رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > سیاست : التزام به اصلاح‌طلبی

التزام به اصلاح‌طلبی

شروط سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین برای کاندیدای اصلاحات و حمایت از وی

سیدمحمد خاتمى شاخص‌هاى نامزد اصلاح‌طلبان براى رياست‌جمهورى را اعلام كرد. رئیس‌جمهور پیشین ایران در بيانيه‌اى كه متن آن به طور رسمى از طريق كانال خاتمى مديا منتشر شد، تاکید کرد که در این انتخابات راهبرد جبهه اصلاحات را تایید می‌کند و اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کند. او در بیانیه خود آورده است: بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که استقرار سامان «مردم‌سالاری» که خواست دیرینه‌ ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده‌ بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتی ‌که انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب‌کننده مردم باشند، نه حاکمان.
ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم ولی با توجه به اوضاع ‌و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه ‌بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملاً مطلوب وجود نداشته باشد. اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ ﮐﻮچک ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.
سیدمحمد خاتمی با تاکید بر اینکه درباره‌ نامزد مورد نظر ﺿﻤﻦ ﺗاﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ ‌وﯾﮋه راﺳﺘ‌‌‌‌‌ﮕﻮﯾﯽ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، سه ﻧﮑﺘﻪ را نیز اضافه کرد و آنها را مفید ‌دانست. بنا بر گفته او نامزد نهایی اصلاحات باید این سه نکته را دارا باشد:
نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاش‌گر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد. در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎ دﺷﻮاری‌ﻫﺎی فراوان روﺑه‌رو اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ‌ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و به ‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.
فهم درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ‌ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه به‌خصوص بخش‌های کمتر برخوردار از یک‌سو و جلوگیری از افول سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متاسفانه روزبه‌روز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه ‌جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر دارای اولویتی اجتناب‌ناپذیر است.
درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء‌ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ‌رو اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح به‌خصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ازﺟﻤﻠﻪ اهتمام ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در همه عرصه‌های حکمرانی و نیز اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و برخورداری کشور از امکانات بین‌المللی در جهت توسعه همه‌ جانبه کشور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻮازن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮانی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ مقتضای خردورزی است. اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن به‌خصوص ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ‌اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ درك ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه و ژرفای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن‌ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی مختلف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. انشاالله.

sazandegi

«پست قبلی

پست بعدی»

پست های مرتبط

صداهایی که باید شنیده شوند

در خبرها آمده است که خانم فرزانه ‌قره‌حسنلو در اعتراض به کاستی‌هایی…

13 ژوئن 2024

۱۰ مساله مهم

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بیانیه‌ای به…

13 ژوئن 2024

پزشکیان، بدون روتوش

علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران و عضو حزب اتحادملت ایران…

13 ژوئن 2024

دیدگاهتان را بنویسید