رئیس هیات‌مدیره خانه سینما بر همراهی دلسوزانه هنرمندان تاکید کرد

خانه سینما، دو روز پیش به دنبال دستگیری و احضار تعدادی از سینماگران بیانیه تندی منتشر و به این روند انتقاد کرد. روز گذشته محمدمهدی عســگرپور، رئیس هیات‌مدیره خانه ســینما با ایسنا مصاحبه و بر ابراز تمایل هنرمندان بر گفت‌وگو تاکید کرد و درباره پیگیری‌ خانه سینمابرای رفع مشکلاتی که‌برای برخی‌ هنرمندان و سینماگران کشور در ناآرامی‌های اخیر جامعه به‌وجود آمده بعضا فضای ملتهبی ایجاد کرده است،توضیحاتی را ارائه کرد. این مدیر سینمایی گفت: من شهادت می‌دهم که هنرمندان کشور با عشق و علاقه به میهن خود،همواره به دنبال گفت‌وگو بوده‌اند؛حتی در بدترین شرایط هم که کسی حاضر به گفت‌وگو نبود، ما حاضر به گفت‌وگو بودیم.

او با اشاره به اینکه نقش اجتماعی هنرمندان همــواره همراه با دلسوزی بوده تاکید کرد:جامعه فرهنگ و هنر، آن مقداری که من می‌شناسم فقط سینما هم نیست و تمام هنرها را در برمی‌گیرد، درطول این سال‌ها همواره یک نقــش اجتماعی جدی داشته و همواره دلسوزانه حضور داشته است.

بسیاری از هنرمندان در داخل کشور از سـوی حاکمیت مذمت شــدند و از ســوی بعضی‌ها در خارج از کشور نیز که خیرخواه کشور ما نیستند، همین اتفاق برایشان رخ داد؛ بنابراین صدمات زیادی متوجه آنها شد. من همواره فکر می‌کنم بنده و خیلی‌های دیگر در سینما و حوزه‌های هنر همیشه دنبال گفت‌وگو بوده‌ایم و هیچ وقت از آن فرار نکرده‌ایم، یعنی در بدترین شرایط هم که کسی حاضر به گفت‌وگو نبود هم، ما حاضر به گفت‌وگو بودیم برای حفظ آن ارزش‌هایی که همه ما به آن اعتقاد داریم وبخشی از حاکمیت هم نشان داده بود، اعتقاد داشته است. الان هم خیرخواهانه مسائل را پیگیری می‌کنیم. دردو ماه گذشته به گواه مسئولانی که جلسه‌های مختلفی با آنها داشتم، اوضاع‌واحوال را پیگیری می‌کردیم که تا جای ممکن کمترین آسیب به مجموعه کشور ما وارد شود و به‌طور طبیعی هنرمندان هم بخشــی از آن محسوب می‌شوند. متاســفانه بعد از هرجلسه فکر می‌کنیم به یک جمع‌بندی نسبتا خوبی نزدیک می‌شویم، ولی فردای آن، معادلات دیگری همه چیز را به هم می‌زند. انگار رصد می‌کنند و می‌بینند که ما به یک نقطه نســبتا مثبت نزدیک می‌شویم و بعد یک مجموعه دیگر کارها را به هم می‌زند. پس به نظر می‌رسد باید کمکم دید من این شــود که دیگر جلسه نگذاریم،چون انگار این گفتوگوها بی‌فایده هستند؛ این درحالی است که‌مدام ما را دعوت به گفت‌وگو می‌کنند.