علیرضا پاک‌فطرت نماینده مجلس به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است لایحه حدود حجاب را به مجلس ارائه کند.

گروه جامعه:دولت‌های ما که فرقی هم نمی‌کند ازجناح چپ باشند یا راست، در بحث حجاب فقط شعار می‌دهند. برای اینکه آرایشـان ریزش نکند، هیچ وقت حاضر نیستند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهند؛مبنی‌بر اینکه الگو و معیارهای حجاب اسلامی چیست.هروقت هم ما سوال می‌پرسیم پاسخشان این است معیارهای حجاب در قرآن آمده است.بله،آمده؛ولی خیلی از مردم مفسر قرآن نیستند و هرکسی هم مقلد یک مرجع تقلید است. این را علیرضا پاکفطرت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است. از 25 شهریور امسال تاکنون، حداقل در شهر تهران خبری از ون‌های گشت ارشــاد نیست و اگر هم باشد گزارشی از برخورد آن‌ها با زنان منتشر نشده اســت. این در حالی است که تابستان امسال حضور ونهای گشت امنیت اخلاقی در شهرها افزایش یافته و ویدئوهای فراوانی از برخورد ماموران نیروی انتظامی با زنان بدحجاب در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دســت می‌شد. در این میان، مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی که شهریور امسال پس ازبازداشت به وسیله گشت امنیت اخلاقی بیهوش و ســپس جان باخت باعث شــد تا فلســفه وجودی گشــت‌های ارشاد با چالش جدی روبه‌رو شود و آینده برخورد با زنانی که اصطلاح بدحجاب خوانده می‌شوند با اماواگرهای فراوانی همراه باشد.

در عین حال از 25 شــهریور تا به امروز کارشناســان و مســئولان بارها درباره چگونگی برخــورد با موضوع حجاب نظر داده سعی کردند شرایط موجود را تحلیل کنند. امــا ابراهیم رئیســی، رئیس دولت سیزدهم تاکنون موضع مشــخصی در این مورد نگرفته و همین کار را پیچیده کرده،معلوم نیست که آینده گشت‌ ارشاد و برخورد با موضوع حجاب به کجا ختم خواهد شد.

در ایــن میــان، دیــروز علیرضــا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات،به ترس دولت‌ها در زمینه بازگو کردن نظرات خود درباره حجاب اشاره کرده اســت. او به انتخاب گفته اســت: یک مرجع تقلید ممکن است در بحث حجاب سخت‌تر بگیرد و یکی‌هم سهل‌تر،بهترین روش این است که رئیس‌جمهورمحترم، اگر نمی‌ترسد کــه رای‌اش در دور بعد ریزش کند، برای یک بار تکلیف مردم را روشن کند، مجلس هم در این زمینه آمادگی کامل دارد. این مجلس انقلابی اســت و همه مسلمان هســتند. الگوهای حجاب را مشخص کنند؛ حد حجاب کجاست؟ دیــن حد حجــاب را چه تعییــن کرده اســت؟ آیا چادر است؟ اگر چادر است چــه نوع چادری؟ آیا مانتو اســت؟ اگر مانتوست چه مانتویی؟ مقنعه اســت یا روسری توری؟ اگر روســری توری است، به چه شــکلی باید باشد؟ ببینید هنوز ما و مردم هم واقعا نمی‌دانیم.

اما مسـاله‌ای که تابستان امسال بارها در زمینه گشت ارشاد مطرح شد، برخوردهای سلیقه‌ای ماموران نیروی انتظامــی با زنان بــود. پاک‌فطرت، در این مورد گفته که گشــت ارشــاد باید یک الگویی از حجاب داشــته باشد و براســاس آن عمل کند، او گفته است:

دولت اصلا نباید به سیســتم گشــت ارشاد ورود پیدا کند و اساســا گشت ارشــاد نباید بودجه بگیـرد. این امر به معروف اسـت و امر به معـروف باید خودجوش باشــد، خود مردم در میدان باشند،با زبان نرم و ملایم انجام شود و 90 درصدش باید سیستم تشـویقی باشد و 10 درصد هم سیستم برخورد قانونی. برخورد قانونی هم منظور برخــورد فیزیکی نیســت؛ چراکه این اصلا توهین به مردم اســت. منظور این است که می‌توانیم قانــون تعیین کنیم و محرومیـت اجتماعــی بگذاریم که اگر کسی هنجارشــکنی و به فرهنگ آن جامعه و ملت بی‌احترامی می‌کند، به نظر من بهترین روش این است که یک سری محرومیت‌های اجتماعی به صورت محترمانه، بــرای این افراد بگذاریــم. اصلا قرن 21 بــا بگیروببند جور در نمی‌آید و این کار غلط است.

او گفته: گشت ارشاد یک زخمی بود که کهنه شده بود و سالیان سال کسی هم جرأت نمی‌کرد که بگوید این کار را نکنید.این امر بازیچه دست ضدانقلاب قرارگرفت و آنها دنبال شــکار چنین موقعیت‌های علیه جمهوری اسلامی بودند و این کار را کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکیــد بر نقش دولت، گفته: دولت هــم باید لایحــه‌اش را بیاورد و تکلیف خود و مــردم را یک بار برای همیشه مشخص کند. اینکه می‌گویم محرومیت اجتماعی، این اســت. اگر کارمنــد دولتی صبــح در اداره با مقنعه است و عصر در بیــرون طوری ظاهر می‌شود که نظام نمی‌پسندد، به نظر من باید نظام یک محرومیت‌های اجتماعی برای این کارمند به وجود بیاورد.

وی در پاســخ به این پرسش که آیا مجلس قصد ارائه طرحی در راســتای اصلاح برخوردهای صــورت گرفته در خصوص حجــاب دارد یــا خیر، مطرح کرد:مجلس طرح‌های مهم‌تر از این هم دارد که‌شامل معیشت‌مردم اشــتغال جوانــان، نخبه‌پروری و فرار نخبگان اســت، اما ما همه دستگاه‌های فرهنگی داریم،این‌ها دارند چه کار میکنند؟سازمان فلتن و ســازمان بهمان و وزیر ارشاد داریم؛با این همه بودجه‌ای که داده می‌شود، چه کار می‌کنند؟ آیا نمی‌توانند رساله‌های علما و آیات قرآن که در رابطه با مقام والای زن گفته شــده را بررســی کنند و دل آن یک لایحه‌ای دربیاورند و تحویل مجلس دهند؟ این یک بحث فنی است.بحثی نیست که فرضا ده نماینده بنشــیند و طرحی بنویســند. این طرح باید همه‌جانبه باشـد و همه علمای دین در کشــور ما نظر و بعد آن را ارائه دهند. آن وقت اســت که مردم هم می‌پذیرند.طرح ولایحه‌ای که درمجلس می‌آوریم و تصویبش میکنیم را مردم قرار است قبول و اجرا کنند. بنابراین،باید تمام جوانب را در این لایحه درنظرگرفت.