ایران قطعنامه شورای حکام را محکوم و تحت فشار سیاسی خواند

گروه سیاسی: محسن نذیری‌اصل، سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام سازمان بین‌المللــی انرژی اتمی را تحت فشــار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیسی، فرانسه و آلمان خواند و تاکید کرد که شورای حکام قطعنامه‌ای علیه‌فعالیت‌های صلح‌آمیز هســته‌ای کشــورمان به تصویب رساند.

وی همچنیــن خاطرنشــان کرده است که با توجه به تداوم همکاری‌های گســترده ایــران با آژانس، دعوت از ایران برای همــکاری با آژانس، آن هم با اســتفاده ابزاری از شورای حکام و اعمال فشار از طریق تصویب یک قطعنامه، غیرموجه و بی‌معنی است. شورای حکام روز پنج‌شنبه در قطعنامه‌ای لزوم همکاری ایران با نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل را به تصویب رســاند. قطعنامه یاد شده ضروری و فــوری می‌داند که ایران بدون تأخیر توضیحات فنی موجهی را درباره ادعاهای مطرح شده همچنین امکان دسترسی به سایت‌ها و تجهیزات برای جمع‌آوری نمونه‌ها فراهم کند.۲۶ کشور به این قطعنامه رای موافق، ۲ کشور رای مخالف و ۵ کشور رای ممتنع دادند.

۳۰ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ هم قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود.نذیری ادامه ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون با حسـن نیت کامل جهــت برطرف کردن برخی ابهامات در خصوص مسائل باقیمانده پادمانــی با آژانس همکاری و تعامل سازنده داشته است افزود: انتظار ما ازآژانس این است که با رویکردی مســتقل، بی‌طرفانه و حرف‌های بدون تاثیرپذیری از اهداف سیاسی برخی کشورها جهت برطرف کردن این ابهامات پادمانی که به اذعان خود آژانس به هیچ وجه نگرانی عدم اشاعه‌ای نیز ندارند، تلاش کند. برخی از این ابهامات مربوط به موضوعات گذشته میان ایران و آژانس است که سال ۲۰۱۵ برای همیشه توسط شورای حکام بسته شده‌اند.

نماینده کشورمان ضمن خاطرنشان کردن اینکه در حال حاضر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان شفاف‌ترین برنامه‌ها در میان کشورهای عضو آژانس است، اظهار کرد: اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضد ایرانــی محقق نخواهد شد اما تصویب آن می‌تواند بر روند همکاری و تعامالت سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس اثرگذار باشد.

نذیــری در پایان با تأکیــد بر اینکه اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت‌های گسترده راستی‌آزمایی آژانس در ایران طی دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری و حسن نیت ایران امکان‌پذیر بوده است، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصل وفای به عهــد در اجرای تعهدات بین‌المللی خود،دردفاع از منافع وحقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کشــورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.

حالا با این قطعنامه سـفر رییس ســازمان انرژی اتمی به ایران نیز در هاله‌ای از ابهام است. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه یک روز پیش از تصویب این قطعنامه در جمع خبرنگاران گفته بود که قطعنامه‌ای پیش‌نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند، صحت ندارد و از طــرف جمهوری اسلامی ایران هم مردود است.

وی با بیان اینکه ایران برای پیشبرد برنامه‌های خود در بخش هسته‌ای برنامه مصوب،مدون و اعلام شده دارد و همان چارچوب فعالیت خود را ادامه می‌دهد تاکید کرده بود که فعال سفری از آژانس بین‌المللی انرژی‌ اتمی به ایران در دستور کار نیست.