برچسب: #تحقیقات

دانشمندان را حفظ کنیم

حسن محرابی، پژوهش‌گر دانشمندان باید زمانی را برای ارتباط دانش علمی با جامعه اختصاص دهند که افراد جامعه بتوانند تصمیم آگاهانه‌ای در مورد ارتباط تحقیق علمی با سرنوشت خودشان بگیرند زیرا تأثیر …

5 فوریه 2024 0 دیدگاه