی از آنتی‌بیوتیک صادر شده است نیز گفت: با دستور، بحــران دارو حل نمی‌شود بلکه باید زمینه‌ها فراهم شود.این اقدام مجلس شورای اسلامی که‌مالیات بــر ارزش افزوده را از ۹ درصد به یــک درصد کاهش داشت، اقدام بسیار مناسبی بود.مالیات برارزش افزوده ۹ درصدی با توجه به افزایش ۷برابری قیمت دلار برای دارو و مواد اولیه دارویی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۶ درصد ســود تولید را کاهش می‌داد و دارو را زیانده می‌کرد. تولیدکنندگان دارو امسال حدود ۶ تا ۷ برابر نقدینگی نسبت به پارسـال نیاز دارند تا بتوانند مــواد اولیه دارویـی بخرند لذا کار دیگری که باید انجام شود این است تسهیلات بانکی برای کارخانه‌جات دارویی ایجاد شود.

وی همچنیــن در رابطه با آخرین وضعیت کمبودهای دارویی نیز اظهار کرد: بــر اســاس اطلاعاتــی کــه از داروخانه‌ها و شعب انجمن داروسازان ایران دریافــت کرده‌ایم حدود ۲۰۰ قلم دارو دچارکمبود است در همین حال اتاق بازرگانـی ۴۰۰ قلم دارو و انجمن واردکنندگان دارو هم ۷۰۰ قلم دارو را دچار کمبــود اعلام کرده‌اند با این حال سازمان غذا و دارو یک عدد دو رقمی را اعلام کرده است.

فاطمی بیــان کرد: دلیل اختلاف این اعداد این اسـت که مــا تعریف واحدی بــرای داروی کمیاب یا نایاب نداریم. ســازمان غذا و دارو تعریفی را ارائه می‌کند تا میزان این کمبود کمتر نشان داده شــود. به طور مثال داروی کارباتامول(مورد استفاده بیماران مبتال به آسم) هم به صورت اسپری وجود دارد و هم به صورت‌شربت اگر شربت آن وجود داشــته باشد و اسپری نباشد از نظر این سازمان کمبود محسـوب نمی‌شــود اما ازنظر ما هردارویی که پزشک در نسخه بنویسد و در دسترس نباشد، کمبود است.

نایب‌رئیــس انجمن داروسازان ایران یادآور شــد: اگر علت همه این کمبودها را بررســی کنیــم، دلیلی جز نحوه مدیریت را پیدا نمی‌کنیم. انواع شربت‌های‌مکمل و تقویتی را در بازار می‌بینیم که دچار کمبود نیستند به این دلیل که قیمت آن‌ها در دست‌ تولیدکننده است.

عمده مردم نیازی به این مکمل‌ها ندارند عمده مصرف آن‌ها به دلیل تبلیغاتی است که آن‌ها را جا انداخته است. با این حال دارویی که مورد نیازمردم است دچار کمبود شــده و مدیریت درسـتی بــرای این موضوع انجام نشده است.