بیانیه جمعی از پزشکان و انجمن‌های پزشکی درباره وضعیت امروز کشور

گروه جامعه: جمعی از پزشکان، روسا و نمایندگان انجمن‌های جامعه پزشکی کشور بیانیهای را خطاب به مسئولان و دولت‌مردان منتشـر کردند و درباره حوادث و ناآرامی‌های اخیر و همچنین برخورد با مردم هشدار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده: ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از روسا و نمایندگان انجمنهای علمی پزشکی و نیز اعضای جامعه پزشکی کشور با توجه به شرایط خطیر كنونی، به‌ویژه اوضاع نگران‌کننده نقاط مختلف کشور طی روزهای اخیر و نیز حوادثی كه طی هفته‌های گذشــته رخ داد، لازم میدانیم موارد زیر را خطاب به مسئولان و دولتمردان مطرح نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده است: رویدادها و اتفاقات دو ماه گذشته کشــور، روان جامعه را به شدت آزرده كرده است.طی این مدت بی‌حرمتی، بازداشت وبرخوردهای خشــونت‌آمیز با مــردم، جوانان و نیز اعضای جامعه پزشــکی به خصوص دانشــجویان، دسـتیاران و كادر درمان رده‌های مختلف، یعنی همان كسانی كه بی‌مزد و منت كشور را از ورطه کرونا رهانیدند، بســیار دردآور و تلخ بوده اســت، چنانچه خاطــره آن به سادگی از اذهان قشــری كه وظیفه سلامت تن و روان جامعه بر عهده آن‌هاست، پاک نخواهد شد. حداقل توقع ما توقف برخوردها به روشی است كه بر همگان مشهود باشد. در این راستا، انتظار داریم از همه آسیب‌دیدگان از اقشار مختلف مردم،به‌ویژه اعضای آسیب‌دیده‌جامعه پزشکی در این وقایع،كه در راه ایفای وظیفه خودجفای بسیاری را متحمل شدند، به‌طور علنی از طرف مقامات اجرایی كشور دلجویی شود.

همچنیــن این بیانیه به نگرانی جامعه پزشــکی از کمبودهای اقلام پزشکی پرداخته و در آن آمده است: ۲ -جامعه پزشكی ایران لازم می‌داند نگرانی خود را از نارسایی‌ها و کمبودهای اقلام پزشکی، مانند سرم و داروهـای اولیه، كه همزمان با شرایط اعتراضات كنونی ایجاد شده است، ابراز نماید. كمبود بی‌سابقه حیاتی‌ ترین داروها در كشور، آن هم در شرایطی که وضعیت بودجه كشـور نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نكرده است، حاكی از ناكارآمدی جدی در سیستم‌هایی است كه باید نیازهای مردم و ابزارهای طبابت پزشكان را فراهم كنند.هنگامی به‌رغم كمبود جدی درداروهای پایه و حیاتی،برخی شرکت‌های دارویی به کرات‌آمادگی خود را برای تهیه داروهایی با قیمت‌های نجومی‌تحت پوشش بیمه اعلام می‌کنند،چه تصوری جز سودجویی و نا كارآمدی بر خاطر می‌گذرد؟

در بخش پایانی بیانیه آمده است: جامعه پزشكی كشور براســاس وظیفه شــغلی و اجتماعی خود به شدت نگران سالمت روانی جامعه است، كه به دلیل خشونت‌های جاری به‌طور جبران‌ناپذیری در معرض آســیب قرار گرفته اســت. ضمن درخواست حفظ آرامش و برقراری گفتوگو از همه اقشــار جامعه، تاکید می‌کنیم که مسـئولیت اصلی برقراری آرامش، آشــتی ملی و اتحاد و همبستگی بین آحاد جامعه، صرف‌نظـر از تفاوت‌های فرهنگی،قومی،شغلی،سیاسی و اجتماعی بر عهده دولت است و این مهم باید توسط دولتمردان مدیریت شود.

به واقع وظیفه حاكمیت در كنترل اوضاع اجتماعی و برقراری آرامش و جلوگیری از انفجارهای اجتماعی، با ســایر اقشــار جامعــه غیرقابل مقایسه است. جامعه پزشكی نگران آن است كه حاكمیت رویه فعلی نتواند در اجرای این مسئولیت در قامت یك دولت امروزی، كه از ضرورت‌های اداره جوامع متكثر و تكنولوژیك كنونی است، ظاهر شود. جامعــه پزشكی بیم آن دارد کــه نوشــدارو، كه همان درك واقعیات جاری جامعه، همدردی با احساسات جریحه‌دار شده ملی، آشتی با مردم، گشــودن راه‌های تنفس ملت و اجازه دادن به مشارکت اقشار مختلف مردم در اداره امور کشور است، زمانی تن بیمار این جامعه برسد كه كار از كار گذشته باشد. بدانید؛ تا فرصت هست ابتکاری باید.