الیاس نادران، نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود از مهندسی انتخابات گفته است؛ لفظی که شنیدن آن با صدای چهره اصولگرایی چون نادران عجیب و تازه است

گروه سیاسی: الیاس نادران، نماینده مردم تهــران و از چهره‌های قدیمی اصولگرا که در مجلس یازدهم روزگار به سکوت می‌گذارند، روز گذشته در نطق میان دستور خود حرف‌هایی تازه زده که نه از مجلس یازدهم شنیده می‌شود و نه پیش از آن از نادران. وی در این نطق از لفظ مهندسی انتخابات اســتفاده کرده که با صدای دو رگه و اصولگرایی الیاس نــادران همخوانی داشــت و تازه و عجیب شنیده شد. نادران همواره در ادوار هفتم- هشتم و نهم و دوره فعلی کم‌گوی و گزیده گوی بود و نطق‌هایش با صدای دورگه و انتخاب دقیق کلمات برای حذف و جذب افـراد کفایت می‌کرد. همان زمان که در مجلس هفتم سیاست‌های اقتصادی را یار همیشگی‌اش احمد توکلی تنظیم می‌کرد و حدادعادل نیــز مطیع این دو یار بود تا مجلاس بعد که اگرچه نه علی لاریجانی دلخوشی از او داشت و نه او از علی لاریجانی، اما یک نطق مخالفت با وزیر ورزش دولت اول حسن روحانی و به کار بردن لفظی که نگذارید تا دولت یک رحیم مشایی جدید پیدا کند کافــی بود که وزیر برده را بی‌رای اعتماد به خانه بفرستد.

ابتــدای مجلس یازدهم نیز نادران، تاجگردون را با رد اعتبارنامه به خانه فرستاد، بعد در سکوت رفت. ابتدای سال جاری هم طرح 5 دقیقه‌ای او برای تفویض اختیار به دولت برای حذف ارز ترجیحی، تنش 6 ماهه دولت و مجلس درباره حذف این ارز را به نفع دولت تغییر داد.

حالا روزگذشته وی در نطق میان دستور خود نکته‌های مهمی دربــاره انتخابات و نظام ریاســتی و پارلمانی گفته اســت. نــادران بدون پرداختن به این مســائل نطق خود را با آسیب‌شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیــط اقتصادی، اجتماعـی، سیاسی و فرهنگی و ارائه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت و به‌ویژه از منظر پیشگیری و آینده‌نگری و مقابله بــا فتنه‌های پیشرو آغاز کرده و دلایل و ریشــه ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی را در انحراف فضای سیاسی کشور توصیف کرد.

نکتــه مهم دیگــر در نطق نادران تحلیلی است که او از این انحراف ارائه داده اســت: بعـد از جنگ به مرور اثرگذاری احزاب، تشــکل‌ها و حتی نهادهای روحانی در ساحت سیاسی کشــور کم‌رنگ شد و مجموعه‌ای از عناصر با ســابقه اطلاعاتی و امنیتی با گرایش سیاسی نزدیــک به هم، مدیریت صحنه را به دســت گرفتند.

اولین جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ نمایان شــد، چیزی که به‌مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی نمی‌رسید.نادران در ادامه دخالـت این مجموعه‌ها درمحیط سیاسی را با تنظیم لیست‌ها مهندسی انتخابات و استفاده چهره‌های موجه سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و کم‌رنگ کردن اثــرات احزاب و تشکل‌های سیاســی بیشترین سهم را در ترکیــب غالــب مجلس و حتی ریاست‌جمهوری داشــت هم‌تراز کرده و گفته اســت که این مســائل موجــب ناکارآمدی‌هایــی در محیط سیاسی گردید.

این شــاید نخســتین بار باشــد که چهره‌ای بــا رگ و ریشه‌های اصولگرایــی در سطح نادران از مهندسی انتخابــات گفته است آن هم در شرایطی که نــادران در مجلسی حضور دارد که از جانب جریان اصلاحات و چهره‌های میانه برخواسته از نوعی از مهندسی‌انتخابات تعریف می‌شود.

نادران در ادامه نطق خود حتی پا را از صحبت درباره جریان‌های سیاسی فراتر گذاشته واستفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریانات امنیتی را به باد انتقاد گرفته و گفته است که این تعــارض در انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید. نــادران بعد از مرور رخدادهای مختلف در سال‌های بعد، به‌خصوص در برهه‌های اعتراضات سال 96 و 98 راه‌کار را در نظام پارلمانی توصیف و تصریح کرده که حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشــد یا نظام ریاستی؛ چراکه نظــام دوپایه در کشــور کارآمدی ندارد.

وی گفته با تاکید بر اینکه انتخاب نمایندگان مردم باید در پارلمان از سطح شهرســتان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم‌گیری ملی شود و انتخابات تنابی شود گفته است که امروز حتی در کلان‌شهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر برنده میشود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامــل کاهش مشــارکت عمومی اسـت و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی‌بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند.

وی در مجموعه‌ای از راهکارها که در نطق خود بــه آن اشــاره کرده مــواردی همچــون اینکه مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی بــه وظایف ذاتی خـود بپردازند و مجددا بــا احیاء نهادهــای فراگیر رســمی سیاســی معتقد بــه مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند تاکید و راه‌حل این مساله را در انتها نه با طرح و دســتور کار مجلسی که خود در آن نماینده است که اینگونه تعیین کرده است: این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقلاب و تعیین مجمع خبرهای جامع‌الاطراف از دلسوزان نظام برای این اصلاحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق‌نخواهد شد.