این چه گروهی است که دولت را پیش چشم شهروندان به سخره گرفته و با جان و روان شهروندان بازی می‌کند؟

حمیدرضا جلایی‌پور؛ جامعه‌شناس

یش از ۹۰ روز اســت که از حمله ضدبشری به مدارس
دخترانه می‌گذرد. حمله با گاز مسموم‌کننده به ده‌ها مدرسه (در قــم، اردبیل، تهران و...) صــورت گرفته و بیش از دوهزار دانش‌آموز آسیب دیده‌اند. پس از سه ماه هنوز عاملان این جنایت از سوی حکومت‌شناسایی نشده‌اند.ما هنوزاز مقاصد و هویت عاملین این جنایت به‌طور رسمی خبر نداریم. اما براساس اخبار در رسانه‌ها حمله‌کننده‌گان حداقل دارای پنج ویژگی زیر هستند:

۱. حمله آن.ها مستمر و وسیع بوده است. حمله آن‌ها با گاز مسموم‌کننده فقط در یک روز و فقط به‌ یک
مدرسه نبوده است. متوالیا و به دهها مدرسه حمله شده است و این جنایت در یک بازه زمانی سه ماهه صورت گرفته است (از اواخر آذرماه تا اسفند ۱۴۰۱.)

۲. این حمالت سازمانی و تشکیالتی است. این حملات با این وسعت و به این طولانی نمیتواند کار یک نفر باشد، این جنایت طولانی یک سازماندهی گسترده نیاز دارد. این سازمان گسترده، در کشوری که دولت آن مدعی است دشمن را در آسمان به دام می‌اندازد، در کجا و در چه بستری پناه گرفته است؟ این شبکه مخوف در ایران گل‌کوچک بازی نمی‌کند، بلکه با روان، جان و سلامتی هزاران فرزندان این کشور بازی می‌کند.

۳. تهیه این گاز ســمی یک کار تخصصی است و کار
یک شهروند عادی نیست. گازی که بتوان آن را راحت پرتاب کرد و در عین حال طوری باشــد که کســی را
نکشــد، بلکه برای ارعاب دانش‌آموزان بیشتر به آن‌ها آسیب بزند. این گاز در فروشگاه‌های عادی بفروش نمی‌رسد، این سازمان مخوف چگونه به این گاز دسترسی دارد؟

۴. چرا سازمانهای نظارتی کشور هنوز این شبکه را به دام ننداخته است؟ امنیت این شبکه مخوف چگونه
تامین شــده اسـت؟ چگونه عاملان این شبکه مخوف این جسارت در عمل را پیدا کرده‌اند؟

سوال: جنایت طولانی و گسترده فوق مثل جنگ، حمله
به‌شهروندان ایران است. مردم یک کشور منابع عمومی و مالیات خــود را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا این نهاد از امنیت مردم در مقابل مهاجمین دفاع کند. جنایت طولانی گسترده فوق این سوال را پیش‌می‌آورد که چرا دولت ایران در خنثی کردن این تهاجم اینقدر ناتوان است؟ این کدام نیروی داخلی یا خارجی اسـت که می‌تواند دولت را در ایران چنین ضعیف جلوه دهد تا این شبکه مخوف بتواند به جنایت خود ادامه دهد؟ این وظیفه دولت بوده و هست که هر چه زودتر این شــبکه مخوف جنایتکار را دســتگیر و به مردم معرفی
کند. در شرایطی که ایران با یک جامعه ناراضی روبه‌رو است، در شرایطی که انواع بحران‌ها در داخل و خارج ثبات سیاسی ایران را به مخاطره انداخته است، دولت چه‌کاری می‌تواند برای شهروندان ایران بکند؟

نمایندگان این دولت ناتوان چگونه می‌توانند درمحافل دیپلماتیک بین‌المللی حرفشان برش داشته باشد؟ چرا با مشاهده این دولت ناتوان در داخل کشــور دزدان و تروریســت‌ها برای اقدامــات خود روحیه نگیرند. آیا شهروندان ایران حق ندارند بدانند چه نیرویی درکشور است که دولت را در پیش چشم شهروندان این چنین
به سخره گرفته است و با جان و روان و سلامتی شهروندان بازی می‌کند؟