معمای مسمومیت دانش‌آموزان قمی چگونه حل می‌شود؟

از روز نهم آذر امسـال که نخسـتین مورد از مسمومیت
دانش‌آمـوزان دختر در مدارس قم اعلام شد و تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در قم به دلیل مسموم شدن با عاملی ناشــناخته در بیمارستان بستری شدند، تا به امروز که روزانه تعداد دانش‌آموزانــی که پس از حضور در مدارس مســموم می‌شــوند، اضافه شـده همچنان دلیل مسمومیت به‌شکل معمایی حل نشدنی باقیمانده است. نکته جالب دیگر این معما این است که همه مسمومیت‌ها در مــدارس دخترانه قم اتفـاق افتاده تا اعلام مورد جدید در سه‌شـنبه ۲۵ بهمن که برای اولین بـار در یکی از مدارس راهنمایی دو شیفته پسرانه قم، دانش‌آموزان دچار مسمومیت شدند.

در این میان، اولیای یکی از افراد دچار مســمومیت به
خبرآنلاین گفته:پسر من تعریف کرد که یک لحظه بوی ماهی گندیده سر کلاس آمد و بعد مدرسه به بچه‌ها ماسک داد که بزنند و از کلاس خارج شوند. یکسری از بچه‌ها حالشان بدتر بوده به اورژانس و نیروها امنیتی زنگ زدند و چندنفر از بچه‌ها را به مراکز درمانی منتقل کردند که پسر من هم جزو آنها بوده است. این مادر درباره علائم پسرش ادامه داد:از علائم باقی بچه‌ها در جریان نیســتم اما پسرم دل‌درد داشت و دور نافش
درد می‌کرد.

حالا گفته می‌شـود به‌رغم آنکه مسئولان تلاش می‌کنند ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قم را بیشتر ناشی از استرس آنها نشان دهند اما یکی از بخش‌های بیمارستان شهید بهشتی، که در دوران کرونا به بیماران کرونایی اختصاص یافته بود در ماه‌های اخیر این بخش خالی شده،اکنون به‌بخش دانش‌آموزان مسموم تبدیل شده است. مادر یکی از مسمومین از مشاهدات خود در بیمارستان شهید بهشتی اینطور روایت می‌کند: من همان روز از جلوی بیمارستان شـهید بهشـتی عبور کردم. این بیمارستان بخشی داشت که برای بیماران کرونایی بود. این چند وقت که مریض‌ها کمتر شده‌اند، آن بخش بسته شد. من بعدازظهر ۲۵ بهمن، ســاعت پنج‌ونیم که به بیمارستان شهید بهشتی رفتم ۷ الی ۸ آمبولانس جلوی بیمارستان دیدم. پرستارها می‌گفتند بچه‌هایی که بعدازظهر این اتفاق برایشان افتاده بود،
آمده‌اند که عکس و آزمایش بگیرنـد تا ببیند علت چه بوده است. همه در اثر گاز به بیمارســتان آمده‌اند. اما من متوجه نشــدم دختر بودند یا پسر. پرســتارها که صحبت می‌کردند، می‌گفتند تعــداد مریضها امروز از باقی روزها بیشــتر بوده است. یکی از مسئولان آنجا بود و گفت ما الان آزمایش بچه‌ها چیزی ندیده‌ایم و نمی‌دانیم این گاز چیست. هنوز هیچ مسئول یا نهادی درباره دلایــل این اتفاق اظهارنظر شفافی نداده است، آخرین خبرها هم نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ دانشآموز طی این مدت با علائمی شبیه به مسمومیت به مراکز درمانی قم مراجعه کرده‌اند.