رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از افزایش ۸۷ درصدی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته خبر داد

هوای تهران دیگر نه فقط ســوژه رسانه‌های داخلی که حتی موضوعی برای گزارش ناسا به عنوان معروف‌ترین سازمان فضایی که در زمینه تصاویر ماهواره‌ای فعالیت می‌کند شـده است. هنوز چند هفته‌ای از ماجرای توده پنج کیلومتری گاز متان بر فراز آسمان جنوب تهران که ناسا از آن پردهبرداری کرد، نگذشته است که هوای تهران رخ تیره و آلوده خود را به مردم این شهر نشان داد؛ البته این ماجرای هر ساله پایتخت اســت. مردم این شهر فصول گرم سال را به دلیل آلودگی هوا با ازن در خانه می‌مانند و با شروع فصل‌های سرد هم باید با ذرات آلــوده کمتر از دو میکرون که براثر وارونگی هوا شکل گرفته دست‌وپنجه نرم کنند. 

حالا هم مانند سال‌های قبل با شروع پاییز دو هفته‌ای می‌شود که هوا ناپاک شده و نفس را بر مردم پایتخت تنگ کرده است. دیروز و براسـاس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران،با توجه به حاکمیت جوپایدار و انباشت آلاینده‌ها همراه باافزایش ترافیک‌صبحگاهی کیفیت هوا دربیشتر مناطق درمحدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

در ایـن میان، رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از افزایش ۸۷ درصدی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا درسال گذشته خبر داد.رئیس گروه سلامت هــوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشــاره به انجام مطالعه‌ای برای کمیسازی اثرات بهداشــتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق ۲/۵ PM ،به تشریح عوارض این معضل بهداشتی درکشور پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ‌های منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM ۲/۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

دکتر عباس شاهسونی، با اشاره به عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد، به ایسنا گفت: مواجهه با آلودگی هوا درکشورهای توسعه یافته چهارمین عامل مرگ درجهان پس ازخطرات متابولیک،رژیم غذایی دود سیگار است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا سومین ریسک فاکتور مرگ است. در واقع مطالعات جهانی نشان داده است آلودگی هوای آزاد و داخل مناطق شهری و روستایی سالیانه منجر به بیش از هفت میلیون مــرگ زودرس می‌شود.

وی افزود: براساس این مطالعه مشخص شد در ســال ۱۴۰۰ میانگین غلظت ذرات معلق PM 5/2 در ۲۷ شهر ذکرشده بیش از ۶ برابررهنمود سازمان جهانی‌بهداشت 5میکروگرم در مترمکعب و بیش از ۲/۵ برابر استاندارد ملی 12 میکروگرم در مترمکعب است.همچنین در سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین ۲۴۲ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلــق PM ۲/۵ در ۲۷ شــهر ذکر شــده بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت ۱۵ میکروگرم در متر مکعب بــوده که باالترین تعــداد روزها مربوط به مشــهد با ۳۵۷ روز طی ســال ۱۴۰۰ بوده است. در شهر تهران نیز ۳۵۵ روز میانگین غلظــت روزانه ذرات معلقPM ۲/۵ بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده است.

شاهسـونی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور تقریبا ۱۶/۷درصد از روزهای سال‌شاخص کیفیــت هوا ذرات معلـق PM 5/2 در محدوده خوب، ۶۲/۶ درصد در محدوده هــوای قابــل قبــول، ۱۶/۵ درصد درمحدوده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳/۴ درصد درمحدوده هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۰/۴۲ درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم و ۰/۴۱ درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشخص شد نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد روزهای دارای هوای خوب پنج درصد کاهش یافته است. شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰ روز هوای خوب در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.

اودرباره مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM ۲/۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر مورد مطالعه ۲۰۸۳۷ نفر بوده اســت.در شهر تهران در سال قبل بهطور میانگین مــرگ ۶۳۹۸ نفر منتسـب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلــق PM ۲/۵ است. نتایج نشـان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بهطور میانگین جز مرگ کل منتسب ذرات معلق در کشور برابر با ۱۲/۵۹ درصد اســت که این جز منتســب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و پدیده گردوغبار درگیر هستند، بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: در ســال ۱۴۰۰ در مجموع هزینــه مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM ۲/۵مقدار ۸/۱۷ میلیارد دلارمعادل ۲۲۷هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت. این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰درصد افزایش یافته است.او تاکیدکرد: کل هزینه‌های مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM ۲/۵ ،مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های ایسـکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسداد ریوی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱/۳ میلیارد دلار معادل ۳۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.