بازگشت به زندگی ۲۹محکوم به قصاص
با کمک دادگستری بوشهر ستودنی است

عمادالدین باقی، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق بشر_در میان فشار نفس‌گیر گرانی، فقر، مصائب و حوادث اجتماعی و خانوادگی، خودکشی و بازداشت‌های سیاسی، و... خبرهایی هم هست که دیده نمی‌شوند در حالی که اهمیتی والاتر از هر خبر دیگر دارند و به نوعی غایت تلاش‌های ما به شمار می‌روند و آن‌هم جان‌هایی است که از طناب دار رهایی جسته‌اند.

کوشش‌گران مدنی بی‌ریایی مانند «یاران نجات و  صلح‌یاران سالیانی است بدون نمایش و بهره‌برداری تبلیغاتی برای خود و سودشخصی بردن از این تلاش‌ها، ده‌ها محکوم به اعدام را نجات داده‌اند و در خود قوه قضاییه نیز کوشش‌های ارجمندی برای جلب رضایت صورت می‌گیرد. گرچه باید راه‌های اصولی‌تری را پیمود اما فعلا و در شرایطی که قوانین کنونی جاری هستند این تلاش‌های سخت و دشوار را باید پشتیبانی کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه (دوشنبه۲۰تیر۱۴۰۱) رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با میزان از بازگشت به زندگی ۲۹محکوم به قصاص با کمک دادگستری استان طی یکسال گذشته خبر داد. در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌های مشابهی از شهرهای دیگر منتشر شد. مجموع نجات‌باختگان در ماه‌های گذشته بالغ بر یکصد تن شده‌اند و این حرکت برای نجات جان محکومان، ستودنی است. امید است قوه قضاییه ضمن سه گام:
1-تلاش برای اصلاح قوانین
2- خودداری و خویشتنداری بیشتر قضات در صدور احکام سلب حیات و...
3- کاهش سرعت ماشین اعدام
این تلاش‌های انسانی و ارزشمند را با کمک کنشگران و نهادهای مدنی توسعه بدهد.استاد محمدحسین شهریار آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی‌الارض فکانما قتل‌الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس‌ جمیعا (32/المائده) را به بیان زیبایی به نظم کشیده و در بخشی از آن چنین می‌سراید:
آدمیـان شـاخه و برگ هم‌اند
کاین همه از یک تنهء آدم‌اند
اصل درختی است کهن، کز بهشت
کند خداوند و در این دشت، کشت
خلق، همه شاخ درخت خداست
شاخ درختی که درختی جداست
هرکه تنی کشت، نه شاخی فکنـد
بلکه درخت بشر از بیخ کند
(دیوان،ج 1، ص 401 و 402)
شهریار، محمد حسین، دیوان (4 جلد) چاپ هفتم، تهران، انتشارات زرین و نگاه 1380